Spôsob presného elektrochemického obrábania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov

Číslo patentu: 247265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janku Josef, Burkhard Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO WNALEZY 45 Vydané 15 01 88 A OIJEW75 n Autom vynálgzu PAVLOVEC OLDRICH ing., TRENCIN, TREBICHAVSKÝ CTIBOR ing.,NOVÉ MESTO nad Váhom54 Spôsob presnêho elektruchemíckého nhräbania, najmä zložitých tvaruvých plôch nbmbkovZámerom riešenia je zvýšenie tvarovej presností obrábaných tvarov plôch.Uvedený zámer sa dosiahne postupom,ktorého podstatou je, že pri dokončovaní obrábania sa pôsobí nástrojom rýchlosťouv (0,30 až 0,95 .v 0, kde v., je dokončovacia rýchlosť obrábania pri zhotovovaní aktívne plochy nástroja metódou obrátenej polarity.vynález sa týka spôsobu presného zhotovovania zložitých tvarovýclí plôch Obrobkov elektrocheíiíiciçýííí obrábaním za pomoci nástroja, ktorého aktívna plocha sa zhotovila elektrochemickým obrábaním metódou obrátenej polarity.ľvarová kopírovaíelnosť aktívnych plôch nástroja do elektrocheníickým obrábaním zhotovovaného povrchu obrobku závisí na lokálnom sklone jednotlivých miest aktívnych plôch oproti smeru vzájomnej zmeny polohy nástroja a obrobku pri obrábaní a na hrúbke medzlelektrodového priestoru pri dokončovaííí operácie obrábanie. Tvarová presnosť obrobených plôch závisí na presností akou je zhotovená aktívna plocha nástroja vzhľadom na tieto charakteristické zvláštnosti elektrochemického obrábanie. Ak sa v priebehu obrábanie mení i rýchlosť obrábanie najčastejšie zmenou rýchlosti posuvu nástroja tvarová presnosť závisíi na tom, ako z hľadiska kinematiky vytvárania plôch na obrobku je hrúbka medzielektródového priestoru vzdialená od rovnovážnej hrúbky medzielektrôdového priestoru.Aktívne plochy nástrojov sa vytvárajú bud trieskovým obrábaním, alebo elektrochemickým obrábaním metódou obrátenej polarity. Pri metóde obrátenej polarity sa prepoluje obrábacie zariadenie. Anodou je potom v zariadení upnutý polotovar nástroja i s prívodnými kanálmi elektrolytu a katódou veľmi presne zhotovený etalon požadovanej plochy. Obrábaním sa vytvorí na nástrojí aktívna plocha. Po spěitnom prepólovaní zariadenia sa nástroj bez demontáže stane katódou a možno s ním obrábat obrobky. Nástroje zhotovené metódou obrátenej polarity dávajú z hladiska tvarovej presnostl prijateľné výsledky ak technologické parametre pri vytváraní aktívnej plochy nástroja i pri vytváraní obrobenej plochy sú V dostatočnej miere zhodné. Dôležitýmí v tomto smere sú i velkosti materiálov obrobku i nástroja. Ak požiadavky na presnosť sú prísnejšie ako je tomu napriklad u menších zložítejších lopatkových plôch, kedy sa vyžaduje tvarová presnosť vyššia ako 0,1 mm, nie je možná V súčasnosti využiť výpod obrátenej polarity. Ňou zhotovené aktívne plochy treba ešte dokončiť trieskovým obrábaním. Aktívne plochy nástrojov sa trieskovým obrábaním zhotovujú tak, že sa z aktívnej plochy nástroja postupne na viackrát odoberá materiál na základe výsledkov meraní predchádzajúcelío skúšobného obrábania tak dlho, až takto experimentálne získaná obro 4bená plocha vyhovuje požiadavke na tvarovú presnosť. Pri poškodení aktívnych plôch treba tento postup opakovať.Uvedený technický problem rieši spôsob presného elektrochemického obrábanie nástrojom zhotoveným níetôdou obrátenej polarity, ktorého podstatou je, že pri dokončovaní obrábanie sa pôsobí na. Obrobok nástrojom, ktorého rýchlosť posuvu je daná vzťahomv ą (0,50 až 0,95 .v, kde v., je dokončovacia rýchlosť obrábanie pri zhotovovaní aktívnej plochy nástroja metódou obrátenej polarity.Spôsob presnéh-o elektrochemického obrábania nástrojom zhotoveným metódou obrátenej polarity sa docieli zvýšenie tvarovej presnosti obrábaných plôch. Rozširuje sa použiteľnosť najjednoduchšieho a najlacnejšieho spôsobu zhotovovania aktívnych plôch nástrojov. pre elektrochemické obrábanie metódy obrátenej polarity. V mnohých prípadoch je možné potom i metódou obrátenej polarity obnovovať poškodené aktívne plochy nástroja bez újmy na presnosti, čím sa predĺži životnosť celého nástroja.Príkladné prevedenie spôsobu presného elektrochemickélío obrábanie podľa vynálezu je nasledovné Aktívna plocha nástroja pre obrábanie menšej zložitej lopatkovej plochy je z materiálu 17255 o špecítickom úbere 0,021 mm 3 C 1. Obrobok - lopatka je z materiálu 17022 o špecifickom úbere 0,016 mm 3 C. Pri zhotovovaní aktívnej plochy metódou obrátenej polarity i pri elektrochemickom obrábaní sa pracovalo pri na.sledovných parametrochElektrolyt 20 vodný roztok dusičnanu sodného, jeho teplota 29-31 °C, pH e,5 až 7,0.Rýchlosť obrábanie sa postupne zvyšovala programovatelným ovládacím zariadením. Dokončovacia rýchlosť obrábanie pri zhotovovaní aktívnej plochy nástroja metódou obrátenej polarlty v 0,042 m s 1, rýchlosť pôsobenia nástroja pri dokončovani obrábania v z 0,036 m s 1. Dosiahnuté tvarová presnosť menšia ako 0,1 mm.Vzťah medzi obomi rýchlosťamiSpôsob presného elektrochemického obrá- v 0,80 až 0,95 .V 0,hania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov nástrojom zhotoveným metódou o- kde v je dokončovaoia rýchlosť posuvu lábrátenej polaríty vyznačujúcí sa tým, že pri stroje pri ZhOYOVOVâFIÍ jeho aktívnej plochy dokončovaní obrábania sa pôsobí na obro- metódou obrátenej polaríty. ĺbok nástrojom, ktorého rýchlosť posuvu je daná vzťahom

MPK / Značky

MPK: B23H 3/00, C25F 7/00

Značky: spôsob, najmä, obrábania, zložitých, obrobkov, tvarových, elektrochemického, přesného, ploch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247265-sposob-presneho-elektrochemickeho-obrabania-najma-zlozitych-tvarovych-ploch-obrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob presného elektrochemického obrábania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov</a>

Podobne patenty