Kombinovaný herbicídny prípravok

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kumvbinovaný henbicřdny príprav-ok na báze 2-metyl-rł-lclhlórfenuxycct-ovej -kyseliny MCPAL 2-2-metyl-4-Chlórfen 0 xyypąvnlpiónovej kyseliny vo forme solí MCPP a 2-etylasmĺntrlł-metyltľo-.B-tercsbutylamimo-LB,S-.triazínu finalilzovazného »do formy stabilnej vodnej swspenzie obsahujúcej 35 až 6 U 0/0 hmot. účinných látok, p~olysacha~rídu získaného kultiváłciou .míkroorgaľüzmov ravdu Xanthomonas, formaldehyldu, etylénglyknlu a povrchovo aktívnych látok.vynález sa týka kombinovaného henbicídneho pwríprtavtku .na .báze účinných látok 2-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny MCPA vo f-onme solí, 2-2-metýl-4-chlórfemoXVJ-propiónp-vej kyseliny MCPP a 2-etylarníno-ćl-metýltio-B-t-erclbutylalmíno-l,3,S-.triazínu terbutrín finalizovaných udo formy stabilnej vodnej susspenzie.Podľa »dosiaľ známeho i zaužívaného .spôsobu výroby sa Z-metyltenoxy-oct-ová kyselina MClPA vyroba vo forme s-odnej, ~aleubo drarselnej, .aleíbo .amónnej, alebo dinmetylavminovej soli rozpustených vo vode a tieto r-ozt-oky predstavujú herbicídIne ,prípravky na báze účinnej látky MCPA Dikolen I,Aminex pur.Podobným spôsob-om sa vyrába i s-odná,amönna, draselná sol 2-2-metyl-4-chlórfenoxyj-pnopiónlovej kyseliny. Tieto roztoky sa používajú ako uher-bicídne prípravky.tTerhutrín, t. j. 2-etylamino-Il-vmetyltio-B-tercibutylamíno-l,3,5-triazín sa finalizuje podľa tznámych spôsobov výroby rdo formy di-sperjgovatelného prášku, ako .napríklad Dlkogrén N, lgran 80, Topogard 50 WP.Použitie kombinácie účinných látok v ,polnohospodárstve si žiada následne aplikácie MqPA, MCPP, terhutrinu, čo je nevýhodou.Dalšou nevýhodou je, že terbutrín, lktorý je doposiaľ finalizovatný vo forme udispergovateľného prášku si vyn-ucuje manipuláciu s Ipesticídnym práškom.Následnost aplikácie troch účinných látok po sebe nezabezpečuje jednak homogenitu ako i optimálne dodržanie požadovaného pomeru účinných lát-ok.Teraz bolo zistené, že je možné pripraviť hertbicidny príprtavtrk na báze MCaPA, MCPP i tenbutrinu vo forme stabilnej vodnej sospenzie. Táto forma k-ombinovanehro herbicídtneho prípravku obsahuje MCPA i MCPP vo forme s-oli, ktoré sú rozpvustené vo vode a súčasne obsahuje i terbutrín, ktorý je vo vode nerozpustný, ale je stabilizovaný v mz.totku uvedených účinných látok prostredníctvom povrchovo aktívnych látok, rp-olysacharitdu a formaldehydu i etylténglykolu na stabilnú vodnú suspenziu.Predmetom vynálezu je kombinovaný herbícídny .prípravok obsahujú-ci Í 2-metyl-4-chlórfen-oxyvoctovú kyselinu MCPA, 2-2-m etyl-zl-chlórfenoxy -Ľpropiönnovü kyselinu MGPP .a 2-etylatmino-eł-vmetyltio-ô-terobutý.1 amín-o-1,3,E-triazín. Pri jeho výrobe sa môže vychádzať z vodného »roztoku soli 2-emetylfeln-oxyootovej kyseliny obstah-ujúcej 10 až 30 hmot. účinnej látky a za miešania sa pridá roztok soli MClPP alebo sa priadá zla miešania priamo 2-Z-lm-etyl-érchlórfen-oxyj-pnopiónová kyselina v množstve 10 až 30 0/0 hmot.Ďalej MCPP neutralizuje alkalickým hydroxidom do pH 7 až 8. Po premiešalní cca 30 min. sa pridá postupne 0,1 až 3 hmot. polysacharildu získaného kultiváciou mikro-organizmov rodu Xarnthromonas a 0,1 až 1 hmot. formaldehydu. Na zaver sa pridá 2 4etylaminoA-metyltio-G-terc.bu.tylaImíno-1,3,S-triazín .a reakrčná zmes sa premelie mokrým mletim. Bolo zistené, .že polysacuharid »možno prildávat až .po premletí účinných látok vo forme vodného roztoku »spolu s iormaldehýdom. Retakičná zmes po mletí sa homogenizuje.Pre zlepšenie suspenznej stálosti i sklaudovateloosti môže sa ldo reajktčnej zmesi pridat etyleirglykol ako aj ,povrchovo .alktívne látky neiónového typu. Prídavok etylénąglvkolu sa pridáva v množstve 0,2 .až 8 percent vzťahované na výsledná reakąčlnú zmes. Povr-chovo aktívne látky sa môžu pridat v množstve 0,1 až 1 neióvnvoveho emulgátora, napr. Slovanik M 640, vyrobenéh-o oxetytláciou vyšších mastných alkohol-ov a 0,05 až 1 neiónoveho teozitclu, napríklad Sl-ovaz-olu SF, »ktorý je zmesný kolpolymér pnopyléiívoxidu a etylétnoozidu.Bolo zistené, že je výhodné polysacharid rodopol pridávať do zmesi vo for-me vodného roztoku ,po mletí účinných látok. Boli uskutočnené pokusy, pri ktorých sa V poocese fiwalizácle nepridávali povrchovo alktívąne látky, pričom sa docielila požadovaná suspenzná stálosť prípravku.Predmet vynálezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedeniaDo 260 ml vody sa nadávkovalo 1468 g 98 0/0 2-.metyl-4-chlórfen-oxyoctovej MCPA a 2-mety 1-4-chlórfenoxypropiónová kyselina MCPP 240 ,g - 97,8 0/0.Za miešanie. sa obe účinne látky suspendovali. Ďalej sa pridalo 70 g NaOH v 200 ml vody, čím sa opravilo gpH prostredie na hodn-ot-u 7. Za intenzívneho miešania sa pridal-o v malých množstvách postupne 5 g .polyeacharidu typu Rodtopol. Suspenzia sa miešala 30 .minút, Nakoniec sa pridalo 3 g formaldeh-ydu a 1335.1 00 0/0 Z-etylalmínooł-metyltio-ô-terc.butylamín-o-1,3,5-t~riazín tenbutrínuj. Realdčná zmes sa premlela mokrým mletím aa intenzívne sa miešala 2 hodiny. Analýzou vzorky sa zistili158,7 g/l MCtPA, 238,2 g/l MCPP, 1 sus/penzia mala 93,5 , pre 5 Q/o-ný roztok bola susspenzná stálosť ~ů 6,65 0/0 po 30 minútach.Do 180 m 1 vody sa Iia-dávtkíovalo 185 g technickej MORA 90 a 240 g MCPP, ďalej sa do vzniklej suspenzie pridal predom spre.pnavený vodný roztok vzniknutý rozpustenim 5 g Rodlopolu V 50 ml vody a 3 g formal-dehytdu. Ďalej sa pridal-o 72 g NaOH v 200 smililitroch vody, pričom sa dosiahlo- pH 7. Do stabilnej suspenzie sa pridalo 135 grantov 80 tenbutrlnu. Reakčná zmessa intenzívne mie-šala 12 hodiny. Vzniknutý selektívny hvenbictídny prípravok obsahovalvV ąpokuse sa postupoval-o zhodne ako V pokuse č. 1, ale do reaakčnej zme-si sa pridalo ešte 5 g etylénglykolu, 0,3 g Slouvazolu SF a 0,2 g Slovanrku M S 40. Realknčná zmes so premiešalaa počas 40 minút a tanaiyzovala. Suspenzná stálosť 1 (Vo-ného roztoku bola 98 .Kombinovaný he-rbicídny prípravok na báze účinných látok MCPA, MCPP a terzbutrínu upravených do formy dislp-ergovatelného rkoncentratu predstavuje -nový henbivcíd so zvý-šen-ou účinnosťou.Nový kombinovaný herbicíudny prípravok,podľa predmetu vynálezu, v porovnaní s používanými príąpravkami a kotmbi-náciami prípravkov zabezpečuje zvýšenú účinnost. Na B,priklad má širšie spektrum herbi-cídneho účinku na lipkavec obyčajný v porovnaní s Dikogrénorn N M-CPA, terbutrín, má širšie spektrum účinnosti i na rnetličku roľnú v ponovinaní s výnobkłom Aniteln I MCPA, dicamba, fluren-olj.Komlbinovianý herbicívdny prípravok na báze MOPA, MCIPP a terbutrínu sa môže používat na ochranu ozimných obilnín bez podsevu, zaburinených udvojklíčnolístovýrni busrinami vrátane .tých, ktoré sú odolné voči MUPA, sako napr. pivohliatč r-oľný a li~pka~ vec s vedľajším üčinlk-om na metliučlku obyčajnú.K hlavným prínosom kombinovaneho herbicíd-neho prípravku patrí predĺženie životnosti výrobku MCľPA, progresívne finálna úprava, ktorá zvyšuje kvalitu výrobku, širšie spektrum herbicídneho účinku oproti Dikogrénu N i Anitenu I. Dispergovatelný koncentrát zlepšuje i podmienky pre mani~ lpuláciu s prípravkom pri aplikácii z hľadiska hygieny a kultúry práce. Súčasne zabezpečuje vyššiu kvalitu zásahu a vyšší tbl-ologický účinok v .dôsledku lepšej homogenity herbicíldnej zmesi oproti jednozložkovým finálnym prípravkom.10 až 30 hmot. Z-Illetý-l-Äl-Ch 1 ÓľÍBDIOXy~ octovej kyseliny vo forme vodného roztoku ~Hľ 10 ľjg~ďľ 1 ÍCKýCÍ 1 alebo organických solí, 10 až 30 0/0 hmot. 2-Z-metyl-Ił-vchlóvrfenoxyj-propiónvovej kyseliny vo forme so 1 i, 10 až 30 hmot. Z-etylamín-o-4-m~ety 1 ~ tlo-G-terwc.lbutylsamíno-l,3,5-triazínu, 0,1 až 3 9/0 hmot. polysacharidu získanéhokultiváciou milkroorganizmov rodu Xantnhomonas, 0,1 až 1 0/0 hmot. fonmaidehydu, 0,2 .až 8 0/0 hmot. etylénglykolu, 0,1 až 1 hmot. neiónového emuligábora vyrobeného oxyetyláciou vyšších mastných alkoholov, 0,1 až 1 0/0 hmot. povrchovo aktívnej latky zo slkupiny neiônovéh-o tenzidu, ktorý je zmesný koplolymér propylénloxidu a etylénoxidu,zvyšok d-o 100 0/0 «h«mot. tvorí voda.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, herbicídny, kombinovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-251486-kombinovany-herbicidny-pripravok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný herbicídny prípravok</a>

Podobne patenty