Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Smčs pro výrobu keramických a žáruvzdomých výrobkůSměs obsahuje jako dočasné zpevňující prostředek od 2 do 6 hmot. sulfitového výluhu, zahuštěného na 50 až 60 hmot. sušiny.Vynález se týká směsi pro výrobu keramických a žárovzdorných výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasně zpěvñujícího prostředku.Řada různých keramických a žárovzdorných výrobků, zejména brusných nástrojů, se vyrábí tak, že k základnímu materiálu, plnivu, jakým může být třeba křemičitý písek,šamot, pálený lupek, slinutý maqnezit, korund nebo karbid křemíku, se v malém množství přidává vazná složka, pojivo. Použité pojivo mívá většinou keramický chrakter, protože vedle kaolinu a jílu obsahuje ještě různé frity a skla, zajišťuje výrobkům požadované vlastnosti, strukturu, nasákavost, tvrdost a pevnost až po výpalu.Musí se proto pro zajištění manipulační pevnosti v nepáleném stavu používat dočasné pojivo. Použitý prostředek, působící jako dočasné pojvo, nesmí zhoršovat barvu výrobku nebo působit rozkladně na základní plnivo nebo vyvolávat jiné potíže při pozdějším výpalu výrobku. Ňesmí mít žádné škodlivé účinky fyzioloqické nebo biologické, nesmí také nijak zapáchat, aby se nezhoršovalo pracovní prostředí.Ze známých látek, které se v současné době používají jako dočasná pojiva, jsou známy různé močovinoformaldehydové pryskyřice, akrylátové disperze, vodní sklo, parafínové emulze, fenolformaldehydové pryskyřice a další.V řadě výrobních oborů, zejména při výrobě brusnýoh nástrojů, se převážně používá dextrinu ve formě prášku či 30 roztoku nebo V obojí kombinaci. zkušební tělesa, vylisovaná tlakem 20 MPa, vykazují po 20 hodinovém vysušení při 20 °C průměrnou pevnost v chybu 0,8 MPa s jsou značné křehká.Hlavním nedostatkem tohoto výrobního způsobu je vedle nízke pevnosti to, že se zpraoovává dextrin, který je.produktempražení škrobu, získávaného z brambor, které představují důležitou potravinu.Dále je známé používání práškovitého sulfitového výluhu, ze kterého se připravuje roztok se žádoucími pojivými ůčinky. V porovnání s dextrinem se dosahuje pevnosti v chybu 1,0 MPa. Nízkou pevnost v ohybu a také zpětné velmi obtížné rozpouštění práškovitého sulfitového výluhu lze vysvětlit tím, že při výrobě dochází k jeho tepelným změnám a degradacím, čímž se snižuje jeho pojivá schopnost a rozpustnost. Velice pravděpodobně dochází ke karamelizaci pentozanů a k reakci anorganických podílů se spalinami.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu keramických a žárovzdornýoh výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasné zpěvňujícího prostředku, tvořeného sulfítovými výluhy. Jeho podstata spočívá v tom, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na S 0 až 60 S hmot. sušiny v množství od 2 do 6 S hmot.Výhodou směsí podle vynálezu je především to, že se dosáhne vyšší pevnosti výrobků okamžitě po vytvoření a pevnost postupujicím sušením stoupá, což umožňuje dřívější a bězpečnější manipulaci i skladování poloproduktů. Výhodné je dále to, že výrobky možno sušit při teplotě 25 °C. Předností zahuštěného výluhu je také jeho běžná výroba v konstantní jakosti. Je ze všech známých dosud používaných dočasných pojiv ekonomicky nejvýhodnější. Největĺí výhodou je, že umožňuje v plném rozsahu nahradit dextrin, resp. škrob, z něhož se dextrin vyrábí, takže je škrob možno využít pro potravinářské účely apod.Vysoké pevnosti směsi v chybu až 2,8 MPa se zahuštěným sulfitovým výluhem ve srovnání 3 pevností v chybu 0,80 MPa směsís dextrinem nebo 1,0 MPa směsi s práškovitým sulfitovým výluhem, lze vysvětlit tím, že zahuštováním stále ještě vodného roztoku sulfitového výluhu, nedochází k jeho tepelným změnám a degradacím, ani ke karamelizaci pentozanů nebo k reakci anorganických podílů se spalinami, čímž by klesla jeho pojivová schopnost.směs podle vynálezu je dále blíže popsána na dvou přikladech provedení. P ř 1 k 1 a d 1Ke 100 hmot. směsi, tvořené 88 hmot. brusného zrna bilého korunduta 12 hmot. keramického pojiva bylo přidáno 4,0 hmot. dočasného pojiva ve formě sulfitového výluhu zahuštěného na 55 hmot. sušiny. Směs byla důkladně prohnětena a protlačena sítem č. 16. zkušební tělíska byla vylisována tlakem 20 MPa a nelepila se na kovové formy. Po vysušení za 20 hod. při teplctě 25 °C byla zjištěna pevnost v ohybu u tělísek s dextrinem 0,8 MPa a u tělisek dle příkladu 1 již 1,90 MPa a to je nárúst pevnosti o 137,5 .Ke 100 hmot. směsi tvořené 84 hmot. brusného zrna zeleného karbidu křemíku a 16 hmot. keramického pojiva bylo přidáno 4,5 hmot. E dočasného pojiva ve formě sulfitového výluhu, zahuštěného na 55 hmot. sušiny. Směs byla důkladně prohnětena a prot 1 ačena sítem č. 12. Zkušebni tělíska byla vylisována tlakem 20 MPa a nelepila se na kovové formy. Po vysušeni za 20 hod. při teplotě 25 OC byla zjištěna pevnost v ohybu u tělisek s dextrinem 0,51 MPa a u tělisek dle přikladu 2 již 1,58 MPa a to je nárůst pevnosti V ohybu o 210 B.Směs pro výrobu keramických a žárovzdorných výrobků, zejména brusných nástrojů,ąestávající z plniva, pojiva a dočasné zpěvñujicího prostředku, tvořeného sulfitovými výluhy, vyznačujici se tim, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na 50 až 60 hmot. sušiny v množství od 2 do 6 hmot.

MPK / Značky

MPK: C04B 16/02, C04B 26/24, C04B 24/38

Značky: výrobků, výrobu, keramických, směs, žáruvzdorných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252664-smes-pro-vyrobu-keramickych-a-zaruvzdornych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků</a>

Podobne patenty