Brousicí kotouč

Číslo patentu: 248372

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kolář Jan, Kubišta Přemysl, Dvořák Antonín, Vintner František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Podstatné omezení vzniku aetosolu řezných kapalin při broušení se dosáhne tím,že nefunkční části koišouče jsou povrchové upraveny a přítmmě pery jsou ptikryty nebo vyplněny hmotou na drsnost povrchu m 1 nímálně o třídu menší, než drsnost funkční části kotouěe. výplňovou mohou napr. můžebýt plastická látka nebo lak, výhodné s pří měsí síry, případně kov s nižší teplotou tání.vynález se týká broueících kotoučů, používaných při broušení za. prítomnosti řezných kapaiin, olejů nebo emulzí, capřičiñujících vznik aerosolu.Erousící kotouče, vyrobené převážně z korundu a silicium karbidu, nebo jejich směsi. vykazují, v závislosti na použit-Am brueivu, na všech povräích kotouče relativně velkou drsnosp a pőrovitost povrchu.Při hroušení, za přítcmnosti řezných kapalin, oleje nebo ennulze, vzniká v důsledku rotace kotouče a přítunných pőrů v kotouči velké množství aeroeolu použité řezné kapaliny. Podmínky pro vznik aeroeolu jsou příznivější, čím je větší pôrovitost a obvodové rychlost kotouče.Aerosol podstatne zhoräuje nejen pracovní prostředí pro obsluhu brousicího stroje, ale často i celé dílny. Z tohoto důvodu je nutno na brueky montovat kryty kotoučů, event, kryty celé brueky a účinná odeívání.Tento způsob ochrany pracovníků před negativním půeobením aerosolu je často ekoncmioky nákladný a často nedokonalý. V některých případech nelze ani kryt stroje nebo kryt kotouče instalovat z pracovních důvodů. odsávací zařízení je hlučné e vede ke ztrátám tepla.Je známý způsob úpravy kotoučů hydrofilizací, čímž se větší emáčivost a nasáklivost kotouče vodou. Při této úpravě dochází k pronikání roztoku alkalického křemičitenu do celé hmoty kotouče, ale povrchová drsnost funkčních i neťunkčních ploch se nemení, takže možnost vzniku aerosolu není pozitivně ovlivněna, naopak zvětšení nesáklivoeti může vést ke vzniku většího množství aerosolu. Hydrofilizace kotoučů se provádí pouze pri broušaní kapaliny na vodní bázi.uvedené nedostatky v podstatné míłe odstraňuje brousicí kotouč podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tm, že nefunkční části kotouče jsou povrchové pžekryty výplňovou hmotcu na drenost povrchu minimálně o tfídu menší než drsnost funkční části kotouče. výplňovou hmotou např. může být plastická látka, či lak. výhodně s příměsí síry, poprípade kov s nižší teplotou tâní.Výhodou opatření podle vynález je zejména ochrana pracovníka před hegativním půeobením aeroaolu, kvalitatívne na výšší úrovni. Brousicí kotouč s upraveným povrchem produkuje podstatné méně aerosolu, než kotouč bez upraveného povrchu, tj, płedchází negativnítnu jevu.V důsledku úpravy nefunkčních částí boku brousicího kotouče, odetraněním pőrů, ktoré působí při otáčení kotouče jako ventilátor, vzniká podstatné menší množství aerosolu.Při použití vhodného krytu kotouče a brousicího kotouče s upravenými boky bylo na brusce do kulata EUA IGA doeaženo snížení množství vznikajícího aeroeolu oleje na 6,6 oprotiúpravu nefunkční části kotouče, to je při obvodovém broušení boků brousicího kotouče a odstranění pôrů lze provést různým způsobem, např. lakem, plastickou látkou, kovem s nižším bodem tání, přičanž plastická látka nebo kov mohou být ve formě zalévací hmoty nebo fólie.Brousioí kotouč A 99 31( BV upravený tak, že nefunkční část kotouče je vyplněna tmelem na bázi epoxydově pryskyřice a má drsnost Ras 1,6 mm, zatímco neupravená funkční část kotouče má drenoet Ras 12,5 m.Korundový kotouč A 96 2 SL 9 V, a 250/76 x 20. Kotouč je používá pro broušení do kulata obvodom. Pőry na obou bocích kotouče M 250/ byly pomoc stěrky vyplnený fenolfonnaldehydovou pryskyřicí s výhodou obsahující síru a po ztvtdnutí této hmoty přestříknuty nitroenailemC 2002. Byla dosažana drsnost boků kotouče menší Ra z 3.6 m.Silicium karbidový kotouč C 49 251. 9 v, a 250/76 x 20, určený pro broušeni do kulata. Na oba boky kotouče byla za tepla napařena fólie plastické hmoty /novodur/. Timko postupom bylo dosaženo zakrytí pőrü, do kterých nemůže již vnikat řezná kapalina.Použití brousicích kotoučů s upraveným povrchem je možné u všech kotoučů, ale je zvlášť vhodné pro broušení kotouči s velkou pôrovitostí, vyššími obvodovými rychlostmi a při použití řezných ol-ejů v anulzi.Přísada síry má obdobu v běžněm sírování kotoučü a má za účel zvýšit trvanlivost v nejvíce namáhanýoh částech kotouče, to je na hranách funkční a nefunkční plochy kotouče.1. Brousicí kotouč používaný za přitmmosti řezných kapalin, olejů či emulzí, vyznačený tm, že jeho nefunkčni části jsou povrchové překryty výplňovou moto na drsnost Ra minimálně o 1 třídu menší, než drsnost funkční části kotouče.2. Brousicí kotouč podle bodu 1, vyznačený tím, že výplňovou hnnotou je plastická látka,s výhodou obsahující síru.3. Brousicí kotouč podle bodu 1 nebo 2, vyznačený tím, že výplňovou hmotou je lak,s výhodou obsahující síru.4. Brousicí kotouč podle bodu 1, vyznačený tím, že výplňovou nmotou je kov s teplotou tání nižšún 350 °c.

MPK / Značky

MPK: B24D 3/34

Značky: kotouč, brousící

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248372-brousici-kotouc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brousicí kotouč</a>

Podobne patenty