Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků

Číslo patentu: 248870

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jadrný Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.°rr. PD PIS VY NÁLEZU 248870(54) Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecnĺch nebo iných kolejovýçh vozíkůOvládací blokovač pro podezd pecních nebo,jiných vozíka) se skládá z maaivního rámu,ve kterém .je umístäna sklopné lišta, pružnč uchycená na čepu a proti ní pružina. Sklopná lišta je opatřena v úrovni koncováyo spínače přivařenou vačkou. Zařízení umožnuje vyšší spolehlivost a trvsnlivost v provozu.vynález se týká blokovecího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků ko hlídtní jejich polohy v okruhu tunelově pece, v provozech, kde se používá doprave s ko lejovými vozílq nebo na kolejích, kdo je třeba tyto vozíky nastavit a jejich polohu sledovot.Účelom vynúlezu je svýčení pracovní spolehlivosti blokovecího ovladače pecních a jiných kolejových vosíků. V keramickćm průlwslu se doprevujo nbolí v okruhu tunelové pece na pecních vosech. Pocní vozy se řadí do vleku dopravním załízením na jednotlivých kolejích, odkud jsou převodem přosuvnemi. Aby nedoslo l potlsčoní pecních vozů do drámy pŕesuvny, je nakonci koleje instelovúno blokovscí ovládání, která vypíná x chod dopravního zařízení.Je známe, ie v zoučesnő dob sehpoułívají různé řešení blokovacích spínočd, ovládaných růzwmi .čostmi pecních vozů, např. nekolkom, nnpravou, brodicím plechem apod. Používejí se rdznd typy spínačü, jako mzikovó, magnetické a jinő.Nevýhody tlchto spínsčů zpočívají v tom. le při provozu dochází často k poruchám. kte-s jsou sopříčinčw napr. deformacemi částí vozů, ovládajících spínače.Výle uvedená nedostatky jsou odstrončlw blokovacím ovledečem s koncovým spínače pro pojezd pecních neho jiných kolejových vozíků podle vynálezu tím, že se skládá z mosivníhopílu. vo kteróm jsou unístlný sklopnä lilte, pruznč zachycend na čepu o proti ní pružina, přičemž sklopné liits je opstřena v úrovni koncového spínače přivařenou vočkou.Výhoda blokoveoího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vyndlezu spolívá v zejiltlní stále otsjnłho sdvihu při spíndní spínače nezivisle na velikos.ti sklopení lilty. Tím není ovladač blokování tak citlivý na úcłwlky brodicího plechu asvyluje se jeho spolehlivost.łła přilolenóm výkrosu je schematicky enázornčn blokovací ovladač pro pojozd pecních nebo jiných kolojových vozíků podle vynálozu, kdo obr. 1 představuje pohled z boku e obr. 2 pohled shore.Blokovací ovladač pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vynálezu se skládá z masivního rámu , ve ktorom jsou umístčny jednak sklopné lišta 1, pruänč uchycsná na čepu z, a proti ní pružina g a jednak koncový spínač 1, přičemž sklopná lišta 14 a opatřena v úrovni koncovdho spínače 1 přivařenou večkou i.Blokovecí ovladač podle vynálezu ředí snímaní polohy pocního vozu spodní hrany brodicího plochu, odkud se přenelí pomocí sklopné listy 1 s vačky i na koncový spínač 1. Liste je v základní poloze drlena prušinou 6 a při eklopsní má dostatočný zdvih stejně jako vačka 4. spínející konoový spínač 1. Tím-use predchází poškození spínače e je zsjiěton stálo stejný přesný zdvih pro koncový spínač 1. sepnutý koncový spínač 1 vylls impuls dopravnímu zařízení, ktoré se vypne a pecní vůz se zastaví v požadované poloze. Dopravní zaříiení se může uvdot do činnosti po odobrání pecního vozu a uvolnční koncového spínače LBlokovací ovladač je ulolen v masivním rámu l, ktorý zejiiłuje koncový spínač 1 proti polkození.Blokovecí ovladač lze využít pro blokování pojezdu pecních vozů nejen v koramickám průmyslu, ale i v jiných průmyslech, kde se používá doprava s kolejovými vozíky.Blokovocí ovladač s koncovým spínačam pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků, vyznačující se km, že se skládá z masivního rámu (I), ve kterém jsou umístčny sklopní lidto (3), pruinč uchycená na čepu (2) a proti ní pružina (6), přičemž sklopné lišta (3) je opatřena v úrovni koncovdho spínače (7) přivařenou vsčkou (4).

MPK / Značky

MPK: F27D 19/00, F27B 9/40

Značky: pecních, ovladač, spínačem, vozíků, koncovým, jiných, pojezd, blokovací, kolejových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248870-blokovaci-ovladac-s-koncovym-spinacem-pro-pojezd-pecnich-nebo-jinych-kolejovych-voziku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků</a>

Podobne patenty