Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Číslo patentu: 248774

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kalvoda Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Amm yynálezu KALVODA LADISLAV RNDr. CSC. , PRAHA(54) Prostředek pro masový odchyt Iýkožrouta smrkovóhoPředložené řešení se týká zjištění, že přídavek 3-methyl-1-penten-3 ~olu k S-cis-verbenolu případně směsi S-cis-verbenolu a ipsdienolu V podstatné miře zvyšuje atraktivitu těchto látek pro lýkožrouta smrkového. To umožňuje využít těchto směsi v lesnim hospodářství pro kontrolu tohoto nebezpečného škůdce smrkových lesů.Nejzávažnějším škůdcem smrkových lesů je lýkožrout smrkový (Ips typographus /L./L Lýkožrout smrkový trávi podstatnou část života zavrtán pod ochranou kůry, kde vyžirá lýkovou část hostitelského stromu. V důsledku čehož pak napadené stromy hynou. Tento jeho skrytý způsob života má za následek, že klasický boj proti němu insekticidy je značné ztĺžen. Je nutno pokácet napadený strom a asanovat jej insekticidem. Proto bylo věnována značné úsilík zvládnutí boje proti němu neklasickými způsoby.Lýkožrout smrkový napadá přednostně oslabené stromy, a to tak, že se celá populace z okolí agreguje a obsazuje postupně jednotlivé hostitelské stromy. Tento způsob života umožňuje škůdci hostitelskou rostlinu dále velmi rychle a podstatné oslabit. Tím jí zamezí obranu. Napadený strom by se jinak ubránil tím, že by šküdci zalil chodbičky V lýku pryskyřicí.Bylo zjištěno, že agregací populace na určité hostitelské rostliny obstarává agregační feromon. Po značném úsilí byly dosud identifikovány tři složky tohoto agreqačniho feromonu. Jsou to 2-methyl-3-buten-2-ol (methylbutenol), S-cis-verbenol a 2-methyl-6-methylen-2-7-oktadien~ 4-ol (ipsdienol). Naturwissenschaften§g 582 (1976) a § 34 98 (1977) a tam uvedené citace. Jednotlivé složky, které samy o sobě mají jen relativně nízký vábici účinek, působí vzájemně synergicky a ve směsi vykazuji silný agregační účinek.Na podkladě těchto znalostí je znám prostředek pro vábení a masový odchyt lýkožrouta smrkového, obsahující S-cis-verbenol, který se vyznačuje tím, že též obsahuje 2-methyl-3-buten-2-ol a popřípadě též ipsdienol (čs. patent 169 414). Komerčné jsou dostupné odparníky Pheroprax firmy Celamerck AG. a Ipslure firmy Borregaard Industries Limited. Oba typy odparníků obsahují jako účinnou směs S-cis-verbenol, 2-methyl-3-buten-2-01 a ipsdienol.Předmětem předloženého vynálezu je prostředek pro lákâní a masový odchyt lýkožrouta smrkového lľps typographus /L./), obsahující S-cis-verbenol, vyznačující se tím, že obsahuje též 3-methyl-1-penten-3-ol, popřípadě též ipsdíenol.V závislosti na uspořádání může prostředek podle vynálezu obsahovat aktivní složkuV jakémkoli poměru. Vhodně obsahuje 3-methyl-1-penten-3-01 v jakémkoli množství nižším než 100 Q a každou z ostatních aktivních složek v jakémkoli množství až do 50 S, vztaženo na celkové hmotnostní množství aktivních složek. zejména obsahuje 3-methyl-l-penten-3-ol v množství nad 20 a méně než 100.2, a každou z ostatních aktivnich složek v množství až 20 8,vztaženo na celkové hmotnostní množství aktivních složek. Vhodný prostředek může obsahovatvynález je blíže objasněn na následujících biologických testech konaných v terénu. Byly srovnávány následující směsi.Pokus byl uspořádân tak, že 2 ml směsi byly aplikovány do lahvičkovitého knotového odpadníku, výrobce JZD Slušovice, který byl umístěn do trubicového lapače výrobce JZD slušovice, který byl na dně opatřen diskem filtračního papíru průměru 18 cm impregnovaného cypermetrinem (20 mg na disk). k zamezení úniku zachycených imág. K vyloučení pozičních efektů byly lapáky instalovány vždy ve dvojicích, V nichž byly lapáky vzdáleny 2 m orientované kolmo na směr větru. Byly vzájemné srovnávány směs A se směsi B, respektive směs C se směsi D, vždy v pěti opakováních. Pokus byl vyhodnocen po 24 hodinách.Při slepém pokusu, ve kterém byl 3-methyl-1-penten-3-01 nahrazen pentan-1-olem, klesnul odchyt imág na 5 ve srovnání se sousedním lapačem opatřeným směsi A. Z uvedených testů vyplývá, že směsi, ve kterých byl 2-methyl-3-buten-2-ol nahražen 3-methy 1-1-penten-3-olem,jsou stejně účinné. Navíc náhrada 2-methyl-3-buten-2-olu výše vroucím 3-methy 1-1-penten-3-olem je výhodná vzhledem k tomu, že lze snáze docilit odpařováni směsi s konstantním slože ním aktivnich složek. P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z U Prostředek pro vábeni a masový odchyt lýkožrouta smrkového (Ips typographus, L.), obsa hující S-cis-verbenol a po případě též ipsdienol, vyznačující se tím, že obsahuje též Sąmłwl-1-penten-3-ol.

MPK / Značky

MPK: A01N 31/02

Značky: masový, smrkového, lýkožrouta, odchyt, prostředek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248774-prostredek-pro-masovy-odchyt-lykozrouta-smrkoveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového</a>

Podobne patenty