Vkladač panelov do glejacích lisov

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neužil Vojtech, Mikletič Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i 75) Autor vynálezu MIKLETIČ MIROSLAV mg., NEUŽIL VOITECH ing., BRATISLAVA54 Vkladač panelov dn gleiacích lisovVkladač panelov ~do gleja-sich lísov pozostáva z dvoch rovnobežnýiah, voda-rovných,vodiacich tyčí 2 uložených na mobilnom podvozku 1 a nosúcich zasúvač 3 tlačných tyčí 4, opatreinýoh prednou a zadnou odpruženou zâpadkou 5, 6 a podopretýich poiciperínými tvčami 8 s vaivčekmi 9 a 081 M. umožňuje skupinové ukladanie a odoberanie pamelov do glejiacích a z glejacích lirsov ,pri oibsluhe jedným pracovníkom.vynález sa týłka zariadenia pre wkladannie a odoberanie panelov pre výrobu bytových jadier do glejacich lisov ,pri ich výrobe v stavebníctve.Doteraz sa ,panely pre výrobu bytových jadier vkladajú a odoberajú do glejacich lisov ručne, čo pri ioh hmotnosti cca 30 kg a výstupné teplote 8 D °C je veľmi namáhavá práca.Uvedené .nedostatky odstraňuje ukladač panelov do glejacích lisov, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z dvoch rovnobežných, vodorovných, vodiacich tyčí uložených na mobilnom podvozku a .nesúcich zaeúvač tlačných tyčí, opatrenýoh prednou a zadnou odpruženou západkou, podopretýPredmetom vynálezu je tedy vkladať panelov do glejacích lisov vyznačený tým, že pozostáva z dvoch vodorovných, rovnobežných, vodiacich tyčí 2 uložených na mobilnom podvozku 1 a lnesúcich zalsúvauč 3 «tlačných tyčí 4, v počte podľa počtu etáží li-sov,pričom tlačné tyče 4 sú opatrené prednou odpruženou západľkou E a zadnou odpruženou zápavdkou 5, pričom na ramená 7 sú pod tlačnými tyčami 4 upevnené podporné tyče 8 opatrené valčekmi 9.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné tyče 4 sú opatrené prednou odpruženou zápaldkou 6 a za-clrnou odpruženou zápavclkou 5.Na ramenách 7 sú pod tlačnými tyčaumi 4 opevnené podperné tyče 8 opatrené valčekmi 9.Funlkcia zariadenia je IIHSIBĽÍOVHIEÍZ Panely bytových jadier ,pozostávajúca zo zostavených drevených rámov, polyesterovej výplne a obojstranne .pri klincovanélro umakartu sa vložia do jednotlivých etáží vkladača mechanizovarne alebo ručne na pracovisku, kde boli tieto vyrobené. Vklada-čom sú panely rozvezeiné ku glejacim lisom. Pri vkladaní panel-ov do lisu sa súčasne z lieu vytláča predchádzajúca vłsä/dzka panelov. Pojazd i pracovné pohyby vkladača sú mechvanizované a zariadenie môže súčasne obsluhovať štyri lisy. Panely sú tlaučunými tyčami 4 opatrenými zadnou odpruženou západtkou 5 ułkladané do roztvorených etáží lisu a zároveň sú prednými odpruženými zápawikaami B tliavčtných tyčí 4 vytlačené hotové .pasnely z jednotlivých etáží lisu na odoberanie zariadenie. Pri spàitnom pohybe tlačných tyčí sú predné , západlky B- zaLtlačené vloženými panelmi.Preadmetný vynález je po kolnštrukčnom príspôsobeni použiteľný i pre iné obdobnétechnológie za použitia etažovýoh lisov.»Vkladarč panelov do glejací-ch lis-ov vyznačený tým, že pozostáva. z dvoch vodorovných, rovnobežných, vodiacich tyčí 2 uložených na mobilnom podvozku 1 a nesúcich za-súvač 3 tlačlnývch tyčí 4, v .počte podľa počtu etáží lis-ov, pričom tlačné »tyče4 sú opatrené ,prednou odpruženou zápałdkou 6 na zadnou odpruženou zápaudIk-ou 5, pričom .na ramená 7 sú pod tlačnými tyčami 4 upevnené podperné tyče 8 opatrené valčekumi 9.

MPK / Značky

MPK: B30B 15/30

Značky: panelov, vkladač, glejacích, lisov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250048-vkladac-panelov-do-glejacich-lisov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vkladač panelov do glejacích lisov</a>

Podobne patenty