Gravitačný obracač

Číslo patentu: 251988

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kačír Viktor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 gg 33 Á OBJEVY(7451 i Autor vynálezu KAČIR VIKTOR ing., PREŠOVGravítačný obracač je určený na automatické oríentovanie štíhlych valcových súčiastok Ich obracanĺm z polohy ležiacej na sklze do polohy zvislej pri pohybe súčiastok od vibračného zásobníka. Pozostáva zo systému navádzacíoh, orientačných a vy~ medzovacích prvkov využívajúc zákon gravitácíe.vynález rieši gravitačný obracač, ktorý slúži na obracanie valcových štíhlych polotovarov z polohy horizontálnej alebo šikmej do polohy zvislej.V strojárskej praxi najmä V technológii objemového tvárnenia za studena sa velmi často na v-ýrobu súčiastok hromadnej výroby využivajú valcové štíhle polotovary nadelené z tyčového materiálu menších priemerov. Tie sú dopravované k pracovným miestam podľa technologického postupu. Medzi mnohé prvky medzioperačnej dopravy V procese mechanizácie a automatizácie výrobného procesu patria aj vibračné zásobníky slúžiace na prepravu a orientáciu menších súčiastok jednoduchých tvarov.Predbežne zorientovane súčiastky sú ústim vibračného zásobníka privedené na dopravné zariadenie, najčastejšie sklz, po ktorej prichádzajú k prvkom operačnej manipulácie, ktoré zaistujú konečné zapolohovanie polotovaru na pracovnom mieste. Na tento účel slúžia rôzne polohovacie zariadenia využívajúce elektrickú energiu, pneumatické obracače, hydraulické polohovadla atď.K netradičným riešeniam orientovania a polohovanie súčiastok patria zariadenie využívajúce zákon gravitácie, ktoré nepotrebujú elektrický pohon, energiu stlačeného vzduchu čí hydraulický pohon.V súčasnej epoche energetickej krízy je potrebné nachádzať aj netradičné spôsoby riešenia úspory energie. jedným z nich je riešenie gravitačného obracača pre technológiu objemového tvárnenia za studena, kde na automatízovanom pracovisku nahrádza náročný a poruchový pneumatický mechanizmus na obracanie štíhlych valcových polotovarov. obracač je umiestnený na koncisklzu, po. ktorom sa posúvajú polotovary od vibračného zásobníka k obracaču.Na základovej doske je upevnený spodný polohovací element a bočná doska s upínacími prvkami, ku ktorym je uchytený horný polohovací element a sklz s vymedzovacím prvkom. obracač podľa vynálezu zabezpečuje orientáciu polotovarov do zvislej polohy, z ktorej ich manipulačné zariadenie odoberá a ukladá do pracovnej polohy v zápustke tvárniaceho nástroja.Gravitačný obracač V porovnaní s existujúcimi zariadeniami má výhodu spoľahlivého chodu a zabezpečenia bezporuchovej orientácie polotovarov zo zásobníka priamo na odoberacie miesto. Svojou jednoduchostou vylúčuje možnost poruchy a využívaním gravitácia šetrí v podmienkach strojárskej prevádzky drahú energiu stlačeného vzduchu. jeho princíp je znázornený na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je obracač a na obr. 2 je bočný pohlad.Obracač pozostáva zo základovej dosky 1,ktorá slúži ako základ pre upevňovanie ostatných častí gravitačného obracača. Na tomto základe je upevnená bočná doska 3,ku ktorej je prichytený pomocou upínacích prvkov 9 sklz 2 a navádzací prvok 6 pomocou upínacích elementov 7. Dôležitou súčasťou sú spodný a horný polohovací element 4, 5 upevnené na základovej doske 1 a bočnej doske 3. Súčasťou sklzu 2 sú vymedzovacie prvky 8 slúžiace na vymedzovanie správnej polohy pohybujúcích sa polotovarov.Vynález nachádza uplatnenie najmä tam,kde sa pri automatizovaných pracoviskách využívajú vibračné zásobníky.1. Gravitačný obracač so základovou doskou s prívodným sklzom sa vyznačuje tým,že na základovej doske 1 je upevnený spodný polohovací element 4 a bočnú doska 3 s upínacími prvkami 9, ku ktorým je uchytený horný polohovací element5 a sklz 2 s vymedzovacím prvkom 8, 2. Gravitačný obracač podla bodu 1 sa vyznačuje tým, že k bočnej doske 3 je pomocou upínacích elementov 7 upevnený navádzací prvok 61.

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/08

Značky: gravitačný, obracač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-251988-gravitacny-obracac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gravitačný obracač</a>

Podobne patenty