Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod

Číslo patentu: 250046

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tóth Ernest

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY a I A ogjzvy 45 Vydané 15 05 88751 Autor vynalezu TÓTH ERNEST, LEVICE54 Klapkový uzáver pre vzduchotechnika a spalinovodRiešenie sa týka návrhu (vyhotovenia uzatvárałcich klapiek do vellkých ipríerezov vodiacich kanálov vzdušnín, kzde je nutné zadržiavat priehyb listov od pôsobenia prúdu vzdušniny a od vlastnej tiaže. jeho podstatou je tvorba takej klapky u ktorej pomocou operných držiakov pri priebežnom liste klapky je odstránená prevádzková nespvolahlivosť tých klatpiek, ktoré sú riešené vnútornými l-ožiskaaml listolv.Riešenie je možné využiť všade tam, kde je potrebné utzantv-orit vzduchový a spalinový kanál pri z-načmýich nečistotáich, striedavých teplotách, vlhkosti a pod.Vmález sa týka klaplkových uzáverov pre velké prierezy vzduchovod-ov a spalinovodov energetických a »klimatizačných zariadení - hlalvne parných kotl-ov.Doteraz u .parných kotlov, kde do vzduchodov a spalin-ovodov -bolo potrebné zabuudovať klapky o velkých prierezov, labilita listov sa zabezpečovala pomocou vnútorných (strednýąch) ložísk so skrátením listov Iklapiek tak, .aby bola zabezpečená dostatočné tuhost listov a tým aj rovina pre obvodové uteisnenie listov. Tieto vnútorné ložiská sú v prevádzke najväčším zdrojom ovládacieho odporu a ,netesností klajpiek,vzhladom k tomu, že sú vystavené prostrediu značných -nečistônt, striedavýnch teplôt,vlhlkosti a pod. Tieto náročné prevádzkové prostredia spôsobujú ich «čavstú poruchovost a pritom tieto ložiská za prevádzky pre údržbu sú neiprísrupné, ich mazanie v praxi nie je účinné Nylkonateľně.Uvedené nedostatky sú odstránené ,predmetným klapkovým uzáverom pre veľké prierezy vzduchovodov a spalinovodov, ktorého podstatou je, že -tát-o k 1 ap.ka má vo svojom uzatváraoom priereze priebežné liesty klapky, ktorých .pozdĺžna rovinnost je zabezpečená opernými držiakmi listu klapky pripevnenými o rám klapky tak, že list klapky pri ľulbovolnolm natočení na .prrednom ložiska listu ľklapky a na zadnom 1 ožisku listu rklatpky je držaný v rovinnej polohe proti pôs-obenlu sily wyvinutej prúdom vzdušniny vo vodiacom kanáli.Použitím predmetnej klapky sa docielivylepšenie prevád-zkyschopnosti klapiek,zjednoduší sa výroba a údržba, pri zvýšení uzatváracej účinnosti a znížení ovládecieho odporu klapiek vzlduchovodo-v a spalinovodov.Na pripojenom výkr-ese obr. 1 je znázornená časť klapky včetne jedného .priebežného lĺSltll klacpiky použitím operných držiakov listu klapky. Na obr. 2 je ,pootočený .rez podla naznačenia A-A. Obr. 3 znázorňuje pohlad na obr. 2 z hora.Z nakreslených obrazov (obr. 1, 2, 3 je zrejmé vzájomné usporiadanie častí klapky a funkcia klapky, kde opernými držiakm 1 1 unpevnenými zrkadlovo protilľahle k rámu 3 proti ose listu 2 klapky ,proti jprehnutiu sa od pôsobenia prúdu vzdušniny a vlastnej tlaže, z ktorých prvý leží nad osou .a druhý pod osou.List 2 klapky sa otvára okolo svojho pozdlžneho stredu bez toho, aby otáčanie bránili operné .držiaky 1 listu 2 klapky. Ontáňenie listu 2 Iklapky sa deje na prednom ložisku 4 listu 2 klapky a na zadnom ložisku 5 listu 2 klapky, pričom držiaky 1 listu 2 klapky voľným koncom za-drži.avajú list 2 klapky v jeho osovej »časti .nad osou i pod osou v polohe otvárania a pevným Ikoncom v polohe zatvárania listu 2 klapky.Vynál-ez sa dá vvýh-odne využiť V obore parných kotlov a všade tam, kde pre vzduchovoldy a spalinovody je nutné zabudovať klapky o vellkých ,prierezov. Vynález sa môže aplikovat aj na regulačná klapky.Klapkový uzáver pre vzduchotechnika a spalinovod, ktorý pozostáva z rámu, v ktorom je vul-ožený osovo otočný list, vyznačený tým, že k rámu 3 sú opr-oti ose li-stu 2 upevnené »dva zrkadlovo usporiadané držiaky 1, ktoré ležia proti sebe, pričom prvýleží nad osou listu 2 a druhý pod osou,ktorých volné konce sú ukončené pred osou, a tvoria operu otočenej os-ovej časti lista 2 a ktorých pripevnené konce tvoria -operu okraja uzavretého lista 2.

MPK / Značky

MPK: F23L 13/00

Značky: klapkový, techniku, spalinovod, uzáver

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250046-klapkovy-uzaver-pre-techniku-a-spalinovod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod</a>

Podobne patenty