Rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraulického kladiva

Číslo patentu: 250033

Dátum: 15.04.1987

Autor: Daško Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 05 3854 Rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraulickéhn kladivavynález rieši »rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraultckého kiadiv-a, ur~ čeněho pre rozrušo-vacie práce, v spojení s hydraulickým pracovným strojom, pričom pre svoju činnosť využíva zdroj pracovnej kvapaliny tohoto stroja.Známe je rozrušovacie líydratlliclšé kladivo, v ktorého telese je .pracovný valec jedného priemeru a v ktorom je posuvne uložený piest a posúvač. Pieąst je opatrený diferenciálnou tlačnou plochou, näkružjíçom a svojim čelom zasahuje »do rlusiíłçovej komory. Posüvač má tvar prstence a je nehraničený dvoma čelami, lktorými striedavo spojuj-e a rozpojuje pracovnú Ikomoru piesta s prívodnýnl a odvoćlnývm kanálem.Nevýhodou tohoto prevedenia je, že 1 po~ súvač pri .nižších frekvenciách nezaručuje dostatočne prekrytie tprívodného a odv~od~ ného Ikanála, čo má za príčinu zvýšenie objemových strát a posúvač v krrajných polo hách môže byt nestabilný. Pri náraze piesta na posúvač vznikajú značne rázy.Uvedené nedostatky odstraňuje rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraulického k-leúdiva vytvoreného z telesa, v ktorom je posuvne uložený pracovný nástroj a vytvorený pracovný valec jedneho priemeru, v ktorom je posuvne uložený piest qpatrený -nálkružvkom .a zasa-hujúci svo 250033jim čelom do »dusilkovej komory vytv-orenej V tele-se a Centriclky .s piestom je v pracovnom vaLci uložený tiež posúvač v tvare prsterrca podľa vynálezu, -ktorého podstata spočíva v tom, že p-osúvač prvou valcovou plochou zasahuje do prvej komory piesta, kt-o rá je cez tretí spojovací kanál spojená s »druhou komorou piesta napojenou v hornej polo-he piesta na prívodný .kanál a v dolnej polohe píesta na odv-odný kanáL pričom v dolnej polohe piesta je medzi prvou tlačnou diferenciálnou plochou piesta, prvou valcovou plochou plesta, prvým čelom posúvača a prvou valcovou plochou vytvorená tlmíaca komora a v hornej polohe píesta je medzi treťou diferencíálnou plochou piesta,druhým čelom posúvacie a treťou valc-ovou plochou .piesta .vytvorená tlmia-ca komora a medzi druhou dife-rencíálnou plochou pi-esta,tretím čelom posúvałča, treťou valcovou plochou posúvača a druhou valcovou plochou piesta je vytvorená komora napojená na prvý spojovací kanál, ktorý je v -hornej polohe piesta napojený na druhý spojovací kanál, ktorý je napojený na privodný kanál.Výhodou rozvodu .pracovnej kvapaliny rozrušovacíehro hydrauliclkého »Kladiva podla vynálezu je, že posúvač zaručuje dostatočné pretkrytie prívodnélho a odvodného kanála aj pri nižších ñrekvenciách. V dô 250033sledku tejto skutočnosti sla znižujú objemové straty, zvyšuje sa objemová účinnosť a taktiež je zamedzený vzlnilk rázov pri náraze piesta na posüvač.Na pripojenom výkrese je znázornený priklald prevedenia rozvodu pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hvdraullckého kladiva podľa vyná-lezu, kde »na ucho 1 je r-ozvo-d pracovnej kvapaliny urozrušovacieho hydraulickeho lkladiva V pozdĺžnom reze.Rozrušovacie hydraulické kladivo je vytvor-ené z telesa 1, v ktorom je posuvne uložený pracovný nástroj 27 a vytvorený pracovný valec jedneho priemeru, v ktorom je posuvne uložený piest 13 opatrený nákružkom 24 zasahujüci do dusíwkove komory 14 vytvorenej v telese 1. Centricky s piestom 13 je v .pracovnom valci uložený tiež posúvač 2 v tvare prstence.POSÚVHIČ 2 prvou valcovou plochou 4 zasahuje udo prvej komory 10 plesta 13, .ktorá je cez tretí spojovací klanál 22 spojená s druhou komorou 25 piesta 13 napojenou v hornej polohe piesta 13 na prívodný kanál 11 a v dolnej polohe piesta 13 na odvodný kanál 12. V dolnej polohe piesta 13 je medzi prvou tlačlnou diferenciálnou plochou 15 piesta 13, prvou valcovou plochou 16 piesta 13, prvým čelom 3 posúvačla 2 a apr-vou valcovou plochou 4 posúvača 2 vytvorená tlłmiaca komora.V hornej polohe piesta 13 je medzi treťou diferenciál-nou plochou 23 piesta 13, druhým čelom 26 polsüvača 2 a treťou valcovou plochou 19 piest-a 13 vytvorená tlmiaoa komora a HlGldZĺ druhou diferenciálnou plochou 17 .piesta 13, tretím čelom 5 posúvača 2, treťou valcovou plochou 7 posúvača 2 a a druhou valcovou plochou 18 ,piesta 13 je vytvorená kom-ora napojená na prvý spojovací kanál 2 D, ktorý je v hornej polohe piesta 13 napojený na druhý spojovací kanál 21, ktorý je napojený na prívodný kanál 11.Tlaíková k-vapalina .prúdi prívodným Ikanállolm 11 do komory 1 U a spojovacím kanálorm 22 do komory 25, vysúva .piest 13 smerom hore .a .súčasne stlavčuje plyn V dusíľkovej komore 14. Piest 13 pri ,pohybe smerom hore pred hornou polohou piesta 13 sa druh-ou difereuncialnou plochou 17, treťou diterenciálnou plochou 23, »druhou valc-ovou plochou 13 a treťou va-loovou plochou 19 uasunie do posúvača 2, .čím sa vytvárajú medzi týmito plochalmi a posúvačom 2 dve tlmiace komory a posúvanč 2 je vyusúva-ný spolu .s piestom 13 smerom hore, až prv-ou hranou B uzatvori .prívodný kanál 11.V hornej pololhe pi-esta 13 sa do priestoru tlmiacej komory k druhej diterenclálnej ploche 17 prostrednictvom .prvého spojovacieho kanála 2 D a druhého spojovacieho kanála 21 .dostane tlakova kvapalina, ktorá posúvač 2 vysunie talk, že uzavrie prívodný kanál 11 a otvorí odvodný kanál 12. StlaIčený .plyn zrýchluje piest 13 smerom dolu proti pracovnému nástroju .27 ta Jkvapalina je vytlačovaná z druhej komory 25 cez spojovací kanál 22 -do .prvej lkom-ory 1 ll a oditial do oldvodného lkannála 12.Pred spodnou polohou piesta 13 sa piest 13 .prvou valc-ovou plochou 1 G nas-unie do posúvača 2 a unáša ho smerom dolu tak, že uzavrie odvod-ný kanál 12. Medzi prvou ltlačnou udiferenciálnou plochou 15 .a prvou lvalcovou plochou 16 a prvým čelom 3 a iprvou -valcovou plochou 4 sa vytvorí tlmiaca komora, ktorá bráni rázu medzi piestoum 13 ia povsúvlačom 2. Piest 13 súčasne naráža naTlaková kvapalina z prívodného kanála 11 sa dostane medzi prvu tlačnü diferenciálnu.plochu 15 a prvé ~če 1 o 3 posúvača 2 a odldelí ich od seba. Posúvac 2 uzavrie odvodný ka.nal 12 a otvorí prívodný kanál 11. Tým sa pracovná kvap-alina dostane do p-rvej komory 10 a celý cyklus sa začína znova.Rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacleho hydraulického kladivo vytvoreného z telesa, V ktorom je posuvne uložený pracovný nástroj .a vytvorený .pracovný valec jedného priemeru, v ktorom je posuvne uložený piest, -opatrený lnálkružkom a zasahujúci svojim čelom do rduslkovej komory, vytvorenej v telese a centrioky s piestom je v pracovnom valci uložený tiež p~osúvač v tvare prstence vyznačujú-ci sa tým, že posúvač 2 prvou val-covou plochou 4 zasahuje do prvej komory 10 piesta 13, .ktorá je cez tretí spojovací kanál 22 spojená s druhou k-omorou 25 piesta 13 vnapojen-ou v hornej .polohe piesta 13 na prívodný kamál 11 a v .dolnej polohe piesta 13 na odvod-ný kanál 12, pričom v .dolnej polohe piesta 13 je medzi prv-ou tlačnou difere-n ciálnou ,plochou 15 piesta 13, .prvou valcovou plochou 16 piesta 13, prvým čelom 3 po-súvača 2 a prvou valcovou plochou 4 vytvorená tlmiaca komora a v hornej polohe piesta 13 je medzi treťou diferenciálnou .plochou 23 piesta 13,druhým čelom 26 posúv-ača 2 .a treťou valcovoil plochou 19 piesta 13 vytvorená tlmiaca komora a medzi druhou diterenciáluou plochou 17 plaste 13, tretím čelom 5 .p-osúvača 2, treťou valcovou plochou 7 ,posüvača 2 a druhou valcov-ou plochou 18 piesta 13 je vytvorená komora napojená na prvý spojovací kanál 20, Iktorý je V hornej polohe .pieslta 13 napojený na druhý spojovací kanál 21,ktorý je napojený na prívodný kanál 11.

MPK / Značky

MPK: E21C 3/20

Značky: kladiva, pracovnej, hydraulického, rozvod, rozrušovacieho, kvapaliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250033-rozvod-pracovnej-kvapaliny-rozrusovacieho-hydraulickeho-kladiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozvod pracovnej kvapaliny rozrušovacieho hydraulického kladiva</a>

Podobne patenty