Uzáver vypúšťacieho otvoru taviaceho téglika

Číslo patentu: 250855

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Proksa Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 08 8875 v V Autor vynálezu ZITNANSKY MARCEL doc. dr. ing. CSc.,PROKSA MILOSLAV ing. csc., BRATISLAVA54 Uzáver vypúšťaciehu otvoru taviaceho téglikaRiešenie sa týlka uzáveru vypúšťacíeho otvoru tavíaceh-a téglilka .na Lavenie .a od~ Lievaníe Ikovev a zliatín »do hmotnosti 50 kg.Predmetom riešenia je, že pozostáva z du teno valcovitéh-oa .puzdra vsade-ného v otvoyre zb-nlku, v ťkt-ovrom na uzavretej strane znepodu je vytvorená .zásobníkom tdutina, sp-ojená Ikanáłñkem Is vypúštľacŕm otvorom. V dunom va 1 c 0 v~ 0 ~m puzdre je survne uležený uzatvárací piest, ktoreho valxc-ová vodiace časť, väčšieho .priemeru, svojim rkužeľovitým wkiotnčení-m dorsadá na zás-ołbníkovú dutinu a na vonkajšom kenci prechádza kužeľuovite sa zužujúc do častí ovládacej tyče s menším priemerom.Vyinález sa týka uzáveru vypüštĺaciehuo otvoru taviaceho tegiilka na tavenie a odlievainie kovov a zlitin »do hmotnosti 50 kg.Zo súčasného stavu techniky .je známe riešenie uzáveru vypúšťacieho otvoru taviaceho tégliika s použitím záťky, vsadenej do daného otvoru, alko je to napr. u čs. AO nč. 224 6-99, kde zátlka sa odstráni vyrazenim pomoc-ou Iklinovitej tyče.Nevýhodou riešenia je, že vyrazená zátka pláva v tavenine kovu, pričom pri jej vyrážaní dochádza uk jej poškodeniu a oiupo-vaniu a tým ik .znajčlnému znečisťovania taveniu-y, nachádzajúcej sa v taviacom tégliku.e tiež známe riešenie uzáveru výpustu.Siemens-Mairtinovej pece ,podľa DE pat. spisu uč. 3046 967, kde uzatváracia jednotka je.riešená vo forme kameňa, .poihybujíuceh-o sa a ovláudanêho pretlałkovou komvorou usporiadanou v blizkosti výpuzstného -otvoru. Celé ZüľĺaIdEďlĺe je ešte napojené na hydrauliku alebo elektriciké ovládanie. P-olkrokovým u daného riešenia je prívod legujúcich prvkov alebo odsirovacíoh prvlkov do pretlakovej komory cez SipüjolVůCĺ .kanál a tý-In ovplyvňovanie taveniny pri j-ej vypúštaní.Riešenie je .výhodné pre taviace pece vel»kých rozmerov, akde ovlá-danie posuvu uzatvárarcej jednotky vo forme plochého kvameňa môže »byť vykonané pretlakom, resp. SIIBJČEHIÝTII vzduch-oni. Pre malé taviace téoglitky wšalk toto »riešenie nevyh-ovuje už vzhľadom na základný znaik uzáveru vo forme ploohéhvo kameňa.Uvedené n-edosłtaüky odstraňuje konštrukčné riešenie Lrzáveru taviuaceho téglifka podľa vyinálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z dwtého valcovitéhvo puzdra vsadeneho v otvuore zboku, v ktorom na uzavretej strane zospodu je vytvorená zas-ołbniková dutina, .spojená łkiauálikom -s vypúšťacim o 4tvvorom, kde v dutom valcovom puzdre je suvne uložený uzatvárací piest, ktorého valc-ová vodiaoa časť, väčšieho .priemeru,svojim kužeľovitým ukončením dosadá na záeobrnĺikovú dutinu ,a na vonkajšom konci prechádza kužeľovite sa zužujúc .do časti ovladacej tylče s menším priemerom.Výhodou riešenia uzáveru vypúvšťacieho ołtvvoru taviaceho téiglilka podľa vyanálezu je,že je ,jednoduchtí bez použitia zátky, ale hlavne, že umožňuje .prerušenie vývpustu taveniny, napr. pri odbere vizor-ielk.Na pripojenom výlkrese je v náryise znázornené konštrwklčné riešeni-e uzáveru psodla vysnálezu, v uzavretej p-olohe.Uzáver výpustného otvoru taviaceho téjglika, alko aj zobrazený na privpotjenom výkrese, pozostáva z dutého valcovitého.puzidra 2 v-sua-denêihvo v téglirktl 1 zbołku, v ktorom na uzavretej strane zvospodu je vytvorená zásobnrková dutina 10, spojená kanálik-om 9 s -výpustným otvorom B, fkde v danom dutom valicovom puzdre 2 je suvane uložený uzatváraci piest 4, ktorého vaicová vodiaca Časť 8, väčšieho priemeru, svojim kuržeiovitým ukončením 7 tl-osadá na zásobnikovú dutinu 10 »a na vonkajšom kvonąci .prechádza ikuželovite sa .zužujüc do časti ovládacej twče s menším priemerom.Uzáver podľa vynálezu pracuje ttaJk, .že posunutim uzatváracieho piestu 4 do pravej krajnej polohy dosadne kužellová časť 5 id-o kužeiového vybrania 3 v uzávere, včim dôjde k newpriepwstněmu uzavretiu v tomto mieste. Výpusztný otvor 8 sa pritom úplne otvorí a taivenina zaične vyteikat Po zasunuti ur tváracie-ho piestu 4 do ľavej krajnej polohy sa vytekanie taveniny zastaví. Zbyt-ok t.ave.niiny, ktorý sa pri výpuwste dostal do zásobnikovej dutiny 10, vyteč-ie cez -kanáliek 9 a spodnú časť výpustného »otvoru B.Uzáver vypúšťacieho otvoru taviaceho téglika .na tavenie va odlievavnie kovov a zliatin do hmotnosti 5 v 0 ikg, kde v spodnej zosilneneij stene taviaceho tegliüra je, ziboku v kol-mnm smere k ose výpustaného otvoru,vytvorený vodorovný Ikarnáil s rozšírením na jeho uzavretom konci v blízkosti výpwstného otvoru s pohytblivo usporiadaným ovláadacím pnvikmn irzâ-veru vo vodvorovnom kaná 1 i a s kuželovite ukiončejným uzatvár-acím prvkom, vjnznačujúci sa tým, že .pozostávaz nďutého -valcovitého puzdra 2 vsadeného zboku, v ktorom .na uzavretej strane zosjpmodu je vytvorená zásobník-eva dutina 10,spojená kanálikom 9 s výpustným otvorom 8 a V dutom valcvov-om puzdre z je suwne uložený uzatváraci piest 4, ktorého valncová časť 6, väčšieho priemeru, svojim kužeľovitývm uik-ončením 7 dosadä .na zásobniikovú udwtinu 1 i 0 a na vonkajšom konci .prechádza ikužeľ-ovite sa zužujúc do časti ovládacej tyče s menším priemerom.

MPK / Značky

MPK: B22D 27/15, F27B 14/10

Značky: téglika, vypúšťacieho, uzáver, otvorů, taviaceho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250855-uzaver-vypustacieho-otvoru-taviaceho-teglika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzáver vypúšťacieho otvoru taviaceho téglika</a>

Podobne patenty