Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologickými postupy s využitím vlastního enzymatického systému suroviny

Číslo patentu: 250459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hejkal Karel, Hamrová Ludmila, Soukal Jaroslav, David František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu oAvlo FRANTIŠEK ing., HAVLÍČKÚV BROD, HAMROVÁ LUDMILA ing.,PELHRlMOV, HEJKAL KAREL, SOUKAL JAROSLAV mg.,HAVLÍCKÚV BROD(54) Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologiokými postupy s využitím vlastního enzymatickěho systému surovinyŘešení spočíva v přípravě jemně mleté suspenze ve vodě, a to 1 dílu hmot. škrobnaté suroviny a 1 až 3 dílů hmot. vody, V jejím rozdělení V odstředívém poli tak, aby se získala přibližně polovina sušiny mouky fíjakce škrobové a polovina sušiny frakce bílkovi-nné, -která obsahuje převážnou část amylolytiokých a proteolytických enzymů a malozrnííého škrobu a má sušinu 20 až 35 0/0 hmot. Bílkoviííná frakce se podrobí přímo odbourání škrobové složky vlastními amylolytickými enzymy při teplotách 55 až 68 °C po dobu 60 až 180 minut na DE 20 až 70 9/0 hmot. V sušině a suší na dietetický přípravek. Bílkovlnný obsah prowteinové frakce se podrobí odhourání vlastními proteolytickými enzymy při 40 až 50 CC, pH 3,0 až 4,5, po dobu 60 a 120 minut a usuší na po~ potravinäřské aditi . Při využití na výrobu speoiálního nebo bezvowdého lihu se provede postupně oudbourání obou složek, přidá se malé množství sla-du a provelde se ochlazení, zakvašení a kvašení známým způsobem. Získa se líh a výpalky o sušině 10 až 14 0/0, které je možno zavhustit a sušit.Vynälez se týká zpracování obilí a obilních mouk biotechnologíckýmí postupy na líh, potravinářske a krmné při-sady s využitím vlastního enzymatíckého systému suroviny.Jsou známy způsoby zpracování obilí nebo obilních mouk na škrob, líh a krmiva. Tyto technologie vycházejí buď z nemlete suroviny, která se bud paří nebo se jemné mele a potom tepelné zpracuje přímo na líh, krmivo, bez rozdelení suspenze na bílkovinnou a škrobovou složku. Další způsoby využívají obllních mouk, které se dispergují ve vodě, dělí v odstředivêm poli se snahou získat maximální podíl škrobové složky, přičemž získaný bílkovinný podíl má nízkou sušlnu a není vhodný bez předchozího zahuštění suchou škrobnatou surovinou pro další biotechnologické zpracovaní s využitím enzymatického komplexu suroviny. K dalšímu technologíckému postupu se používá izolovaných enzymatických pr-eparátů, které většinou nárokují vyšší teploty, při zpracování na llh, nebo potravinárskě a krmné prísady. Odseparovaný škrohový podíl neobsahuje prakticky žádné vlastní enzymy, má velký podíl malozrnného škrobu a pro další bioteohnologícký proces je méně vhodný a musí se náročné vícestupňově rafin-ovat, což je spojeno .s velkou spotřebou vody a tím je proces celkově náročný na energií.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu spočívajĺcí v přípravě jemné suspenze obilí ve vodě pomocí korundových mlýnů, nebo suspenze mouky ve vodě do 50 °C, nejlépe z 1 dílu hmot. mouky a 1 až 3 dílů hmot. vody, v jejím roz-dělení v odstředivém poli a zatížení stroje tak, aby se získalo z 1 dílu hmot. sušiny mouky 0,4 až 0,5 hmot. dílu bílkovinné frakce s obsahem 20 až 35 0/0 hmot. sušiny a 0,6 až 0,5 dílu hmot. sušíny frakce škrobové. Škrobová frakce s malým obsahem vlastních enzymů se po úpravě sušiny použije přímo v návazných odvětvích, zejména průmyslu paplrenském, nebo se hydrolyzuje na hydrolyzát pro krmné účely, nebo se termicky modifikuje na bobtnavé škroby, případně se rafinuje pro výrobu suchého škrobu nebo potravinárskych škrobový-ch hyIdrolyzátů. Raflnačni voda se použije pro přípravu suspenze mouky. Bílkovinna frakce o sušině 20 až 35 hmot., s obsahem 50 až 70 hmot. škrobu v sušině a obsahující veškeré proteolytické a amylolytické enzýmy vlastní suroviny se s malým příwdavkem nebo bez přídavku dalších enzymatických preparátů využije pro výrobu jedlých a krmných přísad, a to bud odbouráním škrobové,nebo bílkovinné složky této frakce. Bílkovinná složka se odbourává v rozmezí teplot 40 až 50 °C, pH 3 až 4,5, škrobová složka v rozmezí teplot 55 až 68 °C po dobu podle požadovaného zcukření, zpravindla 1 až 3 hodiny. Potom následuje sušení známými způsoby. S výhodou se bílkovinnáfrakce použije pro výrobu speciálního lihu po předchozím odbourání bíl-kovinné a škrobové složky s minimälním přídavkem amylolytických enzymatlckých přípravků, převážně slaudu, za teploty nepřesahující 68 °C. Nasleduje chlazení na zákvasnou teplotu,kvašení, destilace lihu a zužitkování výpalků o sušlně 10 až 15 0/0 hmot. přímo nebo po zahuštění, případně separaci a sušení.Předností způsobu podle vynálezu je technologická jednoduchost, využití celé suštny a enzymatického systému suroviny, s nízłkými nároky na energií, vodu a další enzymatické proteolytické a amylolytické preparáty.Pšeničná mouka se suspenduje ve vodě o teplo-tě nepřesahujíci 50 C v poměru 1 díl hmot. mouky a 1,3 hmot. dílu vody, rozclělí se v dekantační odstřendívce se součlnítelem odstřeďování minimálně 600, při 50až 60 0/0 zatížení stroje. Z 1 dílu hmot. su šiny mouky se získa 0,5 až 0,6 hmot. dílu bílkovinné frakce a 0,4 až 0,5 hmot. dílu švkrobové fralk-ce. Bíllkovitnná fra-kvce o sušině 20 až 35 hmot. se odbourává při 50 ° Celsia, pH 3,5 až 4,5 po dobu 60 až 120 minut, následuje inaktivace při teplotě 85 °C a usušení s výhodou na rozprašovací sušárně. Výrobek slouží jako potravinársky zušlechťovací nebo krmiväřský prostředek.Postup prípravy, dělení suspenze a odbourání bílkovinné frakce jako v přívklaclě 1. Dále následuje odbourání škrobové frakce zahřátím na teplotu 55 až 68 C po dobu 1 až 3 hodiny, následuje inaktivace a usušení na válcové nebo rozprašovací sušárně. výsledný produkt o dextrosovém ekvivalentu DE 10 až 30 hmot. v sušině slouží jako potravinářský dietetioký prostředek,nebo jako přísada do krmív pro telata, kde nahrazuje část tukové složky.Postup přípravy a Idělellĺ suspenze jako v příkladě l. Dále následuje odbourání bílkovinné frak-ce zahřátím na teplotu 50 až 51 °C po dobu 30 minut, potom následuje odbourání škrobu zahřátím na teplotu 55 až 57 °C po dobu 30 až 60 minut .a zahřátím na 64 až 68 °C po dobu 20 až 60 minut, čímž dojde k úplnému zmazovatění škrobu. Potom se provede ochlazení na 60 °C a přldá jemně mlety slad v množství 6 až 10 hmot. obsahu škrobu. Pokračuje se v chlazení na teplotu 55 až 57 °C s prodlevou 20 až 30 minut. Potom se provede ochlazení na zákvasnou teplotu, obvykle v rozmezí 20 až 30 °C, přídá se droždí a provexde se prokvašení po dobu 48 až 72 hodin. Potom ná 250459sleduje destilace a rafinace lihu, vhodného pro výrobu speciálních destilátů. Zbytek po destilarci se bud přímo zkrmuje, nebo se zahustí na sušinu 30 až 35 hmot. odpaře ním nebo zahuštěním škrobnatou surovinou a suší na hodnotné bílkovinné krmivo s obsahem 25 až BD hmot. bílkovin v sušině.Způsob zpracování obilí a obilních mouk bioteohnoi-ogickými postupy s využitím vlastního euzymatiokého systému suroviny, vyznačený tím, že se pripraví swspenze mbeté suroviny ve vodě z 1 dílu hmot. mouky a 1 až 3 dílů hmot. vody, dělí v odstředivém poli tak, aby se z 1 dílu hmot. suspenze získalo 0,4 až 0,5 hmot. dílu šłkrobu a 0,5 až 0,6 hmot. dílu bílkovinné frakce obsahující většinu enzymů suroviny o sušině 25 až 35 procent hmot., která se podrobí odbouráníbíikovinné složky při 40 až 50 °C, pH 3,0 až 4,5 po dobu 60 až 120 minut nebo škrobového obsahu při teplotách 55 až 68 C po »dobu 60 až 180 minut nebo obou složek a usuší na potravínářské a krmné prísady nebo následuje docukření, ochlazení, kvašení, destílace, rafinace na speciální destiláty, připadně odvovdnění lihu za získání bíikovinněho koncentrátu, který se bud zahusti a suší, nebo přímo zkrmuje.

MPK / Značky

MPK: C13L 1/06

Značky: systému, suroviny, postupy, obilí, vlastního, zpracování, enzymatického, způsob, obilních, biotechnologickými, využitím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250459-zpusob-zpracovani-obili-a-obilnich-mouk-biotechnologickymi-postupy-s-vyuzitim-vlastniho-enzymatickeho-systemu-suroviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologickými postupy s využitím vlastního enzymatického systému suroviny</a>

Podobne patenty