Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kollár Ladislav, Bačík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÄLEZY 45 Vydané 15 05 sa A omsvv75 . Autor vynálezu KOLLAR LADISLAV ing., BREZNO, BAČIK JOZEF, PREDAJNÁ54 Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranuZariadenia na tvarovanie zväzku kruhových predmetov, najmä hutníckyvch po 1 oto« varov do tvaru šesťhranu gpozostáxva zo základu, plorsujvnêho dvojramen-a uložené-ho vo vedení, pevného a posuvného ramena, .ktoré sú uložené výwkyvnne. Pohyby posuvného dvojramena a .posuvného ramena sú vzájomne viazané taik, že ich činné plochy ąpolu s činnłou .plochou pevného dvojramena v každej polohe vytvárajú -oorvs pravidelnéh-o, hore otrv-oreného šesfhraunru.vynález riešte univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu najmä Ihultniokych ,polotovarov. . .V súčastnosti sa používa balenie zväzkov kruhových ,predmetov do tvaru zgeformovranéh-o lkruhu, pričom jednotlivé predmety nie sú vo zväzku dostatočne upevnené a u časti predmetov dochádza k vdeťormáoli rovinnosti.Zariadenie pre balenie predmetov do geometrických tvarov sú známe pre väčšie priemery - nad 140 mm. Zariadenia sú zložité,neuniverzálne, tvarovacie šablóny sa musia pre každý rozmer vymieňať.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránerné univerzálnym zariadením pre tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru vpravi-delného šesthranu podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva az ,porsuvného dvojramena, posuvne uloženého na saniac-h základu sklenených pod uhlom 30 °C od horizontálnej roviny, posuvuného rarmeena, ,posuvné uloženého vo zvislom smere na posuvnom dlvojramene, spodnou častou oapretého o vedenie základu, ktoré zviera so saňami uhol 120 °C, pričom pevné nameno a posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia univerzálneho zariadenia na tvarovanie zväzlku kruhových predmetov podľa vynálezu.Na základe 1 je vo vedení A uložené .posuvné ndwojrameno 2 nastavitelné do ,poža~ dovanej polohy závitovou tyč-ou 3. Posuvné rameno je uložené v-o zvislom vedení C posuvného dvojramena 2, spodnou časťou je oprené o vedenie B základu 1. Pevné urameno 4 a tvarovacia časť posun/iného ramena 5 sú VÝKYIVHB uložené.Otäčanĺm závitovej tyče 3 dôjde k pohybu posuvného dvojramena 2 vo vedení A základu 1, pričom .súčasne dôjde k odvodenému pohylblu posuvného ramena 5 vo zvislom vedení C dvojram-ena 2.vynález môže byt. využívaný najmä pri výrobe rúr, kruhových tyčí zo všetkých druhov materiálu. Vytvar-ovaný šesthran ,po zviazani wbežnýlmi telchniclkými prostriedkami páskou, drôtornl je rlobre skladov-atelný, všetky predmety sú dobre upevnené, vysunutie i pri nešetrnom tranąporte je vylúčené. splňuje tým národné požiadavky pre balenie výrobkov zaradených do l. akostnej triedy. Výrobky taIktoupravené sú esteric ké. Pri presnom šersťhurane je ľahko kontrolovatelný počet zalbalených výrobkov. Neúplný ~šesťhran, t. j. s chybajücimi jednotlivými výrobkami, resp. vcelými radnmi nie je na závadu, zväzok ostáva ,pevne zviazany.Univenzálane zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do »tvaru šesťhranu vyznačené tým, že pozostáva .z posuvného dvojramena 2 posuvné uloženého vo vedení A základu 1 skloneneho pod uhlom 30 ° od horizontálnej noviny, ,posuwného ramena 5 posuvné uloženého vozvislom smere na ,posuvnom dvojramene 2, spodnou (časťou opretého o vedenie B zátkladu 1, .ktoré zviera s vede-ním(A 1 uhol 12 D°, pričom pevné rametlo 4 a posuvné rameno 5 sú pri zdvihu vylklopené do strán.

MPK / Značky

MPK: B21C 49/00

Značky: predmetov, zväzku, tvaru, tvarovanie, kruhových, šesťhranu, zariadenie, univerzálne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250036-univerzalne-zariadenie-na-tvarovanie-zvazku-kruhovych-predmetov-do-tvaru-sesthranu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu</a>

Podobne patenty