Sposob výroby hĺbkovo difúzne modifikovaných okrasných dýh

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

szgąrgtçšíiąäą MNS vmmzu 2 mmUMD PRO WNMEZY 45 Vydané 15 07 as A cumAutor vynálezu KATUŠČÄK SVETOZÄR ing. QSC., WERNER PETER ing. CSc., BRATISLAVA,POVQDA lyllLANging. CSC., ŽARNOVICLA, HERKO VLADIMÍR ing.,NOVA BANA, POSTULKA KAROL ing., ZILINA54 Spüsob Výruby hĺbkovo difúzne modifikovaných ukrasných dýhPredmetom riešenia je dosiahnuť udifúzne zušľachtenie optických vlastností dýh s-o sklonom k vlneniu, ale aj niektorých exoe tických drevín.Popisaným spôsobom -sla -do-salhuje zvýšenie svetlostálosti dýh. Kräjané alebo lúpaná dyhy -sa zušlachťujú vodnými roztokmi ~or~ ganicikých m-ono-sulfo a udisulfo farbív alebo priamymi farbivami alebo reialçtívnymi mon-ochlörtriazírrowými farbívami aleibo zmesami farbív s obsahom dvojsýtnych mono~ mérnych alkoholov.Vynález sa týka spôsobu výroby hĺblkovo diiúzne modifikovaných okresných »dýh so zlepšen-ou svetlostálostou a zníženým slklonom k vlneniu z drevín zvlnenýclh v dôsledku nedodržania technologických postupov a technologickej disciplíny, ako sú hydrotermická úprava, krajania, -sušenie, sknladovanie a klimatizácia, ako aj z drevín bez výrazného zvlnenia.V SúlčaISHBj dobe sú chránené .postupy výroby drevných materiálov so zvýšenou svetlostálostou s p-oužitím polymérnych glykolov, napr. japonský patent č. 12.0 71.1 z roku 1979. Tento postup nielenže súčasný stav nezlepšuje, ale svetlostálost difúzne farbených »dýh zhoršuje. Polyglykoly obsahujúce étericlkê väzby sú nevhodné pre výrobu difúzne farbenýoh dýh.Iní autori riešili problém výroby hlbkovo farbených dýh použitím rôznych plastitikátorov, najmä glykolov. Vzhľadom na výrazný negatívny účinok p-olymérnych glyk-olov na svetlostálost difúzne farbených dýh, je ich využitie vylúčené.Nedostatky doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje spôsob výroby hlbkovo ditúzne modifikovaných okresných dýrh podla vynälezu, ktorého podstatou je to, že krájené alebo lúpane dyhy o hrúbke 0,2 až 3 mm .a vlhkosti 4 až 180 0/0 sa zušlachtujú vodnými roztokmi organických monosulfo a disulfo tarbiv alebo .priamymi farbiv-ami alebo reazktívnymi monochlórtriazínovými far-bivami, ktoré obsahujú 0,1 až 35 dv-ojsytný-ch monoménny-ch allkoholov s alkylovým retazcom 2 až 10 ulhlíkov, pri teplote 50 až 145 °C podobu 0,5 až 20 hodín. Dyhy sa .môžu zušlachťovat aj zmesami popísaných farbív.Výhody popísaného spôsobu spočívajú v tom, že sa dosahuje ditúzne zušlacht-ovanie optických vlastn-ostí dýh so sklonom k v 1 neníu, .najmä dýh z drevín mierneho pásma,ale aj z niektorých exotických drevín. Rovnako u ostatných drevín umožňuje popísa-ný postup dosiahnutie zvýšenia kvalitatívnej výťaže a akosti dýh tým, že sa znižuje riziko pri farbení zvlncných dýh v dosledku nedodržania technologických .postupov »a technologickej nclirsciplíny.U dýh so sklonom k vlneniu sa taktiež umožní relatívne zvýšenie stupňa zaplnenia faribiacich zariadení, čo znamena zvýšenie kapacity zušlachťujúcich zariadení.Ďalšou výhodou tohoto postupu je zvýšenie svetlostálorsti difúzne farbených dýh, a to .aj pri použití tarbív s nízkou svetlostálosťou. Dyhy vyrobené farebným hĺblkovým zušlachtením podľa lvynálezu sú farebne hormogénne, je možné ich brúsiť alebo inak opraoovávať alko kvalitné prírodné -drevné materialy.Lúpainé dyhy dreviny topol Populus maIrilandica) o hrúbke 0,8 mm .a vlhkosti 10sa pohoria Ido vodného roztoku zmesi farlbiv o zložení 0,8 g.«l 1 Acid Yellow 11 0,7 « 0 B-g..l 1 Acild Orange 7 a 0,285 g. 11 Acild Blue 52, dalej fanbiaci roztok obsahuje 5,6 g.11 pomocného priemyselného .prípravku o obsahu 89,1 etylénglykolu a 10,9 0/0 neiónogénneho emulgátora. Dyhy sa ponoria do farbiaceho roztoku pri teplote 95 °C po »dobu 6 hodín. Po vybrati dýh zo .zušlarohťujúceho roztoku sa tieto opláchąnu .a sušia pri teplote 60 °C na pôvodnú vlhkosť. Talkto zušlachtene dyhy majú priemernú amplitúdu zvlneni.a 0,15 cm.Krájané dylhy dreviny dub Quercus robur o hrúbke 0,7 mm, s vlhkosťou 12 sa zahrievajú vo vode obsahujúcej 10-pr-opylénglykolu pri teplote 90 °C po dobu 2 boldín. Potom sa dvhy .nechajú vo vertikálnej .polohe mimo roztok po rdořbu 25 minút. Takto upravené dyhy sa vložia d~o nosiča dýh talk, že na 1 mm »drevnej hmoty prípadá volný priestor v rozsahu 0,9 až 1,5 mm. Dyhy .sa farlhia roztokom ohsahujúcim organické monosultofarbivá a 5 dvojsýtneho monomérneho glykolu. Po 12 hodinách farbenia sa dyhy vysušia .na vlhkosť 12 ~ a vykoná sa meranie svetlostälosti. Porovnaní.m farebných zmien vzorky a štandardnej modrej stupnice sa stanoví stupeň svetlostálosti 5.Na lúpané dyhy dreviny topoll Populus marirlandica o hrúbke 0,8 mm a vlhikolsti 140 0/0 sa valcovou naná-šačkou nanesie obojstranne zmes vodných roztokov organických kyslých flarbiv o molekulovej hmotnosti 350 až 800 a 5 0/0 pomocnêho priemyselného prípravku o obsahu 95 9/0 butylénglylkolu pri teplote B 0 °C, následne sa dyhy zatlačia do bloku a zu-šlachtujúci roztok sa liecba predifuzndovat clo dýh pri 90 °C. Takto zušľachtená dyhy majú po vysušení amplitúdu zvlnenia 1,5 mm a farebná diferencia medzi neožarovanou časťou dýhy a časťou dyshy ožarovanej 200 hodín V prístroji Sulntest Iná hůĺdľlĺĺtu AECIELAB 10,4.Kraje-né dyhy dreviny .buk Eagus silvatica o hrúbke 0,7 mm a vlhkosti 9 0/0 sa ponoria do roztoku tarbív o zložení 4,0 g.l 1 Acid Orange 3 0,854 g.l 1 Direct Violet 46 a 0,3 ,g . l 1 A-cid Blue 78 a pomocnézho priemyselného prípravku ohsahujüceho 50 0/0 propylénglykolu a 50 0/0 močoviny. Me-dzi dyhy sa v časových intervaloch 10 -seikúnd vpúšťa inertný plyn. Po 12 hodinách sa dyhy vysušia na pôvodnú vlhkosť. Takto zušľachtená dyhy majú na priereze homogénny farebný odětieň a amplitúlda tzvlnenira máhodnotu 1,6 mm. Farebná diferencia medzi časť-ou zušla-chtenej dyhy ožarovanej 210 hodín xenónovou výbojkou prístroja Suntest a neožarovanou čwasťou zušľa-chtenej má hodnotu AECIELABLúpane dyhy dreviny topoľ Piopulus marílaindi-ca o hrúlbke 1,2 mm a vlhkosti 38 0/0 sa vložia Edo farlbiaceho kúpele 6,0 g.l 1 C. l. Reactive Yellow 3 a Reaxctive Orange 13 v pomere 82 a 17,5 0/0 zmesi etylenglyjk-ol a propylênglykol 11 pri teplote 80 °C na dobu 20 hodín. T-akto zušľachtená ądyhy, vysušené rra vllhkosť 10 0/0 .majú znížený sklon k vlneniu. Nássle-dne sa udyhy opatria enáno som lepidlovej zmesi a rovinne sa zalisujú do bloku. Pot-om sa z bloku rodkrojia dyhy s reproduk-ovatelnou textúrou, ktorých stálosť ,na svetle porovnaním s farebnými zmenami štandardnej .modrej stupnice dosahuje stupeň 4.Popísané spôsoby výroby hĺbkovo modifikovaných dýh sa dajú využiť v -drevárskom a nábytkárskom priemysle, s výhodou pri farebnom homogénnom zušlaclhťovaní dýh so zvýšeným sklonom k vlneniu i pri výrobe reprodukovatelných dýh. Hlblk-ovä difúzna modifikácie dýh sa dá použit .pri zušlachťrovaní dýh pre rovmné, relíéf-ované a kazetové obkla-dové .a nábytkárske dielce,ako aj na dyhovaná stavebno-stolárske výr-obky.1. Spôsob výroby hlbkov-o difúizne modifikovaných oakrasných dýh so zlepš-enou svetlostálosťou z drevín so zvýšeným sklonom k vlneniu, najmä z drevín mierneho pásma.air-o sú bok, t-opol, dub, javor, .ale aj z dre vín zvlnených v dôsledku plastifíkácie, krájania, sušenia, skladovania a klimatizácie,ako aj z »drevín bez výraznělho zvilnenia,vyznačujúci sa tým, že krájané alebo lúpané dyhy vo hrúbke 0,2 až 3 mm a vlhkosti 4 až 180 0/0 sa zušľarchťujú vodnými roztokmi organických monosulfo a disulto farbív ale bo priamymi ÍElľbÍVHIHĺ alebo reatktívnými mono-chlortriazinovými farbivami, ktoré obsahujú 0,1 až 35 0/0 dvojsytných monomérnych alkoholov s alkylovýrn reťazcom 2 až 10 uhlikov, pri teplote 50 až 145 °C po dobu 0,5 až Zühodín. 42. Spôsob výroby hlbkov-o difúzne modifikovaných okresných dýh, .podľa bodu 1,vyznačujúci sa tým, že dyhy sa zušľaohťujú zmesami farvbív s obsahom 0,1 až 35 0/0 dvojsytnych monomérnych ialikoholov.

MPK / Značky

MPK: B27K 5/02

Značky: okrasných, výroby, spôsob, modifikovaných, difúzne, hĺbkovo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248214-sposob-vyroby-hlbkovo-difuzne-modifikovanych-okrasnych-dyh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby hĺbkovo difúzne modifikovaných okrasných dýh</a>

Podobne patenty