Prostriedok pro povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulózy

Číslo patentu: 247577

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pokludová Eva, Smejkal Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Prostriedok pre povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulózyRiešenie spadá do oboru kožiarskeho priemyslu a týka sa prostriedku pre povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulćzy.Prostriedok podľa riešenia obsahuje 2 až 5 3 hmot. hydroxyetyloelulôzy s minimálnou rozpustnosťou 97 a polymerizačným stupňom 240 až 420, 8 až 24 hmot. zosieťovadla,ktorým sú N-metylolderiváty močoviny, 0,16 až 0,48 hmot. katalyzátora, ktorým sú amćnne alebo kovové soli hlinité, horečnaté alebo zinočnaté a zvyšok do 100 hmot. tvorí voda.Uvedený prostriedok môže obsahovať áj vodnú disperziu polyakrylu V množstve 30 až § 0 hmot, vztiahnuté na sušinu hydroxyetylcelulózy a anionaktívne tenzidy.247577 2 vynález sa týka prostriedku pre povrchovú úpravu usni na báze derivátov celulôzy.V súčasnej dobe sa v koželužstve presadzujú bezrozpúšťadlové prostriedky pre povrchovú úpravu usní, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Okrem vodných disperzií sem patria i tradičné vodná roztoky kazeinu, ktorý sa však musí na usni fixovať formaldehydom. Ten je zdravotne závadný a jeho výpary značne zhoršujú proetriede v dielňach. Naviac stale trvá nedostatok kvalitného kazeínu a jeho cena je vysoká. Pokusy nahradit kazeín napr. hydrolyzátmi kolagánu neboli úspešné, problémy prináša aj znižovanie kazeínu v raneptúrach.vodorozpustná hydroxyetylcelulőza nebola pre povrchovú úpravu usní doteraz použitá. Z iných derivátov celulózy sa tradične v širokom merítku používajú nitráty, v posledných rokoch i acetáty a acetobutyráty /pat. USA 3 785 848/, ktoré sa však nerozšírily. Z éterov celulózy možno z poslednej doby uviest aplikáciu metylcelulózy ako zahustcvadla kazsinových úpravárskych prostriedkov /pat. SSSR 876 813/ a etylcelulózy v acetöne pre prípravok na farbenie velúrovýoh úsní /pat. SSSR 863 216/.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok pre povrchovú úpravu usní podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 2 až 5 Q hmot. hydroxyetylcelulözy s minimálnou rozpustnosłou 97 a polymerizačným stupňom 240 až 420, 8 až 24 hmot. zosietovadla, ktorým je dimetylolmočovina, dimetyloletylánmočovina, dimetyloldihydroxyetylénmočovina, 0,16 až 0,48 8 hmot. katalyzátora ktorým sú amônne alebo kovové soli hlinité. horečnaté alebo zinočnaté a zvyšok do 100 9 hmot. tvori voda.Prostriedok podľa vynálezu môže obsahovat aj vodnú disperziu polyakrylátu v množstve 30 až 50 t hmot. vztiahnute na sušinu hydroxyetylcelulőzy.Rozpustenfm hydroxyetylcelulózy vo vode sa pripraví 0,5 až 5 roztok v závislosti na viskozite, ktorá musi odpovedat spôsobu nanášanie na useñ. Do roztoku hydroxyetylcelulôzy sa pridá vodný roztok sietovadla s katalyzátorom. Podľa požadovaného stupňa zosietovania možno pridať 8 až 24 8 sietovadla, obyčajne je to 12 8 na sušinu hydroxyetylcelulózy.4 Ako sietovadlo sa môže použit každá dvojfunkčná látka, ktorá za daných podmienok teploty a doby sieťovania zreaguje s voľnými - OH skupinami hydroxyetylcelulózy za vzniku stabilných priečných väzieb. vhodné sú napr. N-metylolderiváty močoviny - dimetylolmočovina,dimetyloletylenmočovina, dimetyloldihydroxyetylenmočovina a pod. v spojeni s amönnymi alebo kovovými soľami ako katalyzátormy.Sietovanie je možná robit i iormaldehydom, v tom pripade sa však nedosiahne úplné ozdravenie praoovnáho prostredia. Daľšou súčasťou prostriedku môže byt vodná disperzia elastomeru/polyakrylát, polyuretán a pod./ pre zvýšenie tažnosti úpravy, tenzid na zlepšenie tvorbyfilmu, farbivo alebo pigment a daľšie prísady podľa zvyklosti. Pri ich voľbe treba vziatdo úvahy vodné prostredie, zloženie a podmienky sietovania.Po naneseni na useñ sa prostriedok vysuší v sušiarni a prevedie sa zosietovanie. Prostriedok možno nanáša viac krát vo viacerých vrstvách a zosietovanie robit po nanesení poslednej z nich. sušenie i sietovanie možno spojit a robit sučasne. Pre N-metylolderiváty močoviny je teplota sietovania 90 až 130 °C.a čas 5 až 15 minút.Prostriedok podľa vynálezu má vyhovujúce vlastnosti, hlavne odolnost voči opakovanému ohybu, oteru za sucha i za mokra, pevnosť v ťahu a V natrhnutí, tažnost, tepelné a svetelné starnutie odolnost proti napučiavaniu vo vode.Prostriedkom podľa vynálezu sa rieši možnost úplnej alebo čiastočnej náhrady kazeínu vo vodných prostriedkoch pre úpravu usní. rozširuje sa sortiment pojidiěi a zlepšujú×sa pracovné podmienky v koželužniaoh.Rozpustením 100 g hyároxyetylcelulózy o polymerizačnom stupni 240 a rozpustnosti vo vode 97 V 4 900 g vody sa pripraví 2-ný vodný roztok. K tomuto roztoku sa za miešania pridá 400 9 vopred pripraveného roztoku dimetylolmočoviny /30 q.1 l/ a síranu amónnehoDalej sa pridá 125 g vodnej polyakrylátovej disperzie 40 suš. /butylakrylát etylakrylát akrylonitril 52221/ a anionaktivny tenzid v množstve 20 g. Zmes sa dôkladne premíeša a striekacou pištoľou sa nastrieka na useň. Po vysušení sa uskutoční zosietovanie hydroxyetylcelulőzy pri 120 OC počas 10 minút.Do 5-ného vodného roztoku hydroxyetylcelulózy /2 000 g/ sa za miešania pridá 300 g vopred pripraveného roztoku dimetyloldihydroxyetylénmočiviny /30 g.ll/ a chloridu horečnatého /0,6.l 1/ vo vode. Potom sa pridá 165 g polyakrylátovej vodnej disperze /kyselina akrylová etylakrylát akrylonitril 151/ a 22 q anioaktívneho tenzidu. Zmes sa po premiešaní nasttieka striekacou pištoľou na useň. Po vysušení sa uskotočnĺ zosieľovanie hydroxyetylcelulózy pri 125 °C počas 10 minút.Do pripraveného 4-ného vodného roztoku hydroxyetylcelulózy /2 500 g/ na za miešania pridá 465 g vopred pripraveného roztoku dimetyloletylénmočoviny /30 g.11/ a chloridu hlinitého /0,6.11/ vo vode, potom sa pridá 410 g vodnej disperzie kazeín - polyakrylát . 20 suš. /kazeín akrylonitril etylekrylát 1310/ a 24 g anionaktívneho tenzidu. Zmes sa dôkladne premieša a striekacou pištoľou sa nanesie na useň. Po vysušení sa uskutoční zosieťovanie hydroxyetylcelulózy pri teplote 130 °C počas 10 minút.Do pripraveného 3-ného vodného roztoku hydroxyetylcelulôzy /3 300 g/ sa za miešania pridá 400 g roztoku dimetyloldihydroxyetylénmočoviny /30 g.1-1/ vo vode, 270 g polyakrylátovej vodnej disperzie 37 suš. /etylakryl vinylacetát 11/ a 25 9 anionaktívneho tenzidu. zmes sa dôkladne premieša a striekacou pištoľou sa nnnesie na useň. Po vysušeni sa uskutoční zosietovanie hydroxyetylcelulôzy pro 115 °C počas 15 minút.1. Prostriedok pre povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulózy vyznačujuci sa tým,že obsahuje 2 až 5 hmot. hydroetylcelulózy 5 minimálnou rozpustnootou 97 8 a polymerizačným stupňom 240 až 420, 8 až 24 hmot. zosietovadla ktorým je dimetýlmočovina, dímetyloletylénmočovina, dimetyloldihydroxyetylenmočovina, 0,16 až 0,48 S hmot. katalyzátora ktorým sú amőnne alebo kovové soli hlinité, horečnaté alebo zinočnaté a zvyšok do 100 hmot. tvorí voda.2. Prostriedok pre povrchovú úpravu usní podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že obsahuje vodnú disperziu polyakrylátu v množstve 30 až 50 hmot. vztiahnuté na sušinu hydroxyetylcelulózy.

MPK / Značky

MPK: C14C 11/00

Značky: povrchovú, derivátov, úpravu, celulózy, usní, báze, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247577-prostriedok-pro-povrchovu-upravu-usni-na-baze-derivatov-celulozy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok pro povrchovú úpravu usní na báze derivátov celulózy</a>

Podobne patenty