Prostriedok na viazanie formaldehydu uvoňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Prnstriedok na viazanie formaldahydu uvoľňuiúceho sa z ąglomernvaných materiálov a spôsob jeho výrobyProstríedok pozostáva z kondenzačného produktu movnomérnych, oligomérnych alebo polymérnych glykolov a močoviny V m 0 lárn-om pomere 11 až 14. Podstata spô« sobu výroby prostriedku spočíva v. tom, že glykoly s močovxinou sa zlúčía pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po dobu 240 minút.vynález rieši prostriedok na Viazanie formaldehydu uvoľňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby.Aglomerované materialy na báze dreva ako drevotriesková, pilin-ove, pazderové a iné dosky sa s výhodou vyrábajú za použitia močovino-formaldehydových lepidiel. Použitie lepidiel na tejto báze má za následok uvoiľňovanie zdraviu škodlivého formaldehydu počuas výroby, ďalšieho spracovania i užívania dosák, čo je dané chemickou podstat-ou používaných močovino-formaldehydových lepidiel. Za účelom zníženia úniku formaldehydu z aglomerovaných materiálov lepenych močovino-tormaldehydovými lepidlami boli zavedené rôzne modifikácie popísaných lepldiel. Úpravy lepidiel sú bud viazané na použitie pre tieto účely ťažko dostupných látok ako je melamín a rezorcín,alebo riešia problém iba čiastočne, modifi. káciou prípravkami na báze močoviny, na príklad AO ČSSR č. 179 159 sa týka prostriedku na viazanie formaldehydu v močovino-tormaldehydových lepldlách a spôsobu jeho výroby, A 0 ČSSR č. 179158 rieši trieskovú dosku a spôsob jej výr-oby, A 0 ČSSR č. 167 432 popisuje spôsob výroby aglo-merovallýClh dosálk a AO ČSSR 234 437 rieši hygienicky nezávadné aglomerované dosky a spôsob ich vyroby. Iným postupom na zníženie úniku formaldehydu z aglomerovaných materialov je ich dodatočné úprava, pri ktorej sa vyhotovené dosky ošetria látkou reagujúcou s Íormaldehydom. K tomuto účelu sa používa amoniak a jeho soli, napríklad A 0 ČSSR 248 973, ktorá rieši prípravok redukujüci únik tormaldehydu. Popísanú dodatočnú úpravu dosák riešia aj patenty NSR DOS 2903 524 a DOS 2804 514. Uvedené zasahy do technológie výroby aglomerovaných dosák síce znižujú intenzitu úniku formaldehydu z nich, nezaručujú však zábranu proti dodatočnému úniku formaldehydu, ktorý sa tvorí v dôsledku hydrolýzy močovino-formaldehydových lepidiel. Prostriedky doteraz používané na dodatočné ošetrenie dosäk nemajú »dostatočnú schopnosť reagovať s formaldehydom za rovnovážnej vlhkosti dosák,pri ktorej sa ďalej spracovávajú a používajú ako výrobky.Popísane nedostatky súčasného stavu odstraňuje prostriedok na viazanie formaldehydu uvolňujüceho sa z aglomerovaných materiálov podľa vynálezu, ktorého podstata spo-číva v tom, že pozostáva z kondenzačného produktu monomêrnych, aligomérnych alebo polymérnych glykolov a močoviny v molárnom pomere 1 1 až 14. Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa vo vodnom prostredí zlúčia monomérne, oligomérne alebo polymérne glykoly s močovinou v molarnom pomere 11 až 14 pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po dobu 20 až 240 minút.Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje V tom,že prostriedok je dlhodobe aktívny a znižuje únik formal-dehydu z drevotrieskovýchdosäk až o 95 0/0. Prostriedok pripravený spôsobom podľa vynálezu aktívne reaguje s formaldehydom vo forme vodného roztoku a v stave vzduchosuchom. Výhody spôsobu výroby prostriedku sú V tom, že je ho možné pripraviť jednoduchou technológiou z dostupných surovín.62 hmot. diel-ov monoetylénglykolu, 880 hmot. dielov vody a 60 hmot. dielov močoviny sa zmieša v uvedenom poradí, pH sa upraví na 7 a za stáleho miešania pri teplote 20 °C sa kondenzuje 60 minút. Takto pripravený prostriedok obsahuje 10 °/J hmot. sušiny. V stávajücej forme je stabilný a bez ďalšej úpravy použiteľný na elimináciu dodatočného uvolňovania iormaldehydu z aglomerovaąných materiálov.62 hmot. dielov monoetylénglykolu, 320 hmot. dielov vody a 120 hmot. dielov močoviny sa zmiešta v uvedenom poradí, pH sa upraví na 5 a za stáleho miešania pri teplote 50 °C sa kondenzuje po dobu 120 minút. Po skončení reakcie sa prostriedok ochladí na 20 až 25 °C. Takto pripravený prostriedok má obsah sušiny 29 hmot. a je použitelný ako v príklade 1.106 hmot. dielov dietylénglykolu, 800 hmot. dielov. vody a 120 hmot. dielov močoviny sa zmieša v uvedenom poradí, pH sa upraví na 3 a za stáleho miešania pri teplote 30 °C sa kondenzuje po dobu 90 minút. Po ukončení reakcie sa prostriedok ochladí na teplotu 20 až 25 °C. Takto pripravený prostriedok obsahuje 18,7 9/0 hmot. sušiny a je použiteľný ako v príklade 1.106 hmot. dielov dietylénglykolu, 350 hmot. dielov vody a 240 hmot. dielov- močoviny sa zmieša v uvedenom poradí, pl-l sa upraví na 6 a za stáleho miešania pri teplote 60 °C sa kondenzuje po dobu 180 minút. Po skončení reakcie sa prostriedok ochladí na 20 až 25 °C. Takto pripravený prostriedok má obsah sušiny 39,2 hmot. a je použiteľný ako v príklade 1.300 hmot. dielov polyetylénglykolu omolekulovej hmotnosti 1 000, 3 100 hmot. dielov vody a 72 hmot. dielov močoviny zmiešame v uvedenom poradí, pI-I sa upraví na 6 a za stáleho miešania pri teplote 50 °C sa kondenzuje po dobu 120 minút. Po ukončení reak 252749cie sa prostriedok ochladí na 20 až 25 °C. Takto pripravený prostriedok obsahuje 10 0/0 hmot. sušíny a je použiteľný ako V príklade 1.Prostriedok na viazanie formaldehydu aspôsob jeho výroby podľa vynálezu je použiteľných v drevárskom a nábytkárskom priemysle na elimináciu dodatočného uvoľňovania formaldehydu z aglomerovaných materiálov.Prostriedok na viazanie formaldehydu uvolñujúceho sa z aglomerovaąných materiálov, najmä na báze dreva, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z kondenzačného produktu monomernych, oligolnérnych alebo polymérnych glykolov- a močoviny V molárnom pomere 1 1 až 1 4.2. Spôsob výroby prostriedku podľa bodu 1, Vyznačujúci sa tým, že sa vo vodnom prostredí zlúčia monomérne, oligomérne alebo polymérne glykoly s mwočovinou v molárnon pomere 11 až 14 pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po .dobu 20 až 240 minút.

MPK / Značky

MPK: B27N 7/00

Značky: materiálov, uvoňujúceho, výroby, prostriedok, viazanie, aglomerovaných, spôsob, formaldehydu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252749-prostriedok-na-viazanie-formaldehydu-uvonujuceho-sa-z-aglomerovanych-materialov-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na viazanie formaldehydu uvoňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty