Prevodník rýchlosti prúdenia vetra

Číslo patentu: 248983

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zuskin Silver

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu ZUSKIN SILVER ing. Csc., LIPTOVSKÝ HRÁDOK54 Prevudník rýchlosti prúdenia vetraRiešenie sa týka prevodníka rýchlostí prúdenia vetra na odpoveclajúci elektrický signál s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi napájanými elektrickým prúdom a plochou usmerňovacou doštičkou, umiestnenou v strede medzi volfrámovými drôtmi,ktorá tieni záveterný volfrámový drôt.Podstata riešenia spočíva v tom, že dva volfrámové drôty sú privarené ku štyrom tvarovaným niklomwosadzným elektrický navzájom izolovaným kontaktom nasunutých do drážok usmerňovacej doštičky a prip 0 ~ jených k usmerňovacej doštička epvoxídom,pričom k dolným častiam niklomuosadzných kontaktov sú pripojené štyri izolované medené lankové vodiče.vynález sa týka prevodníka rýchlosti prúdenia vetra na odpovedajúci elektrický signál s dvoma rovnohežnými volfrámovými drôtmi Ilíipäjzanýľnĺ elektrickým prúdom a plochou usmerňovacou doštičkou umiestnenou v strede medzi volfrámovými drôtmi,ktorá tieni záveterný voltrámový drôt.jednou z najdôležitejších vlastnosti prevodníka rýchlosti prúdenia je dodržanie vzájomného geiometrického usporiadania volirámových drôtov a usmerňovacej doštičky. Medzi ďalšie požiadavky sa radí dostatočná pevnosť privarenia volľrámového drôtu s čo najnižším prechodovým odporom medzi volfrámovým drôtom a prívodným v 0 dičom, zanedbatelne malý odpor privodných vodičov, včítanie prechodového odporu voči odporu samotného volfrámového drôtu,dostatočné napnutie volfrámových drôtov. a tiež presne definované geometrické usporiadanie voči základni, ktorá nesie prevodnik rýchlosti prúdenia.Sú známe prevodníky rýchlosti prúdenia,u ktorých k základni je samostatne pripevnená usmerňovacia doštička a samostatne volfrámové drôty. Vzájomné geometrické usporiadanie voltrámových drôto-v a usmerňoviacej doštičky sa dosahuje justážou prívodných vodičov, ku ktorým sú privarené drôty, a to p-osúvaním vo vertikálnom smere, jnootáčaním, prihýňaním a nakoniec zakvapnutím a zaspájkovaním prívodných v-odičov. Usmerňovacia doštička má zahĺbenia z obidvoch strán, a to pre dve skrutky z jednej strany a pre dva stĺpiky kruhového prierezu z druhej strany. Volfrámové drôty sú privarené priamo k medeným prívodným vodičom priemeru 0,3 mm, ktoré sú vzhladom k potrebnej výške umiestnenia volfrámových drôtov nad základňou vedené cez štyri nerezové trubičky upevnené v zaklad 111. Nevýhodou tohoto prevodníka rýchlosti prúdenia sú vysoké nároky na presnosť vyhotovenia každého Inechanického dielu prevodníka a základne, vysoká závislosť od subjektivnych činiteľov, nízka efektívnosť výroby a vytváranie nedefinovateľných prechodových odporov pri priváraní volfrámových drôtov ku medeným prívodným drôtom.Uvedené nevýhody odstraňuje prevodník rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou doštičkou umiestnenou v strede medzi volfrámovými drôtmi tieniacou záveterný volfrámový drôt, ktorého podstata spočíva v. tom, že dva volfrámové drôty sú privarené ku štyrom tvarovaným niklomosadzným elektricky navzájom izolovaným kontaktom nasunutých d.o drážok usmerňovacej doštičky a pripojených k usmerňovacej doštička epoxidom, pričom k dolným častiam niklomosadzných kontaktov sú pripojené štyri izolované medené lankové vodice.Výhodou prevodníka rýchlosti prúdenia je zníženie vplyvu subjektivnych činiteľov odstránením justáže, dosiahnutie požadovaných elektrických vlastností, podstatné zjednodušenie montáže aj eventuálnych opráv,podstatné zvýšenie efektívnosti výroby a dodržanie geometrického usporiadania volfrámových drôtov a usmerňovacej doštičky pri znížení nárokov na výrobu usmerñovacej doštičky a základne.vynález je možné dobre pochopit z nasledujúceho popisu a podľa priloženého výkresu. Niklomosadzné kontakty 1 podla bok-crysu výkresu sú zasunuté na doraz do drážky V hornej časti usmerňovacej doštičky 2 a stanovujú tak dĺžku volfrámových drôtov 3. Hĺbka a poloha zaseknutía vystupujúcej časti .niklomosadzného kontaktu 1, v kt-orom je uložený volfrámový drôt 3, stanovuje vzájomnú polohu volframových drôtov 3 voči osi bočnej steny usmerňovacej doštičky 2. Dostatočné elektrické vlastnosti prevodníka rýchlosti prúdenia zabezpečuje mechanické zovretie volfrámového drôtu 3 niklomosadzným kontaktom 1 a jeho následné privarenie niklovou elektródou. Po privarení sú niklomosadzné kontakty 1 zaistené proti pohybu zakvapnutím ep-oxidom 5. Prevodník rýchlosti prúdenia je pomoco-u dvoch skrutiek E aa dvoch stĺpikov 7 pripevnený k základni B. Privodné medené lankové vodiče 4, pripojené k niklomosadzným kontaktom 1, privádzajú snímaný elektrický signál ku elektronickým obvodom spracovania signálu.Prevodník rýchlosti prúdenia vetra na odpovedajúci elektrický signál s dvoma rovnobežnými volfrámovými drôtmi a plochou usmerňovacou doštičkou, umiestnenou v strede medzi volfrámovými drôtmi, tieniacou záveterný volfrámový drôt, vyznačujúci sa tým, že dvia volfrámové drôty 3 sú privarené ku štyrom tvarovaným niklomosadznýmelektricky navzájom izolovaným kontaktom 1, nasunutých do drážok usmerňovacej doštičky 2 a pripojených k usmerň-ovacej doštičke 2 epoxidom 5, pričom k dolným častiam niklomosadzných kontaktov 1 sú pripojené štyri izoiované medené lankové vodiče 41.

MPK / Značky

MPK: G01W 1/02

Značky: vetra, převodník, rychlostí, prúdenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248983-prevodnik-rychlosti-prudenia-vetra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodník rýchlosti prúdenia vetra</a>

Podobne patenty