Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romanov Andrej, Pollák Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD FRO VVNÁLEZY A OBJEVY54 Spôsob delenie sacharidov od solí kyseliny borilejÚčelom riešenia je oddelenie sacharidov od solí kyseliny boritej. Uvedeněho účelu sa dosiahne tak, že sa vodný roztok sacharidoviravkuclonuje na kolóne s náplňou gélu polyvinylalikoholu. Spôsob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej má použitie v chémil.-Vynález sa týka spôsobu delenie sacharidov od solí kyseliny boritej.Vlastnost ~so~lí ikyseliny boritej vytvárať so sacharidmi komplexy s rôznou konštantou iónizácie sa v chemickej praxi často využí~ va pri vdelení sacharidov na stĺpci ionomeniča L X. Khym, L. P. Zill I. Am. Chem. Soc. 73, 2 399 1951) j. X. Khym, L. P. Zill I. Am. Chem. Soc. 74, 2 090 1952) L. P. Zill,j. X. Khym j. Am. Chem. Soc. 75, 1339 1953).Pri výrobe D-fruktózy zo sacharózy sa V procese izomerizácie D-glukózy na D-iruktózu pomocou imobilizovvanej gluikózoizomerazy dosahuje výrazný posun rovnovážneho stavu reakcie smerom k vyššiemu obsahu D-frułktózy v prítomnosti tetraboritanu idi~ sodneho Y. Takasaki Agir. Biol. Chem. 35,1371 1971 Stäxrke 31, 409 1979.Pri ďalšom ispracovani D-f-ruktózy je vpotrebné okrem organických nečistôt odstrániť z reak-čnej zmesi -aj anorgani-oke tony. Širšie využitie tohto postupu je podmienené zavedením útčinnej metódy na odstránenie tetraboritanu rdisodvneho z izomerizačinej zmesi S, A. BaJker, P. j. Somers Topics in enzyme and fermentation bi-otec-hnology,editor A. Wisernan, 3, 13 1979).Soli kyseliny boritej je možné odstrániť z roztokov sacharidov prevedenim borátových iónov na .prchaivý trimetylester kyseliny boritej .s jeho následným -odparenim a ostatné tóny odstrániť na ionomeničoch,alebo celý ,proces viest na ionomeničoch.Nevýhodou je, že trimetylester kyseliny boritej je jedovatý a V prípaide ionomeničov je potrebné použiť katexy a tieto je potrebné TBgEłlleľOVvať.Podstata vynálezu spočíva V tom, že sa vodný roztok sacharidov a soli kyseliny boritej chromatografioky frakcionujve na .kolóne s náplňou gelu polpvinylalkoholu.Výhodou predloženého spôsobu je, že umožňuje odstrániť z roztokov sacharidov kationy i aniony solí kyseliny boritej V jednom cykle na tej istej náplní bez zadržiavanie delených látok v Ikolöne.Ďalšou výhodou je, že náplň gpolyvinylalkoholu nie je potrebné regenerovať.Vnesie sa 0,3 ml 2 U hmot. roztoku sacharózy v 0,1 mól.l 1 vodnom roztoku tetraboritanu udisodneho do kolóny s náplňou gélu .polyvinylalkoholu s vdlžkofu kolóny 450 mm a priemerom kolóny 9,5 mm. Ako elučné činiudl-o sa použije »destilovaná voda. Zberaičim frakcií pri prietoku 0,1 m 1 . min pri teplote 20 °C sa zberajú jednotlivé frakcie po 1 ml.Obsah sacharózy vo frakciáłch sa vy-hovdnotí retraktometrioky a obsah tetraboritanu disodného kondulrtometurioky. Fraľlrcie 1 až 14 sú destilovaná voda, frakcie 15 až 28 obsahujü roztok sacharózy, frakcie 29 až 31 roztok sacharózy a tetrarboritanu disodnêhoa frakcie 32 až 45 roztok tetraboritanu di~ sodného. Z frakcii 15 až 28 sa izoluje sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú roztok D-glukózy a tatraboritanu disodneho a frakcie 31 až 42 roztok tetraboritanu disodneho. Z frakcií 22 až 28 sa izoluje D-gluskóza v 75 °/o~inom vý~ tažko, frakcie 29 až 30 sa použijú na recyklovanie .a z fraukcií 31 až 42 .sa izoluje tetraboriltan disodný v 80 Vo-nom výťažku.Postupuje sa alko .v príklade 1, s tým rozdielom, že »do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 hmot. roztoku D-fruktózy V 0,1 mól . l° 1 vodnom roztoku tetraboritanu disodného. Frankcie 1 až 19 sú idestilovaná voda, frakcie 20 až 27 obsahujú roztok D-frwktozy, frakcie 28 až 32 obsahujú roztok D-fruktözy a tetraboritanvu udisodného a frakcie 33 až 44 roztok tetrahoritenu disodneho. Z frakcií 20 až 27 sa izoluje D-frwktoza v 45 -nom výtažku, frakcie 28 až 32 sa použijú na recyklovanie a z f-rałkcií 33 až 44 sa izoluje tatraboritan disodný V 50 ąnom výtažłku.Postupuje sa ako v príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 9/0 hmot. roztoku D~arabinózy v 0,1 mól.l 1 vodnom roztoku Itetiraboritanu rdisovdného. Frakcie 1 až 20 sú idestilovanä voda, frakcie 21 až 34 obsahujú roztok D-aratbiinózy, frakcie 35 .až 55 sú destilovavna voda a frakcie 56 až 73 ołbsahujú roztoik tetraboritanu .dlsodného. Z fraikcií 21 až 34 sa izoluje D-arabínoza vo výtažku 98 0/3 a z fr-akclí 56 .až 73 sa izoluje utetraboritan udisodný vo výťažku 98 ..Postupuje sa ako v priiklacle 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 9/0 hmot. roztoku D-galaktózy V 0,1 imol.l 1 vodnom roztoku tetraboritanu »di-sodneho. Fraikcie 1 až 20 sú wďestilovana voda, frakcie 21 až 34 obsahujú roztok D-galalktózy, frakcie 35 aiž 52 sú tlestilovaná voda a vo frak~ ciách 53 až 68 sa nachádza roztok tetraiboritaliu idisodvného. Z frakcií 21 až 34 sa izoluje D-galaalrtóza v 98 (Vo-nom výťažku, zfrakcií 53 až 68 sa izoluje tetraboritan sodný v 99 °/0 ~nom vvýťažku.Polyvinylalk-ohol, použitý ako náplň 1.kolony sa zosieti známym spôsobom reakciou s dikumylperoxidom R. Rado Premenné re« akcie polymérov, budené peroxidami, vyd. Alfa, Bratislava, 1970.100 g práškového polyvinylalkoholu s priemernou molekul-ovotl hmot. 100 000 sa zmieša so 7,5 g diłkumylperoxídu v-o forme 20 hmot. roztoku v dietyléteri. Dí 6etyléter sa za stáleho miešania suspenzie odparí a impregnovaný polyvinylalk-ohol sa vyhreje na teplotu 185 C počas 5 minút. Vzniknutý pórovitý sietený polyvinylalkohol sa melie a trievcli. Fralvciła s rozmermi častíc 0,1 až 0,2 mm sa lnalpučí na gél v destilovaąnej vode pri teplote 20 C počas 24 hodín. Gélom p-olyvinylalkoholu sa .Izaplní Chromatograficaká -kolóna a táto sa premyje 1 000 ml destilovanej vody.Spôsob ldelenia sacharidov od vsolí kyseliny boritej môže nájsť široké použitie v chémii pri frakcionácii soli kyseliny boritej a sacharidov s výhodou D-fruikutózy.Spô~sob delenia sacharidov od solí kyseliny bvoritej vymnačujúci sa tým, že vodný roztok sacharidov a solí kyseliny boritej sachromatograficky fralkcíonuje na kolóne s náplňou gélu polyvinylalkoholu.

MPK / Značky

MPK: C07H 1/06

Značky: boritej, sacharidov, kyseliny, delenia, solí, spodob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250043-spodob-delenia-sacharidov-od-soli-kyseliny-boritej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej</a>

Podobne patenty