Zariadenie na nanášanie povlakov dutých telies

Číslo patentu: 248473

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jadroň František, Marek František, Hostin Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálêzu ADROŇ FRANTIŠEK, HLOHOVEC, HOSTIN JOZEF dipl. tech., SMOLENICE,MAREK FRANTIŠEK, MAICICHOV54 Zariadenie na nanášanie povlakov dutých teliesRiešenie sa týka zariadenia na nanášanie povlakov dutých telies, napríklad striebrenia sklenených vianočných ozdôb a rieši mechanizáciu nanášanie povlaku ako aj optimalizáciu spotreby nanášaného materiálu striebra).Podstatou zariadeni je, že pozostáva z kmitajüceho držiaka upínacieho prípravku nesúceho príslušné duté telesá vianočné ozdoby, ktorý je spojený prevodovým mechanizmom s hnacou jednotkou a zo systému pre cirkuláciu oplachovej kvapaliny vytvárajúcej oplachovú clonu V zbernej vani, do ktorej sú periodicky namáčané duté telesá určené na nanesenie povlaku.vynález sa týka zariadenia na nanášanie povlakov dutých telies, napríklad striebrenia sklenených vianočných ozdôb.Doteraz sa na uvedený účel používa ručné nanášanie povlaku a to tak, že cez násadku duteho telesasklenenej vianočnej ozdoby sa naleje dusičnan strieborný, pričom sa povrch celého telesa polieva kvapalinou určitej teploty, za súčasneho vyvolaného kmitania trvajüceho do vyzrážania dusičnanu strieborného na povrchu telesa. Nevýhodou uvedeného spôsobu je náročnosť na zdĺhavú.a namáhavú manuálnu prácu neumožňujúcu vytvorenie optimálnej kvality naneseneho povrchu pri optimálnej spotrebe nanášaného materiálu. Kvalita naneseného povlaku je závislá na odbornej zručnosti príslušného pracovníka. V náväznosti na uvedený spôsob nanášanie povlaku nie sú známe ani príslušné zariadenia.Podstatou navrhovaného riešenia je zariadenie na nanášanie povllakov dutých telies,napríklad striebrenie sklenených vianočných ozdôb pozostávajúce z nosného rámu a držiaka upinacieho prípravku s naväzujúcou zbernou vaňou opatrenou sústavou potrubia s dýzovými otvormi a ďalej z čerpadla naväzujúceho na vyhrievanú nádrž oplachovej kvapaliny pre vytvorenie a cirkuláciu oplachovej clony. Ďalej zariadenie pozostáva z hnacej jednotky s prevodom na náhonový hriadel naväzujúci na prestaviteľný klukový mechanizmus a ojnicu vedenú kyvným puzdrom s tesniacou manžetou pre vyvolanie kmitavého pohybu naväzujúceho držiaka nosiča upínacieho mechanizmu.Vyšší účinok zariadenia podľa predmetneho vynálezu spočíva v odstránení manuálnej práce a subjektívnych faktorov vplývajúcichna kvalitu nanášanej vrstvy pri súčasnej úspore nanášaného materiálu napríklad pri výrobe vianočných ozdôb striebra, V rozsahu 30 až 40 0/0.Zariadenie je v príkladnom prevedení znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je schematicky čelný pohlad, na obr. 2 je pohlad z hora na cirkulačný systém oplachovêho potrubia a na obr. 3 je schematicky bočný pohľad.Zariadenie pozostáva z nosného rámu 1 a držiaka 2 upínacieho prípravku s naväzujúcou zbernou vaňou 3 opatrenou sústavou potrubia ñ s dýzovými otvormi 7 a ďalej pozostáva z čerpadla 4 naväzujúceho na vyhrievanú nádrž 5 -oplachovej kvap-aliny pre vytvorenie a cirkuláciu oplachovej clony. Ďalej pozostáva z hnacej jednotky 8 s prevodom na náhonový hriadel 4 naväzujúcí na prestavitelný klukový mechanizmus 10 a ojnicu 11 vedenú kyvným puzdrom 12 s tesniacou manžetou 13 pre kmitavý pohyb naväzujúceho držiaka 2 nosiča upínacieho mechanizmu.Funkcia zariadenia je nasledovná Čerpadlo 4 vytláča oplachovú kvapalinu z vyhrievanej nádrže 5 do systému potrubia G opatreneho dýzovými otvormi 7, pri uložení v zbernej vani 3, kde sa vytvára oplachová clona, ktorá steká späť do vyhrievacej nádrže 5. Hnacia jednotka i cez sústavu prevodového mechanizmu tvoreného náhonovým hriadelom 9 prestavitelným klukovým mechanizmom 11, ojnicou 11 prechádzajúcou cez kyvne puzdro 12 a tesniacu manžetu 13 vytvára kmitxavý pohyb naväzujúceho držiaka 2 nosiča nevyznačeného upínacieho mechanizmu, V ktorom sú upnuté jednotlivé telesá určené na nanesenie povlaku potriebrenieLZariadenie na nanášanie povlakov dutých telies vyznačené tým, že pozostáva z nosneho rámu 1 a držiaka 2 upínacieho prípravku s naväzujúcou zbern-ou vaňou 3 opatrenou sústavou potrubia 6 s dýzovými otvormi 7 a dalej z čerpadla 4 naväzujúceho na vyhrievaná nádrž 5 oplachovej kvapaliny pre vytvorenie a cirkuláciu opla chovej clony a ďalej pozostáva z hnacej jednotky 8 s prevodom na náhonový hriadel 9 naväzujúci na prestavitelný klukový mechanizmus 1 D) a ojnicu 11 vedenú kyvným puzdrom 12 s tesniacou manžetou 13 pre vytvorenie kmitavého pohybu naväzujúceho držiaka 2 nosiča upínacieho mechanizmu.

MPK / Značky

MPK: B05C 13/02

Značky: telies, zariadenie, nanášanie, povlakov, dutých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248473-zariadenie-na-nanasanie-povlakov-dutych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na nanášanie povlakov dutých telies</a>

Podobne patenty