Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

trzrxrxrx Po PIS VYNÁLEZU 251040(40) Zvcľcynłno 16 10 56 ÁOCIEVY (45) Vľdánc ul Im m 1(54) Způaoĺ) odstranění karboxylových skupin vauných na nncrici poréznich. makromolokulárnicb látekRošcni so týká způsobu redukce karboqlových skupin váuąých na natrici porćznich, nnkronololçulúrułch sloučonin. Podstatou je odstuněni nožàdoucich karboxylovyoh aku in rodukcí b 1 a(2-motho etheJąľ-dihydroh initanem sodným v proat odi v odných organických rozpouštődol, například toluenu, bonzenu a xylonu.vynález se týká způsobu redukce karboxylových skupin na matrici porézních,makromolekulárnich látek. Uvedené látky se používají jako náplně do chromatografických kolon, pro kapalinovou a plynovou chromatografii.Některé polymerní sorbenty obsahují vázané karbozylové skupiny vzniknuvší buď oxidaci ( např. hydroxylovych skupin),nebo hydrolýzou (např. esterových vazeb), případně přímým zavedením karboxylové skupiny do makromolekuly nedostatečnou čistotou monomerů. Přítomnost karboxylových skupin v matrici sorbentu je pak příčinou nežádoucí iontově výměnné aktivity a nespecifických sorbcí sorbentu. Příprava sorbentů prostých karboxyíových skupin vyžaduje použití nákladných čisticích metod monomerů a i přes to není zaručen nnlový obsah karbozylových skupin.Tento nedostatek odstraňuje vynález. Předmětem vynálezu je odstarnění nežádouoích kyrboxylových skupin redukcí na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylenglykoldimethakrylátu s vylučovacím limitem mo 1.hmotnosti 2 x 10 6 daltonů a měrným povrchem 50 m 2/5, velikosti částic 20/um (Separon HEMA 1000),jehož iontově výměnné kapacitabyla 22/uekv/g, bylo suspendováno V 50 ml sušeného toluenu a ponecháno botnat 1 hodinu.Pak bylo přidáno 2,5 ml 70-niho roztoku bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitąnu sočnćho v toluenu a mícháno jednu hodinu při laboratorní teplotě.Potom bylo k reakční směsi přidáno 100 ml ethylenalkoholu a mícháno dalších 10 min, pak byl sorbent odfiltrován přes fritu, promyt 50 ml ethylenalkoholu a suspendpván ve 100 ml 1 M kyseliny chlorovodíkové po dobu 30 min. Potom byl opět oàfiltrován a promyt na fritě destilovanou vodou do neutrálni reakce filträtu, pak byl promyt 2 x 200 ml ethylenalkoholu a 50 ml acetonu a vysuěen při laboratorní teplotě.By 1 získén sorbenx ve výtěžkuÍ 100,s iontově výměnnou kapacitou neměřitelnou titrační metodou. Příklad 2(Separon HEMA JOD), jehož iontově výměnná kapacita byla 18/uekv/5,byl redukován stejným způsobem,jak bylo popsáno v přikladu 1.Způsob odstranění kerboxylových skupin vázaných na matricilátky se působí bis/2-methoxyethoxy/-díhydrohlinítanem alkalického kovu v organickém rozpouštědle, jako je benzen, toluen nebo xylen.Vytiskly Moravské tískařské závody, K Ástřed. 11 100, tř.Lid 0 výchmí 1 icí 3, Olomouc Cena 2,40 Kčs

MPK / Značky

MPK: C07C 29/136

Značky: porézních, karboxylových, látek, makromolekulárních, způsob, vázaných, skupin, matricí, odstranění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-251040-zpusob-odstraneni-karboxylovych-skupin-vazanych-na-matrici-poreznich-makromolekularnich-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek</a>

Podobne patenty