Jednodielna ušná známka

Číslo patentu: 249857

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Pekarik Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ČESKOSLÓVENSKÁ OPIS VYNAlEZü REPUHHKA .(1215) RČE (111 (B 1) 51 Int. 01.4 A 01 K 11/00 221 Prihlásené 16 07 84 21 (PV 5476-84 40 Zverejnené 18 19 86 ÚŘAD PRO VVNÁLEZV ĺ 45 vVdané 15 03 53 A omevv 75 Autor vynálezu KALVODA VLADIMÍR ing., PEKARIK MARIAN ing., BRATISLAVAJedno-dielna ušná známka je určená pre ZHHČKOVEHÍB hospodárskych zvierat. Jednodielna ušné známka má driek s fixavčnými výstupkami, V ktorom je vytvorený priechodzí otlvor vyúsťujúci čelnou medzikruhovou opernou plochou, do ktorého sa zasúva perřoirátor alebo -razník klieští opierajúci sa o čelnú medziwkruhovú opernú plochu a pomocou ktorého sa uchytáva jedno-dielna ušná známka na kliešte. Po nasadení klieští s uchyteunou ušnou známkou na ucho zvieraťa sa na jedno stlačenie prevedie súbežná ,perforácía ucha, nasadenie ušnej známky a jej Ííxácía na uchu zvieraťa.Vynález rieši jednodielnu ušnü známku z plastu pre značkovanie hospodárskych zvierat.Doposiaľ sa pre značkovanie hospodárskych zvierat použIvajú-d-vojdielne a jeídnodielne ušné známky. U .dvojdielnych ušných známok z plastu s kovovým hrotom, pri nasadzovaní ktorých sa Ikliešťami p-revádzajú súbežne Všetky úkony, je nevýhodou, že sa skladajú z dvoch oddelených základných časti a vzhladom ku kombinácii plastu s kovovým hrotom je ich výroba technologicky náročná. U jednodielnych ušných známok z plastu s uzatváracou sponou alebo fixačnými výstupkami je nevýhodou, že sa klieštami prevádza najskôr perforácia ucha zvieraťa a až návslełdne ručné .nasadenie a fix-ovanie ušnej známky.Hore uvedené nevýhody sú odstránené u jednodielnej ušwnej známky ,podľa vynálezu,knde podstatou je nasledovné technické riešenie. V Idrieku jednodielnej ušnej známky naväzujúcom na čiselný štítok je vytvorený prierbežný otvor prechádzajúci na jednej strane číselným štitkom çpostaveným kolmo k ose drieku, na druhej strane čelnou meclzikrLthovo-tl opernou plochou, na ktorú naväzujú »najmenej tri radialne pod uhlom sklonené fixačne výstupky.U jednodielnej ušnej známky podla vynálezu umožňuje konštrukčné riešenie súbežnú perforáciu ucha s jej nasadením a fixovanim rna uchu zvieraťa jedným stlačením kllešti priložených k u-chu zvierata, pričom je výhodou, že uš-ná známka je jednodielna bez kovových častí.jednodielna Lišná známka podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom možnom konštrruk-čnom prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je nárys jednodielnej ušnejznámky so štyrmi fixačsnými výstupkami, na obr. 2 bokorys jednodielnej ušnej známky v reze a na obr. 3 je znázornená jednodielna ušná známka pri nasadzovamí s kli-ešťami s oddeleným perforätorom.Jednodielna ušná známka obr. 1 a obr. 2 má v »drieku 1 naväzujúcom na číselný štitok 2 vytvorený ,priebežný otvor 3 prechádzajúci na jednej strane číselným štítkom 2 postaveným kolmo k »Use drieku 1, na ldruhej strane čelnou medzikruhovou 0-pernou iplochou 4, .na ktorú naväzujü štyri radiálne pod uhlom sklenené fixačné výstu-pky 5.Ied-nodielna ušné známka sa nasadzuje kliešťami obr. 3 tak, že sa najskôr do prielbežného otvoru 3 jednodielnej ušnej známky zasunie perforátor 6 až k medzikruhovej opernej ploche 4 a potom sa jednodielna ušná známka nasadí pomocou priebežného otvoru 3 na nasadzovaci kolík 7 kliešti 8. Po priložení klíešti 8 s je-dnodielnou ušn-ou známkou .na ucho 9 zvieraťa sa stlačením kliešti B najskôr tlakom nasadzovaci-eho kolika 7 na perforátor B perf-oruje ucho 9.V zápätí je samoči-nne perforátor B Vytlačený nasadzovacim kolíakom 7 z ,priechodizeho otvoru 3 a vystrelený udo lapača 10,pretože jednodielna ušná známka sa začala svojimi fixačnými výstulpkami 5 pretláčat cez perforovaný -otv-or v uchu 9. Až keď .dosadne čelo 11 tlačlnika 12 na jednodielnu ušnú známku, nastane pretlačenie výstupkov 5 cez perforovaný otvor v uchu 9 až do perforačného otvoru 13 kliešti 8. Po uvolnení a odňatí kliešti B z ucha 9 je jednodielna ušná známka fixačnými výstupkami 5 zafixovaná na uchu 9 zvieraťa. Perforátor 6 sa vyberie cez otvor 14 z lapača 1 U po otočení klieští 8 o 180.ednodielna ušnä známka z plastu opatrená driekom s fixačnýml výstup-kami, kde driek naväzuje na čĺselný štítok, vyznačujúca sa tým, že v ndrieku 1 je vytvorenýprieibežný otvor 3, prechádzajúci na jednej strane číselným štítkom 2 ,postaveným kolmo k ose »drieku 1, na druhej strane čelnou medzikruhovou opernou plochou 41.

MPK / Značky

MPK: A01K 11/00

Značky: ušná, známka, jednodielna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-249857-jednodielna-usna-znamka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednodielna ušná známka</a>

Podobne patenty