Vrtný výplach s asfaltickou přísadou

Číslo patentu: 250513

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vyhnálek Vít, Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO vvNÁLEzv 45 VVÚÉDO 15 07 33 A osm/v~ VYWHGZU PŘIKBYL IOSEF RNDľ. CSC., BRNO, SVOBODA ZDEIĎJĚK ing.,RATÍSKOVICE, VYHNÄLEK VIT dipl. tech., HODONINVrtný výplach s asíaltíckou přísałdau, jehož spojitou fází je vodná jílová suspenze. Účeleln vynálezu je snížení filtrovatelností vrtného Výplachu především při vrtání v nestabilních jílových břidlicích. Účelu se dasahuje tím, že vrtný výplach obsahuje v poměru k jílové suspenzi 2 až 10 0/0 hmot nvostnĺch padesáti až Sedmdesátíprocentního kolvoidního roztoku tvrdého asfaltu ve výševroucím minerálním oleji a 5 až 10 9/0 hmotnostních nneíonogenního emulgátoru ze skupiny kondenzátů etylénoxídu s alkylfenolern. vynález je využítelný V »oboru h 1 oube« ní průzkumnych a těžebních vrtů na ropu a zemní plyn.vynález se týká Vrtnéhwo Výplachu s, asfaltickou prísadou, jehož spojitou fází je vodná jílová suspenze. Učelem vylnálezu je kromě utěsnění a zpevnění stěn vrtu snížení filtrovatelnosti vrthého Výplachu, především při Vrtání V nestabilních jílových břidlicích.je známý vrtný výplach pro zpevňování stěn vrtu, který obsahuje jemně mletý asfalt -a .azbest, pryskyřici, olej, VvDKĺ-ODDIZPIISÍnou sül a jako stabilizační činidlo etylénoxid s alkyltenolem US 3 723 311). Obdobný bezolejnatý Vrtný výplach obsahuje koloidní suspenzl jemně mletého asfaltu Ve vodním roztoku tekutého odpadního ligninu,obsahujícího amidy, ktere vznikají reakcí mastných kyselín s N-metyl taurinem (US 3 896 031. Taktéž je známý jílový Vrtný Výplach obsahující gilsonit rozemletý na zrnitost 4 až 200 mesh a smáčený v oleji,kvaustickousůl, chromlignosulfonát a polyoxyetylénarylether jako emulgátor, V němž gllsonit botná, měknne a emulguje US 3788 406.Nevýhodou vrtných výplachů s obsahem jemně mletých asfaltických přísad je, že asfalt neemulguje s vodou, zůstává Ve Výplachu V disperzi a neumožňuje proto tmelení velmi jemných pörů hornín typickýchpro jílové břiudlice. iMlete-asfaltické-přísa- dy zpevňují stěny vrtu, tmelí trhliny ve stěnách, ale nesnižují výrazně filtrovatelniost Výplachu přes jemné póry horniny. Aplikované neionogenní tenzidy mohou působit ve Výplachu pouze jako stabilizátory a dispergátory.jsou také známé Vrtné výplachy s asfaltickými přísadami pro snížení filtrovatelnosti Výplachu a permeability pr-ovrtávaných hornín. Emulzní Vrtný výplach s antifiltrač-ními účinky- obsahuje naftu, sodná mýdla, polyakrylamicl, Vodu a vysoceokyselený bitumen SU 825 575. iný emulzní Vrtný výplach typu olej ve vodě obsahuje asfalt riozpuštěný V dieslovém o-leji .nebo jiném vhodném rovzpouštědle a kationaktivni tenzid například propylenoxiud US 3 901 316.Nevýhodou známého vrtného Výplachu s antifiltračními účinky obsahujicíh-o s-»çrdná mýdlo je vysoká citlivost na minerální soli. Vniknou-li soli do Výplachu, sodná mýdla ztráceji emulgační Vlastnosti. Kiationaktivní tenzid zvyšuje přil-navost asfaltických častíc na vrtnou kolonu, kovové pažnice, části čerpadel a čisticího zařízení. Následkem toho vznikají ztráty krouticího momentu vrtné kolony ve vrtu, zvyšuje se hydraulický odpor Výplachových cest a narůstají režijnl náklady na údržbu výplachového zařízení.Konečne jsou známá asfaltická činidlva,prášková i tekutá, která se aplikují do Vrtných výplachů bud přímo nebo V roztoku Complete Drilling Flulds Systems, OBI-Hughes Inc. Houston 1981. Prášk-ové asfaltíc 4 ke činidlo je jemné zrnitý foukíaný .asfaltupravený smäčecími prostředky pro rychlérozpouštění činidla ve vodě bez přídavků emulgátoru. Tekuté činidlo je rychle emul. šující foukaný astalt rozpuštěný V rozpouš tědle a způsobilý k přímému dávkování do Výplachu, jehož základem je sladká nebo i Slaná voda.Práškové činindlo se Ve vodě rozpouští, ale nerozpouští se ve vodě asfalt V něm obsažený. Smáčecí prostředky usnadñují disperzi zrn foukaného asfaltu, ale ne jeho emulgaci Ve vodě. Po aplikací tohoto činidla je asfalt Ve Vrtném Výplachu pouze dispergován. Tekuté asfaltické činidlo je způsobilé vytvářet emulzi astaltu s vodou, avšak pro získání takové emulze, která je způsobilá snižovat flltroVateln-ost vrtného Výplachu při vrtání V jílových břidlicích je nutný synerglcký účinek určitého tenzidu. Samotné činidlo nesnižuje filtrovatelnost Výplachu na požadovanou míru.Uvedené ilevýhody odstraňuje Vrtný výplach s asfaltickou přísardou podle vynálezu, jehož podstatou je, že obsahuje V poměru k jílové suspenzi 2 až 1 D 9/0 hmo-tnostnich padesáti až sedmdesátiprocentního koloidního roztoku tvrdého asfaltu ve výšeVroucím mlnerálním oleji a 5 až 10 hmot-nostních neionogenního emulgátoru ze skupiny kondenzátů etylěnoxidu s alkylfenolem.Výhody Vrtného Výplachu s asfaltickou přísadou podle vynálezu vyplývají z jeho emulzní charakteristiky, Roztok tvrdého asfaltu V součinnosti s neionogenním tenzidem je vodou dobře emulgovatelný a vytváří wodoasfaltovou emulzi, která je způsobilá k-olmatovat i nejjenmější póry horniny,zpevňuje stěny vrtu a nefiltruje do okolí vrtu. Tato vlastnost Vrtného Výplachu podle výnalezu jej predurčuje pro využití při hloubení vrtů V nestabilních jílových břidlicích, které půso-bením vody odľiltrované z Výplachu botnajĺ, rozpadají se a způsobují příchvaty Vrtné kolony. získaná Vodní emulze je stabilní i při zvýšených teplotách,neusazuje se na Vrtném nářadí ani na vibračních sítech výplachové Čističky. Příznivé je i to, že umožňuje luminlscentní vyhordnocování roponosnwosti kolektorü.Do jílového Vrtného Výplachu se V průběhu jedné cirkulační fáze aplikovalno» V poměru k jílové suspenzl 10 hmotnostních padesátiprocentního koloidního roztoku tvrdého asfaltu v petroleji a 10 hmotnostnlch konudenzátu etylénoxivdu s nonylfenolem jako emulgátoru smíchaného s ložiskovým olejem V poměru 1 5. Účinnost a technické parametry získanéhno vrtného Výplachu jsou uvedeny V tabulce, ve sloupci A.Do jiloveho vrtného Výplachu se V jnrůběhu jedne cirkulační fáze aplikovalo V poměru k jílové suspenzi 2 0/0 hrnno-tn-ostni sedmdesätiprocentního koloidního roztoku tvrdého asfaltu V Dieslově oleji a 5 0/0 hmotwnostnĺch k-ondenzátu etylénoxidu s nonylfenolem jako emulgátoru smích~anéhuo s ložiskovým olejem V poměru 1 2. Účinnost a technické parametry získaného Vrtného Výplachu jsou uvedeny V tabulce, Ve sloupci B.Pro srovnání účinků Vrtného Výplachu podle vynálezu charakterizovaných V přikluadech byl připraven známý jilový vrtný výpltach s prášk-ovou asfalticlçuou prísadou,»obsahující 2 0/0 hmobnostní práškového asfaltu V dísperzi s 8 hmotnostnimi směsi mstorové nafty a ložiskového oleje V po měru 1 1. Parametry známého Vrtného Výplachu s asfaltickou prísadou jsou uvedeny V tabulce, Ve sloupci C. Pro stejný účel byl připraven prostý čtyřprocentní jilový vrtný Výplach. jeho parametry jsou uvedeny V tabulvce, Ve sloupci D.Tabulka Parametr Druh vrtného Výplachu A B C Dpři 200 °C 24,0 23,0 25,0 18,0 Binghamova mez toku V Papři 200 °C 34,5 27,3 28,7 22,0 Filtrovatelnost podle norem API ml/30Ze suovnávací tabulky Vyplývá, že Vrtný výplach podle vynálezu, sloupce A, B, Vykazuje výrazně nižší hodnoty fíltnoVateL Itosti než známý Vrtný výplach s práškovou.asfaltickou přísadou, sloupec C, a lepší reologicke Vlastnosti, a to jak při labornatncrrní teplotě, tak po šestihodinovém zahřátí na 200 °C. Nadto při zkušební aplikaci Vrt« ného Výplachu podle vynálezu při hloube~ni vrtu V nestabilních jil-ových břidlicích, V hloubce 3 200 až 4 500 In, se pr-okázal i jeho dobrý stabilizačxní účinek na stěny vrtu. Na kavernogramech byla zaznamenána pouze zanedbatelná rozšíření průměru vrtu.vynález je využitelný při hleubení průzkumných i těžebnich zemních Vrtů na ropu a zemní plyn vv oblastech výskytu nesoudržných jílových břidlic.Vrtuý výplach s asfaltick-ou prísadou, jehož spojitou fází je Vodná jĺlová suspenze,vyznačený tim, že obsahuje V poměru k jíiové suspenzi 2 až 10 hmotnostních pa desáti až sedmdesátiprocentníha koloidní ho roztoku. tvrdého asľaltu Ve VÝŠGVDUUCÍIJI neioirgeunich emulgátvoru ze skupiny kOlJ~ minerálnim oleji a 5 až 10 0/0 hmotnostuích Voru střediciho čepu. Ovládání Záchytné »otdenzátů etyleunoxidu s alkyltenolem.

MPK / Značky

MPK: C09K 7/02

Značky: asfaltickou, přísadou, výplach, vrtný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250513-vrtny-vyplach-s-asfaltickou-prisadou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrtný výplach s asfaltickou přísadou</a>

Podobne patenty