Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AUIJUT vynáiezu DIMUII MILAN ing PRIEVIDZA FORMÁNEK LEOPOLD ingv. CSC.,LÁZNE BOI-IDANEC, IŠABATOVA VIERA ing., TRUCHLIK STEFAN RNDr.,BELKO DUSAN ing., ZILINA, ZEMAN SVATOPLUK ing., MICHALOVCE54 Upravárenský prostriedok určený k zušľachťovaniu textilných substrátovRiešenie sa týka upravárenského prostriedku určeného k zušľachťovaniu textilných substrátov s nastaviteľnou tvrdostou a lepivosťou, na báze vodných disperzií termoreaktívnych akrylátových kopolyměrov. Podstata spočíva v tom, že termoreaktívne akrylátové kopolyméry pozostávajú z polymernej zložky s plastifíkačným účinkom,ktorá pozostáva z 20 až 30 0/0 hmot. styrénu,65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 0/0 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 0/0 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylakrylátu, 40 až 50 percent hmot. etyluakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylamídu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamidu, pričom zastúpenie jednotlivých typov kopolymérov je v rozmedzí 0,1 až 99,9 0/0 hmot.vynález satýka upravarenskêho prostri-.Í edku k zušľachťovaniu textilných substrä-.yt 0 vs nastaviteľnou tvrdosťou a lepivostouna báze vodných disperzií termoreaktívnych vakrylätových kopolymérov, pričom podmienky sú volenétak, že vhodným výberom kopolymérov a ich zastúpením sa získa zušľachťovaci prostriedok zaisťujúci po-žadované vlastnosti upraveného textilného materiálu ako je tvrdosť, lepivosť, ohmat, rozmerová stabilita, vodorozpusnosť, odolnosť voči chemickému čisteniu a iné.Známe je, že samotná akrylátová žlvica predstavuje pomerne zložitý kopolymér viacerých zložiek. Pre dosiahnutie požadovaných vlastností V širokom rozsahu je nutné mať k dispozícii rad. týchto zložitých systémov, čo predstavuje vysoké nároky na vývoj a výrobu jednotlivých disperzií. Uvedený stav reprezentuje zloženie a aplikácia popísaná v nasledujúcich patentových spisoch pat. ZSSR č. 136 557, č. 219 198 pat. USA č. 3 288 740, č. 3 389 110 pat. V. Brit. č. 1 001 715, č. 1 100 569, č. 1 132 265 pat. NSR č. 1 645 180 pat. Franc. č. 1478 487, č. 1 478 877.Zvláštnu. pozornosť zaslúži pat. NSR 2 552 173, ktorý rieši tuhosť a lepivosť filmu akrylátového vystužovacleho prípravku použitím inertneho plnidla, ako je oxid titaničitý, práškový azbest alebo mastenec, s definovanou veľkosťou častíc.Nevýhodou známeho stavu je skutočnosť,že výber jednotlivých komponentov systému, ako aj ich percentuálne zastúpenie sa obyčajne robí štatistickou metódou. Táto metoda spolu s výberom vhodných testovacích Inetód pre požadované výsledné vlastnosti upravovaného textilného materiálu umožňuje získat želané vlastnosti textilného substratu. Tento stav v súčasnosti umožňuje prakticky sledovať, len empirický charakter aplikácie akrylátových disperzií na dosiahnutie požadovaných vlastností textilných substrátov.Uvedené nedostatky odstraňuje tento vynálezppodľa ktorého upravárenský prostriedok určený k zušľachňovaniu textilných substrátov s nastaviteľnou tvrdosťou a lepivosťou, na báze vodných disperzií termoreaktívnych akrylátových kopolymérov s obsahom neprchavej zložky V rozmedzí 2 až 55 hmot., s prípadným obsahom dalších pomocných prísad zo skupiny sieťovacích prostriedkov, tenzidov, plnidiel, prípravkov pre špeciálne úpravy a farbív, je tvorený termoreaktívnymi akrylátovými kopolymérmi pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov kopolyímérovüjeł v rozmedzí 0,1 až 99,9 9/) hmot.-podľa- vynálezuje tá skutočnosť, že pri je, ho aplikácii z vopred určeného pomeru ak rylátových disperzií môžeme určiť výsledný efekt úpravy. To je hlavne nastaviteľnost požadovanej tvrdosti, lepivostiat tými. ohmatu u zušľachťovaného textilného nžateriálu, zistenie vybraných úžitkových vjlastností, najmä rozmerovej stability, vodovzdornosti a odolnosti voči údržbe pranim a ,chemickým čistením. Ďalšou prednosťou je možnost kombinácie úpravárenského prostriedku s dalšími prídavkami na špeciálne úpravy, napr. hydrofóbnu, nehorľavú, antimikrobiálnu, nešpinivú,jšpinuuvoľňujúcu, úpravu proti posunu nití a pod. Prídavkom vhodného napeňovača je možné upravárenský prostriedok samotný alebo s -prídavkami prípravkov na špeciálne úpravy aplikovať na textilný substrát vo forme peny. Medzi dalšie výhody Lipavárenskéhao prostriedku podľa vynálezu patria ekologické aspekty, pretože aplikáciou plastifikačnej zložky sa môže obmedzit respektíve vylúčiť prídavok vonkajšieho zmäkčovadla, ktoré väčšinou nepriaznivo vplýva na pracovné a životné prostredie, ako aj na vlastnosti finálneho výrobku, hlavne z hladiska trvanlivosti plastifikačného efektu. Uvedené prednosti doplňuje technická a ekonomická dostupnosť základných zložiek a nenáročná realizácia zušťachťovaiíia textilných materiálov v prevádzkových podmienkach. Upravárenský prostriedok podľa vynálezu je možné použiť pri úprave tkaných a netkaných textílií s povrchom hladkým, vlasovým a štrukturálnym napriklad s použitím efektných priadzí. Možno ho aplikovať ako spojitú vrstvu, impregnačný prostriedok, penu,nespojitú vrstvu vo forme kvapiek, vo forme vzoru, pojidlo pre pojenie krátkovláken. ných častíc »- vločiek, pojidlo pre viacvrst venné agregované textílie a podobne. Upravárenský prostrostriedok podľa toh to vynálezu je dokumentovaný, no nie ob medzený, nasledujúcim príkladom.Upravárenský prostriedok obsahujúci termoreaktívny akrylátový kopolymér typu A polymérna plastifikačná zložka o zloženía termoreaktívny kopolymér typu B polymérna tužiaca zložka o zloženíZmenu vlastností s meniacim sa hmotnostným pomerom uvedených kopolymérov ty pu A a B prezentuje nasledujúca tabuľka.Tabuľka hmot. Tvrdost podľa Lepivosť Minimálna filmotyp B CSN 673076 tvorná teplotaj. Šňupárek ml., L. Formánek Vodné disperze syntetických polymerů, SNTL, Praha 1979, str. 175 173Upravárenský prostriedok určený k zušľachťovaniu textilných substrátov s nastaviteľnou tvrdosťou a lepivosťou, na báze vodných disperzíí termoreaktívnych akrylátových kopolymérov s obsahom neprchav-ej zložky v rozmedzí 2 až 55 0/0 hmot. s prípadným obsahom ďalších pomocných prísad zo skupiny sieťovacĺch prostriedkov, tenzidov,plnidiel, prípravkov pre špeciálne úpravy a farbív, vyznačujúci sa tým, že termoreaktívne akrylátové kopolyméry pozostávajú z p-olymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorá pozostáva z 20 až 30 0/0 hmot. styrénu,65 až 70 0/0 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamídu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostá~ va z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 40 až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 hmot. metylakrylamidu a 1 až 5 0/0 hmot. N-metylolakrylamidu, pričom zastúpenie jednotlivých typov kopolymérov je v rozmedzí 0,1 až 99,9 °/0 hmot.

MPK / Značky

MPK: C09D 3/80

Značky: prostriedok, zušlechťovaniu, určený, textilných, upravárenský, substrátov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-251465-upravarensky-prostriedok-urceny-k-zuslechtovaniu-textilnych-substratov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov</a>

Podobne patenty