Snímač zákrutů provazce plošné taxtilie

Číslo patentu: 247442

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kocourek Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

,mum vynález KLEJCH VLASTIMIL ing. , BRNO(54) Snlmač zákrutů provazce plošné toxtllloZařízení seatává z třmenu, kladky a páru sledovačů. Podstatou řešení je to. že třmen je otačně zavěšen v jednom ložisku a zároveň kyvně V dalších ložiscích. Na svém druhém konci nese pár vzájemně přitlačovaných sledovačů pro sledování provazce plošné textílie,jehož osa určovaná naváděči, je shodná s osou natáčení sledovačů.vynález řeší snímač zákrutů provazce plošné textílie například před jejich vstupm doDosud používané snímače zákrutů pracují na různých principeoh, jejichž základom je dvojice sledovačů, mezi kterými provazec prochází a které jsou k provazci přitlačovány. Sledovače, například desky, válečky apod., jsou přitom v důsledku svého výkyvného nebo posuvného uložení natáčeny nebo posouvány jedním nebo druhým směrem, podle smyslu zákrutu provazoe.Nevýhodou těchto známých řešení je to, že vlivem kinematiky mechanismů nesoucích sledovače, dochází při natočení nebo posunutí sledovačů, které bylo vyvoláno zékrutem provazce,také k malému vychýlení provazce ve smeru kolmém na jeho osu. K tomuto vychýlení provazce je zapotřebí.sí 1 y, přenášené sledovači ze zákrutů provazce. K natočení nebo posunutí sledovačů, a tím ke vzniku potřebné informace o smyslu zákrutu provazce tedy dojde až tehdy. když zákrut provazce vyvolá tak velikou sílu, ktera umožní stranové vychýlení provazce. citlivost snímačů má tak jistou minimální hranici, kterou u použitého mechanismu nelze překonat. Kromě toho citlivost snímačů kolísá podle plošného průřezu provazce, poněvadž v závislosti na něm se mění poloměr natáčení nebo dráha posouvání sledovačů.Tyto nevýhody odstraňuje snímač zákrutů provazce plošné textílie podle vynálezu, sestavající z třmenu, kladky a páru sledovačů, jehož podstatou je, že tłmen je otočné zavěšen v prvním ložisku a zároveň kyvně zavěšen v druhém a třetím ložisku a na svém druhém konci nese par vzájemné přitlačovaných sledovačů, mezi nimiž prochází provazeo plošné textilie. Jeho osa. určovaná naváděcí kladkou je shodná s osou natáčení sledovačů.Kinematika snímače zakrutů provazce plošné textilie podle vynálezu zaručuje bez ohledu.na velikost plošného průřezu provazce dodržovat prakticky shodnou osu.otáčení sledovačůs osou provazce. vlivem toho vyvolävají zákruty na provazec pouhé natášení sledovačů - toto natáčení představuje informaci o smyslu zákrutu - bez nutnosti bočního vychylovâní provazce. Tím podstatné vzrůstá citlivost celého snímače, což zaručuje zaregistrovaní i malé úrovněPříklad provedení snímače zákrutů provazce plošné textílie podle vynálezu je schemetickySledovače 1. upevněné na třmenu 1 jsou vzájemné přitlačovány pružinami 1 na provazec l.Třmen 5 je zavěšenotočně v jednom ložisku É a pomocí další hřídelky je kyvně uložen v dal ších ložiscích Q. osa otáčení sledovačů g e shodná s osou Q provazce l plošné textilie. Tato osa je určena naváděcí kladkou 3.Provazec l je protahován přes naváděcí kladku 3 a prochází mezi oběma sledovači 3. Při průchodu provazce ł se zákrutem mezi sledovači 3 natočí se třmen 1 se sledovači 3 V ložisku Q ve směru shodném se smyslem zákrutu provazce l. Toto natočení sledovačů 3 představuje informaci o smyslu zákrutu provazce l. V případě, že mezi sledovače Q přichází provazec A o větším plošném průměru nebo nahromadění hmoty provazce l, vykývne třmen A se sledovači 1 v ložiscích§tak, že osa natáčení sledovačů g zůstane shodné s osou provazce l a citlívost snímání se nezmení.Snímač zákrutů provazce plošné textílie sestávající z třmenu, kladky a páru sledovačů vyznačený tím, že třmen(4) je otočné zavěšen v jednom ložisku (5) a zároveň kyvně V dalších ložiscích (6) a na svém druhém konci nese pár vzájemně přitlačovaných sledovačů (3) pro sledování provazcs (1) plošné textílie, jehož osa (8), určovanä naváděcí kladkou (2) je shodnás osou natáčení sledovačů (3). 1 výkres

MPK / Značky

MPK: D06B 23/08

Značky: plošné, taxtilie, provazce, zákrutů, snímač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247442-snimac-zakrutu-provazce-plosne-taxtilie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač zákrutů provazce plošné taxtilie</a>

Podobne patenty