Mechanický škrabák na dobytok

Číslo patentu: 250024

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stareček František, Konrád Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÁLEZY A onzavvi 75) Autor vynálezu KONRÁD ANTON, STAREČEK FRANTIŠEK ing. csc.,DUNAJSKÁ LUŽNÄ(54) Mechanický škraibâk na dobytokRiešenie sa týk-a mechanického škrabáka na dobytok.Mechanický škrabájk na dobytok sa vyznačuje tým, že rotujúci bubon, fk-twíwrý je opatrený škrałbkami, je nasadený na hnací hriadeľ, s ktorým je spojený cez poistná spojka. Hnací hriaudel i s .bu-bnom, na ktorom sú škrabky, je uložený v ochrannom kryte, na Iktorom je upevnené ndiržadlo.Využitie vynálezu je možné pri ošetnovani všetkýgch ~ohovný~ch zvierat, iktoré sa čistia škrabákmí.vynález sa týka .mechanického škrabáka na (tobytok.V doterajšej praxi sa dobytok čistil pomocou ručného šlkrabáka, čo si vyžadovalo značnú fyzickú prácu a čas čistenia, od pri-slušného ošetrovateľa dobytka.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého .podstata spočíva v trom, že mechanický škrra-bák na dobytok sa skladá z bubna, ktorý má na obvode pripevnené škrabky., Bubon je nasadený na hnacom hriadeii, s ktorým je spojený cez poistnú spojka. Hnací hri-audel s bubnom sú uložené V ochrannom kryte, na ktorý je pripevnené vdržadlo.Mechanický škralbák na dobytok podľa vynálezu uľahčuje a zrýchľuje prácu pri ošetrovaní dobytka, čim -sa zvýši produktivita práce ošetrovateľa.Na prijpojenom výkrese je -sohématicky znázornený qnechanioký šikrnabák na dobytok podľa vynálezu, .pričom na obr. 1 je .pozdĺžny rez a na obr. 2 priečny rez.Mechanický škrabák na dobytok pozostáva z bubna 4, iktorý má na obvode priupevnené škrabky 5, pričom bubon 4 je nasadený na hnací bri-adel 1, s ktorým je spojený cezMechanický šľkrabák na dobytok, Vyznačujúci sa tým, že pozostáva z bu-bna 4 opatreného na obvode škrałbkemi 5, Ipričom bubo-n 4 je nasadený na hnací hriadeľpoistnú spojka 6. Hnací hriadeľ 1 s bubnom 4 sú uložené v ochrannom kryte 3, na lktorom je pripevnené udržadlo 2. Hnaci briaudeľ 1 môže byt poháňaný pružným náłhonom łmowdenom .Funkcia riešenia podľa vynálezu je nasledovnáHnacíum hriadeľom 1 sa cez jpoistnú spojkiu E uvedie do rota-čného pohybu Ibu-bon 4 so škrabkami 5. Ošetrrovateľ ,priloží zariadenie otvorenou stranou ochranného krytu 3 k ošet-rovanemu zvieraťu a pohybom držadla 2 zaisťuje zmenu čisteneho miesta zvierata.V prípade, že sila škrabanía nara-stie z akýchkoľvek príčin nad únosnú hranicu,čím by hrozizlo poškodenie skože zvieraťa,poistná spojka 6 zabezpečí, aby hnaci moment na bubon 4 nenarastal. Tým sa prípadne zabezpečí aj úplné zastavenie bubna 4. Ošetrovateľ odtiałhne zariadenie od íkože ošetrovaneho zvieraťa, čím .dosiahne znovu jeho funkciu. .Riešenie podľa vynálezu je možné využít na čistenie všetkých chovnýcwh zvierat, Iktoré sa učístia škrabákwmi.1, s ktorým je spojený cez .poistnú spojku 6, pričom nhnací ahriadeľ 1 -s bubnom 4 sú uložené ~v ochrannom Ikryte (3), na 4 kto~ rom je pripevnené Idržadio 21.

MPK / Značky

MPK: A01K 13/00

Značky: mechanicky, dobytok, škrabák

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250024-mechanicky-skrabak-na-dobytok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanický škrabák na dobytok</a>

Podobne patenty