Sposob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo vvmnszv 45 Vydané 15 1 ° 5875 HESPQDÁRIK ALEXANDER ingu KUBÍN IURA ing.,Autor vymálezu DVOŘAĚQANTON ing CSC., KRISKOVA OĽGA RNDr.,KATUSCAK SVETOZAR ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich ľormaldehyd .Predmetom riešenia je to, že na emitujúce plochy o priestorovom zaťažení 0,5 až 6,0 m na 1 m 3 sa pôsobí amoniakom v množstve 1 až 10 objemových 9/0 s prídavkom plynných reg-ulâtorov rýchlostí reakcie ako sú oxid uhličitý v množstve 0,3 až 5,0 objemových a/alebo oxid siričltý V množstve 0,1 až 0,5 objemových pri 65 až 95 relatívnej vlhkosti vzduchu, teplote 10 až 35 °C po dobu 24 až 150 hodín.Vynález sa týka spôsobu inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd, najmä súčastí konštrukcií interiérov stavieb a ich vybavenia.Na výrobu drevených stavebných konštrukcií sa V súčasnosti používajú veľkopošvné aglomerované a preglejované materiály,s výhodou drevotriesková dosky, drevovláknité dosky a preglejky, ktoré spolu s izolačnými materiálmi a štandardným vybavením interiérov, ako je nábytok, koberce, tapety a iné, predstavujú zdroj emisie zdraviu škodlivého formaldehydu. To spôsobuje, že objekty postavené na uvedenej materiálovej báze ako sú školy, škôlky, jasle, ubytovne,rodinné domy a iné sú z hygienického hľadiska pre komunálne účely nevhodné a ich prevádzkovanie hygienickými orgánmi z popísaného dôvodu pozastavované. Doposiaľ nie sú známe spôsoby znižovania úniku iormaldehydu V objektoch. xPopísaný súčasný stav techniky nerieši znižovanie koncentrácie formaldehydu v interiéroch stavieb a tieto nedostatky odstraňuje spôsob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaLdehyd podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa na emitujúce plochy o priestorovam zaťažení 0,5 až 6,0 m na 1 m 5 pôsobí amoniakom V množstve 1 až 10 objemových perc. s prídavkom plynných regulátorov rýchlosti reakcie ako sú oxid uhličitý v množstve 0,3 až 5,0 objemových a/alebo oxid siričitý v množstve 0,1 až 0,5 objemových 0/0 pri 65 až 95 °/o relatívnej vlhkosti vzduchu, teplote 10 až 35 °C po dobu 24 až 150 hodín.Výhody spôsobu inhibovania formaldehydn spočívajú v tom, že koncentrácia formaldehydu V ovzduší podľa vynálezu upraveného interiéru poklesne pod prípustnú koncentráciu, t. j. 0,035 mg na 1 m 5 vzduchu. Vyšší účinok vynálezu je v tom, že prídavné látky spôsobujú v mikroštruktúre materiálu vznik látok dlhodobo minimálne 1 rok účinných na formaldehyd. Spôsob je ekonomicky a technologicky nenáročný, rýchly a je ho možné použiť vo všetkých typoch objektov aj so zariadeným interiérom.ednopodlažná škola so 14 triedami po stavená na báze drevotrieskových dosák s močovino-formaldehydovým pojivom, vybavená štandardným školským nábytkom, s nevyhovujúcou koncetráciou formaldehydu V interiéri o vnútornom objeme 2 100 m 5 as priestorovým zaťažením 3 m formaldehyd emitujúcich plôch na 1 m 5 vnútorného objemu školy sa vystaví účinku pár amoniaku po odparení 180 litrov vodného roztoku amoniaku o koncentrácii 25 hmot., čo predstavuje 2,6 objemových s prídavkom 0,6 obejmových oxidu uhličitého a 80 relatívnej vlhkosti pri priemernej teplote objektu 20 °C po dobu 72 hodín. V takto upravenej drevostavbe klesne hodnota koncentrácie formaldehydu na prípustnú koncentráciu 0,02 mg formaldehydu na 1 m 5.Dvojpodlažný obytný dom postavený na báze drevotrieskových dosák s močovinoformaldehydovým pojivom s vnútornými obkladmi z preglejky a drevovláknitej dosky,s kompletným vybavením pre pätčlennú rodinu s nevyhovujúcou koncentráciou formaldehydu V interiéri o vnútornom objeme 400 m 5 a s priestorovým zaťažením 5 m tormaldehyd emitujúcich plôch na 1 m 5 vnútorného objemu domu sa vystaví účinku pár amoniaku po odparení 48 l vodného roztoku amoniaku o koncentrácii 25 0/0 hmot.,čo predstavuje 3,65 objemových s pridavkom 0,3 0/0 objemových oxidu siričitého a 75 relatívnej vlhkosti vzduchu pri priemernej teplote domu 15 C po dobu 150 hodín. V takto upravenej drevostavbe klesne hodnota koncentrácie formaldehydu naBytová jednotka postavená na báze siikátov s vnútorným členením priečkami na báze drevotrieskových dosák s močovino-tormaldehydovým pojivom s nevyhovujúcou koncentráciou tormaldehydu v interiéri o vnútornom objeme 300 m 5 a s priestorovým zaťažením 0,5 m formaldehyd emitujúcich plôch na 1 m 5 vnútorného objemu sa vystaví účinku plynného amoniaku v množstve 10 Ú/o objemových s prídavkom 2,0 0/0 objemových oxidu uhličitého a 0,5 0/0 objemových oxidu siričitého pri 90 relatívnej vlhkosti a priemernej teplote bytu 20 °C po dobu 120 hodín. V takto upravenom byte klesne hodnota koncentrácie formaldehydu na 0,02 mg/m 5.Spôsob podľa vynálezu je možné s výhodou využiť u užívateľov všetkých typov objektov, ktoré vykazujú hygienickú závadnost z titulu nadmerného úniku formaldehydu.Spôsob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd, naj~ mä súčastí konštrukcií interiérov stavieb a ich vybavenia, vyznačujúcí sa tým, že na emítujúce píochy o priestorovom zaťažení 0,5 až 6,0 m na 1 m 5 sa pôsobí amoniakom v množstve 1 až 10 objemových 0/0 s prídav kom plynných regulátorov rýchlostí reakcie ako sú oxid uhličitý v množstve 0,3 až 5,0 objemových 0/0 a/alebo oxid siričitý v množstve 0,1 až 0,5 objemových 0/0 pri 65 až 95 pero. relatívnej vlhkosti vzduchu, teplote 10 až 35 °C po dobu 24 až 150 hodín.

MPK / Značky

MPK: B27N 7/00

Značky: materiálov, úniku, emitujúcich, inhibovania, spôsob, formaldehyd, formaldehydu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252547-sposob-inhibovania-uniku-formaldehydu-z-materialov-emitujucich-formaldehyd.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob inhibovania úniku formaldehydu z materiálov emitujúcich formaldehyd</a>

Podobne patenty