Úchytný prvek gumokovu

Číslo patentu: 247705

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Trojan Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO vvnmzv 45 vydám, 15 07 33 A 031 Wi 75) Autor vynllnu TROJAN OLDŘICH Ing., BÁRTA JAROSLAV ing., BRNOŘešení se týká úchytného prvku gumokovu V běhounech silničních válců. Prvek je tvořen segmentem upewněným na unášeči běhounu, který je možno vyměnlt za použití pomocných stahovaclch šrnoubů. Použitím úchytvnêhvo prvku Udpavdne potřeba speciálního hydraulíckého přípravku, kterým by se muselo» při výměně gumoąkovu stlačit celé čelo běhuunu. Montáž a demontáž gumokovů je podstatné jednadušší.vynález se týká úchytnéhso prvku gumokovu v běhloxuąneclí sílničních válců.Dosud se prvky gumokovu uchycołvaly na nnášeč běhounu pomocí svąařoylacího» přípravku, který dlOSGdá na gumokovy zašroubovmné do uznášeče běhounu. Ilona uchycení má tu nevýhodu, že je nutné udělat skupívrnové uchycení například čtyř gumokovů,nebot uchycení jednotlívéno gumokovu by bylo neekonsomické a těžko kvůli malému prostoru Llskutečnitelné. Výměna jednoho gumokovu ze skupiny je poměrně složítá,Lnebot je třeba nejprve vymontoxvat svarek,který je mezíkusem mezi gumlokovy, a potom je teprve možné vyšroubovat vadný gumokov. Při montáži je pak nutno našroubovat nový gumokrov, vložit svarek, zašroubovlat matice všech gumołrovů a pak zašrloublovat šroluby, připevñující svarek na rám silníčníhlo válce. V jiném případě se výměna gumokowvů provádí speciálním hydraulickýn 1 přípravkem. Přípwravkem se stlačí celé čelo běhounu, aby mohl být jeden z poškozených gumokovů nahrazen novým. Nevýhoda tohoto řešení je, že výmělnu gumołeovů může provést jen pracoviště, které má príslušný přípravek.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, kde úchytný prvek gumlolkovu je tak příchycelí k ulíášeči, že výměna gumokovu je jtłdřlljüdllššĺ. segment s nový-m gumolrovem se vloží na původní místo, dvěmastahovacímí šmuby se dosáhne požadovaného stlačení, plotom se úchytnými šnouby přípevxní segment k ujnášečí a vymontují se pomoucvnestahtovací šroluby. Navržený předmět vynálezu umožňuje, aby úchytné prvky byly uchyceny na jedné straně běhounu a přesto se doeáhne požadovaného předpětí na obou stranách běhounu. je však možné úchytný prvek přichytít i na druhé straně běhounu mezi nosíčem pevuně uchyceným na rámu sílníčnlho válce a nosičem D-ÍIOČHĚ spioujeným s běhounem.Príklad provedení vynálezu je schematícky znázowrněn na výkresu, kde obr. 1 představuje upevnění úchytného prvku gumokovu V nárysu, obr. 2 V blokorysu a obr. 3 je nárys jiné-ho možného provedení s dvěma pzodložkami.Úchytný prvek gumokovu sestává ze segmentu 5, který je přípevněn üchytnými šrouby B k unášeči li běhounu 2. Gurnokrolv 4 je přichycen šnouby 1 jedním koncem k segmentu 5 a druhým koncern k čelu 9 běhorunu 2. V segmentu 5 je jeden nebo více otvorů pro pomocné stahovací šrouby 7,které slouží k montáži gumokowvu 4. the řešení je upevlnění gumoko-vu 4 mezi urnášeč i a čelo 9 JIDIIIIOCÍ dvolu podložek 3.Takto připevněným úchytným prvkem gumokovtl na Lmášeč běhou.11 ů sílníčuíĺclí válců lze pnosvést snadnou montáž a demontáž1. Úchytný prvek gum-ok-ovlt, vyznačující se tím, že sestává ze segmentu 5, přlpevněného úchytnýmí šrouby 8 k unášeči 6,přičemž na segment 5 je jedním koncem uchycen šrouby 1 gumokov 4 druhýmkoncem přichycený šnouby 1 na čelo 9 běhounu 2, 2. Úchytny prvek podle bodu 1, vyznačuící se tím, že gumokrov 4 je uchycen šrouby 1 přes posdložky 3.

MPK / Značky

MPK: E01C 19/26

Značky: úchytný, prvek, gumokovu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247705-uchytny-prvek-gumokovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úchytný prvek gumokovu</a>

Podobne patenty