Podošvový kompozit

Číslo patentu: 250028

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oždáni Ján, Oravec Ján, Hanzlík Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka podošvoveho kompozitu,na báze polyvinyichloridu a/ale-bo kopolyméru vinylchloridu a polyvbut-adiénakrylového elastoméru, zmäkčovaałla, stabilizátora, mazadla, pigmentu, plniva a antioxid-antu. Rieši problém vhodného zloženia podo~ š-vového materiálu.Podstata riešenia spočíva v tom, že ako zplashtifiikiačné činidlo obsahuje bisLo-benzamivclofernylydisulfit v množstve 0,05 až 0,8 hmotnost-ných, -vzťah-ované na celkovéRiešenie možno využiť v obuvníckej výroíbe.Vyneijlez- sa týłka poądošvováho kionłipuązitu.naêłiąáze fyzikálnej Zľĺląsl spol. nfyicgąiogiiii a/aleibo k-opolymeru vinylcsľil-orirditŕ-a polýbutaudiénakrylonitrilo-vêlro elastomé-ru, zmälkčovadia, stabilizátora mąjzaiäi plniva aantioxiclantu. ~ . .i . . V obuvníckej a plastikarslkej výrobe sú známe piodošvové zmesi s rôznymi charakteristikami a užitnými vlastnosťami. je známa p~odošvová zmes na báze kopolymérov ipropylénoxiudu, pozostávajúca z k-opolymerizovateľnéhio epoxidu gbsahujúceho naipriklad butaidién alebo »cyklopentadiém monoxid za gprítoannosti dietylu alebo oxidu ihlinitého s oxidom Ikrewmičitýwm alebo bez neho,rozpustene v inertnom rozpúštĺadle, alko je hexanón, cyklohexanon alebo benzén. Ko polyméry sú vulkanizovaně a môžu obsahovat plnivá a antioxidanty. Známy je tiež materiál pre antistatickú podošvu, obsahujúci polyvinylchloriud a jeho Ikopolyméry,polyvinyiacetát alebo zmes týchto látok. Do zmesi sa .môže pridávať nitrilový kaučulk. Ako zimäkčovadlo sa používa dialikylfenoftalát, ako »neiontové antistatické či.niç 11 odietylénglykol, .diakryiát, ako iontově antistae - itické činidlo sa používa -kvartérny komplex amonialku. Zmes obsahuje obvylkié prísady a podošva z nej vyrobená je bieleho odtieňa,mäkká, s výhodným elektrickým ~odporom. Vyš-šou -ouderuvzdo-rnostou je charakterizovaný podošvový materiál, ktorý okrem obvyiklých prísad obsahuje polyvinylchlorid,butadiénakrylonitril ~ styrénový poly-mor,aikrylonitril, zvrnäkčovadlo, najmä di-oktylftalát, a ako nadüvaidlo, azodikarhónamid. Ďajej je známa ipolyvmérna kompozícii obsahujúoa blokový kopolymér uahlorvodíkového oleja, s ~ob~sa.h«om ar-orinaticikej zlúčeniny, alfa olefinový povlymér, plnivo a známe prísady. Kopolymér obsahuje 25 až 35 0/0 hmotu. bloikov monoalikenyľl aromatických polymérov,ktoré sú charakterizované strednou molekulovou hmotnosťou 20 000 až 37 000. V süećasnosti sú známe tiež podošvové k-ompąozíicie,z Iktorých prvá obsahuje v ikaučukovom podieli styrén - butadienového a vysokostyrěnového .kauičuku ,podiel suspenznéiho ipolystyrénu, pri objemovej hmotnosti 300 až 600 kg/im 3. Druhá kompozicia pozostáva z polyvinylchloriidu, akrylonitrii-butadiénového elastomêru, vo vzájomnom pomere akryliůllĺtľĺĺll k butadiénu 30 až 3763 -až 70,zmälkčeného do určitého stupňa nastavovacími olejmi. Ďalej obsahuje diizoakryiadipát a di-oiktylfta-lát v pomere 60 až 40 40 až 60 dielov, epoxybutylester, stearát vápenatý,oxid zinočnatý, azodirkarbónamid, uhličitan vápeinatý a ako stabilizátor obsahuje dibutylcínlaurárt. Pri spracovaní zmesi, napriklad polyiviinylchlorindu a/.aleubo koąpolymérov vinylchloridu s ipolybutadiénakrylonitril-ovými elastomérmi, technológiou vstrekolisovania alebo intrúzie taveniny zmesi polyméroiv do dutiny tvar-ovacej formy, dochadza vplyvomCim ŕealiciáin pblyriiérnyohiizložiêlkza šifrčasného vytvárania trojrozmernejštruktú,L hiąäzy iši sp ,v oovatelská viskozita a šĺŕiěłžšlšââàeêłñžfianiežžpri ďalšom spracovaní. Nevýhodou uvedených jvzmesí je zníženie -odolnosti voči oderu, odolnosti voči pres-ka niu. .pri, CYͧNIÓI~QĎKQII 1 namáhaní naohyjb za nízkych iep 1 ata zvýšenie výslednejtvrdosti v IdÓSIÉIÓJKLI degradlačno-sietova-ćícli-íreakcií eula-st-omérnej zložky., j .- Uvedené nevýhody odstraňuje jmoąioěivový konmpozit podľa vynálezu, ktorého-podstataspočíva I,to 1 n,, že jobsąhuje ako Iplastifika×č~né íöimäio bis O-łfehÄz-amindofenyldisulfit v množstve 0,05 až 0,8 shniotnostnýoh, vztiahnute na içelko-vé ninožrstvozmesiTechnidký účinok vynälezu-uąs-piplč- va v tom, že lpoužitím plastifikačného činidla sa zabráni rekombivnačným reakciám pri u~ rýchleni tenmooxindácie kyslíkom. Neovplyvňuije rsa pozorovatelne udegradácia chlór U 1 b~ sa-hujúicich polyménov systému. Zvýši sa o~ doln-ost voči prasknutiu a oderu, zníži samechanickej plastiiikácie elastoméru. Piodošvový ikompozit bližšie lDZľejmujÚ na~sled-ovné príklady, kde jednotlivé zložky súPodošvový kompeozit sa pripravil vo vysokotlak-om whnietiči o objeme 0,15 m 5 zhomogenizovaním nasledovných zložiekZisk-al sa podošvový kompozit s nasledovnými fyzikálnomechanickými vlastnosťamiodo-lnost voči oderu 165 tvrd-osť 65 ShA pomerne predĺženie pripretrhnutii 710 index tolku taveniny 190 °C, 3 kg 9,3 g/10 min. P I í k l ad 2hmot. akrylvonitrilu 18,0 0/0 Di-Z-etylhtaxylftalát 15,0 0/0 Di-z-etyihexyniaidipát 10,0 0/0 Vysokłotlakavý polyetylén 0,8 0/0 Stearät vápenatý 0,8 0/0 Epoxidový sójový olej 3,5 0/0 Dibutylciniz-ooktylmeľikaptoZisk-al sa podaošvový kompozit s nasledovný-mi fyzikálnomecwhanickými vlastnosťamiodolnost voči »mieru 132 0/0 tvrud-osť i 64 ShA pomerne predĺženie pri.pretrhnurtľ 530 0/0 index toiku taveniny 190 °C, 3 kg 15,5 g/lĺ min. P I Í k 1 a d 3Podošvowvý kompozit sa pripravil 21101110 genizovainŕm zložiek vo fluidnej -miešačke o objeme teplého stupňa 0,160 m 3 -a vnásilednougran~u 1 áci-ou zmesi na dv 0 jzávitk~ 0 v~ 0 ~m vytlačovacom stroji s priemerom závitoviek 80 milimetrov. Houmogenizovaii sa nasledovné zložlkyK rhod. 70 40,5 0/0 Emulzný çmolyvinylchloríd ~K hod. 65) 2,5Kopoiyimé-r vinylchlorivdpropylén ioibsah apolypropyulénu 3,1 hm-ot. K hod. 58 5,5 0/0 Poly~butawdiénakryio-nitriiový elastaměr obsah akryi-onítrilu.35 0/0 hmot.) 18,5 0/0 Dibutylfiaiát 8 0/0 Diizooktylftalát 18,2 Stearín 0,3 2,6 ~di~tenobuityl-äpmetyifenei 0,7 0/0 Bisw-benzanmidofenylndisulfind 0,4 Díbuitylcínizooktyitioglykolát 1,9 0/0 Zrážaný uhiičitan Vápenatý 3,2 0/0 Hydratovaný kys. Ikremičitý 0,3 0/0Zisk-ai sa podnošvový kompozit s nasledovnýimi fyzikálnvomech-anickými vlastnosťamiodolnost Voči -oderu 143 0/0 tvndost 78 S~hA pomerne predĺženie prispretrhnutĺ 410 0/0 index toiku taveniny 190 0 G,3 kg 3,2 g/10 .minPodošvový kompozit na báze fyzikáilnej zmesi polyvinylchloridu a/aiebo ik-opolymérov vinylcwhlxoridu a polyäbutandiénakrylonitrílového eiastoméru s obsahom .28 až 45 0/0 hmot. aikryionitrilu, zmäkčwovaniia, Isteubilizátora, mazadula, plniva, pigmentu, antioxidan tu a plaistífikátora, so zlepšenými sprac-ova« teľsrkými .a úžitkový-mi vlastnosťami, Vyznačený tým, že ako -plastifikačné činidrlo olbsahuje bistmbenzamidofenylidisulfit v množstve 0,05 až 0,8 0/0 himotnostných, vzťahované na cellkiové množstvo zmesí.

MPK / Značky

MPK: C08L 27/06

Značky: podošvový, kompozit

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250028-podosvovy-kompozit.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podošvový kompozit</a>

Podobne patenty