Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej obuvi

Číslo patentu: 250037

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ladzianský Vladimír, Janík Ladislav, Kočišík Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynaiezu IANIK LADISLAV ing., KOČIŠÍK MARIÄN ing.,LADZIANSKÝ VLADIMÍR ing., PARTIZÁNSKE54 Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej uhuviRiešenie sa týrka prípravy pondošiev ptra- covunej obuvi s .prídavkom regenerátu do elastoméirsne fázy.Učetlnm riešenia je zvýšiť podiel .regenerátu v elxastomérnej fázi zmesí a pritom zvýšiť niektoré úžitné vlastnosti ,p 0 došiev, ako je ich životnosť a súdržnosť so zvrškom v špici.T-ohoto účelu sa dosahuje tým, že na 50 až 80 hmotnostným dielov eiastomérnej fá« zy zmesi, .ktorú tvorí 15 až 20 hmotnostmých dielov symtetického izoprénového kaučuku, 20 až 30 hmotnostným .dielov butadíenstyrénového kauvčuvku s obsahom srtyirénu Z 3 , 15 až 20 hmotnostnýacłh dielov butavdienového kaučuku a 20 až 30 lhmatnwys-tných dielo-v butadienmetylstyrénového kaučuku s ahsahom metyl-styrénu 30 a s -obsah-om oleja 15 0/0, ,pripadá 20 až 50 hmotnosüných dielov regenerátlu z aplášfov pneumatik a obsahu 55 9/0 butadienstyrénového íkaučunku, ktoré sú skombin-ované s 33 až 55 hmoetnostnými .dielmí sadzí o veľkosti častíc 40 až 60 mm.Vynález sa týka elastomérnej zmesi pre vpodtošvy pracovnej obuvi, obsahujúcej okrem bežných ,plnív a zložiek vullkanizačnéłho systemu, -elast-ornénnu fázu .a prídavok kaučukového regenerátu.V obuvnickom priemysle sú zmesi pre podošvy .ptnacovnej obuvi zostavené predovšetkým z prírodného alebo zo syntetického izoprenového kat 1 čuku styrénbutadienového,butadienového a vysokostyrénoveho kaučuku, Ik-toré tvoria elastomérnu fázu zmesí, a z jplnív, ktoré sú v záujme zabezpečenia vhodných spracovateľských vlastností zmesi lkombiná-ciou stružujúcioh ,plnív, napriklad sadzí a inertnýoh plnív. Niekedy je do takýchto zmesí dávkovaný regenerát kaučuku v množstvách až do 30 hmotnostných dielov, ktorého použitie má hlavne ekonomické dôvody. Vyššie množstvá regenerátu sú používané v zmesiach .pre menej kvalitné podošvv. Stkuttočnost nižšej kvality nespočíva len v rasrtúoom množstve regenerátu, ale aj V nevhodnom účinku plnív, použitých do pôvodných zmesi regenerátu na základné fyzikáliio-mechani-oké parametre zmesí .pre podošvy ,pracovnej obuvi. Kritickým parametrami, ktorý pri súčasnej náročnosti na životnosť a Ikvalitu pracovnej obuvi nevyhovuje, je odolnosť proti odieraniu. Tento ,patrametr dosahuje v súčasnej »dobe v priemere hodnotu 40, čo v praxi predstavuje životnost podošiev ,pracovnej obuvi okolo 3 až 5 mesiacov. je to jedna z najnižších hodnôt odolnosti voči odieraniu u podošvových materiálov všeobecne, pričom práve pracovná obuv si priam vyžaduje tento parameter zvýšiť.Hoci výrobcovia pracovnej obuvi zatiaľ stačia ,plyunrule zásobovať trh a -odoberatelstké organizácie, včím teda nie je problém nízkej životnosti podošiev až nakoľko aiktuálny, prax si vyžiadala riešenie, tkt-orým sa podarilo zvýšit životnost ,podvošiev jpracovnej obuvi a sice -tým, že bola vyvinutá elastomérnwa zmes pre p-odošvy .pracovnej obuvi, najmä pre podošvy privulkanizovainé priamo na vnapnutý zvršok obuvi, ktorej podstata ,podľa vynálezu spočíva v t-om, že na jej 50 až 80 hmotnostných tíielov elalstomernej fázy, ktorú tvori 15 až 20 hmotnostných di-el-ov syntetického izoprénového kaučuk-u, 20 až 30 lhmobnostnýcrh -dielov hutadienstyréuovébo lkaučilku s ob-sahom styrénu 23 0/0, 15 až 20 hm-otnostnývch dielov butandien-ového kauvčuku a 20 až 3 U hmotnostných dielov butadienmetystyrénového kaučulku s obsahom 30 0/0 metyistyrénu a 15 9/) oleja, pripadá 20 až 50 hmotnostných diel-ov regenerátu z pláštov .pneumatík, o obsahu kaaučulkovej zložky 55 0/0 butadiensvtyrěnového kaučuku, ktoré sú skombinované s 33 až 55 lrmotmostnými dielmi sadzí o velkosti častíc 40 až 60 nm.Technický účinok elastomérnej zmesi ,pmdľa vynálezu je daný tým, že finálany výrobok, to je pracovná obuvpdosahuje na svojej ,podovšvovej časti odolnosť voči odteranilu 60 až B 0 9/0, čo predstavuje 50 o/o-nê zvýšenie tohoto parametru v porovnaní so súčasným stavom. Tento účinok je dosahovaný napriek tomu, že zdanlivo je kvalitatívne zloženie Ikvaučwkvovej fázy u zmesi podľa vynálezu horšie, nakolko zmes neobsahuje prírodný tkaučuk, a že oproti clorterajšiemu stavu obsahuje značne vyššie množstvo regeneratu. Ďalej sa u pracovnej obuvi s podošvou zo zmesi podľa vynâlezu zvyšuje súdržnosť .podošvy so zvrškom obuvi V špici, zvyšuje sa odpor tproti ďalšiemu trhaniu a odpor ,proti tnatrhnutiu, »čo bude ďalej v opise vynálezu doložené ,prehladnou tabuľkou. .Samotná priprava zmesi podľa vynälezu a jej spracúvanie na poclošvy, vrátane -pria meno privulikanizovania na napnuté zvrškypracovnej obuvi, sa v nič-om nelišia »od bežnýcth postupov v obuvníctve va z .tých dôvodov ich netreba bližšie opisovať. Bude teda bližšie ctpísane iba podrobnejšie zloženie ela-stomérnej zmesi ,podľa vynálezu na dvoch príkladoch.30 butadienstyréinového kaučuku obsah styréntu 2320 butaudienmetylstyrénového kaučutku obsah metylstytrénu 30 0/0, obsah oleja 15 0/030 vbutadienstyrénového kauzčutku regenerát z pláštov tpneumatí-k, gumoviVÍÍOSÍ 55 0/0U podošiev pracovnej obuvi, vyli-sovavnýrch z tejto zmesi, boli namerané nasledujúce hodnoty niektorých vybraných fyzikálne-mechanických parametrovOdolnosť voči odieraniu 70 0/0V súlade s príkladom 1 bola pripravená zmes obsahujúoa v hmotnosttných dielochPod-ošvy pracovnej obuvi vyrobené zo zmesi p~odla t-ohoto prikla-du mali nasledujúce fyzikálsno-mechanické vlastnostiPevnosť v ťalhu 10 MPa Ťažnosť 400 0/0 Tvrdost 65 °GShA Odolnosť voči odieraniu B 5 0/01,2 merkąptobenztiazolu V stati technického- účinku spomenuté 1,1 difeinylguanidínu zvýšenie súdržnosti podošiev so zvnškuom 0,5 kyseliny benz-oovej obuvi je možné doložiť, j~e-din.ak objektívnymi 2,8 Ikysličnika zinočnatého hodnotami, které »boli namerané v labora 1 kyseliny stearovej tóriu a usporiadané do tabuľky, jendnaík vý 0,8 fenylbetanaftylamínu sledlkami subjektívneho hodnotenia spotre 6,5 asfaltu bitelov, ako bude ďalej uvedené. Tabuľka 1 Hodnotenie pracovnej obuvi s podošvaini z k~auwčwku, obsahujúceho prídavok rege~ nerátu A a B. A B súdržnosť potdošvy so zvrškom v špici 12,8 N . mnrl 14,5 N.mn 11 Odpor proti natrhnutiu 38 N . mm 52 N .mm 1 Odpor proti ďalšiemu trhaniu 33 N . mm 49 N. Inm 1A ,podošvová zmes obsahujúca regenerát prírodného kauoułku s butadienstyrénovým kaučukom pri nízkom obsalhu kawčulkových zložiek a vyisokom obsahu inertnýich plnív, množstvo v zmesi maximálne 30 hmotnostných dielovB ,podošvova zmes podľa vynálezu obsa« hujúca od 20 až do 50 hmotnostný/ch »dielov rejgenerátu z pneumatik, z čis tého butadinenstyrénového kaučuku s obsahom kaučuk-ovýtch zložiek až 50 procent.subjektívne hodnotenie je možné tloložii skutočnosťou, že za 8 mesiacov jedneho r-oku sa u obuvi s podošvami zo zmesi A vyslkytlo 370 reklamácií, pričom u obuvi s po došvami zo zmesi B za to isté ~siledované owbdobie iba 160 reklamácií, čo je zníženie o Iiac ako 100 0/0.Presné zloženie regenerátoru z vplášľov pneumatík, obsahujúceho styrenbutadieunový elastomerObsah kaučukových zložiek 55 0/0 Obsah živín stanovené akoEiastoniernu zmes podla Iynalezu je možné použiť nielen pri výrobe ,po«l 0 «šie~v, ale i pre výrobu iných gumovýoh výrobkov, nácoínýwch na vçwsoéké kvalitatívne požiadavky.Elastomérna zmes pre jpOĽÍOŠVY ,pracovnej obuvi, obsahujúca otkrem bežných plnĺv a zložiek vulkanízašnélro systému, elasxo mérnu fázu a prídawvok kaučukového regevnerát-u, vvznačujúca sa rtým, že na jej 50 až 30 hmotnostný/ch dielov elastomérnej fázy, ktorú tvorí 15 až 20 hmotrnostných dielov syntetidkého izoprénového kaučuku, 20 až 30 ihmotnostaných dielov lbutadienstyrénového kaučuku s obsahom styrenu i 23 , 15až 20 hlIlO-ľllvDSÍHýCü dielov buladienovéhio kaučuku a 20 až 30 hinaotnostnýcb dielov bittadienmetylstyrénovebo kaučukuobsahom 30 0/0 IHEÍYISÍYTÉHU a 15 0/0 oleja, pripada 20 až 5 U hmotnostný/ch dielov regenerátu z .plastov pneumatík o obsahu 55 0/0 buta~ dienstyrénovělho kaučuiku, ktoré sú sikombinované s 33 až 55 hmotnostnými dielmi sa~dzí o velikosti častíc 40 až 60 nm.

MPK / Značky

MPK: C08L 9/00

Značky: pracovnej, obuvi, elastomérna, podošvy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250037-elastomerna-zmes-pre-podosvy-pracovnej-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elastomérna zmes pre podošvy pracovnej obuvi</a>

Podobne patenty