Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí

Číslo patentu: 246652

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bodlák Ludvík, Švejnoha Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m» KAUTOBSKÉMU osvtncsni(54) Hmoto pro vnltfnl povrchovou úpravu atovobnlch konstrukcíHmota sestávć hmotnostně z 1,5 až 10 dílů äkrobu ve formě vodného roztoku, 10 až 75 dílů inertního plniva a s výhodou 0,5 až 15 dilů modifikujicích přisad lhydrofobikn, smúčedla, šungicldy, tixotropní přísady) je ředitelná vodou a lze ji použít pro vyspravení nerovnosti podklndu, jako cenkovrstvou atěrkovou omitku a nebo jako nâtěru pod tapety.vynález se týká hmoty pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí, ktera jewŕeditelnd vodou podle účelu použití, a to jako hmota pro vyspravení podkladu vyplnením nerov nosti. dále jako celoplošna stěrková omítka pod malbu nebo jako makulatura pod tapety.Pro vnitřní povrchové úpravy stavebních konstrukcí napríklad tvoŕených plolnými betonovými nebo pôrobetonovými prefabrikáty a podobné, jejichž povrch je takové kvality 2 hlediska rovinnosti, že je moiné na ně provést po drobných lokálních vyspravkúch tenkovrstvou vnitřní povrchovou úpravu pod malbu nebo tapety, se provádí tato povrchová úprava ve 2 až 3 pracov ních operacíchLokální vyspravení podkladu jemnou štukovou maltou nebo specialními hmotami charakteru tmelu, nejčastěji na pojivové bázi syntetických disperzí nebo jejich kombinací, cementu,sádrou a podobné, po němž nasleduje pro případ konečné úpravy malbou dvouvrstvá aplikace stěrkové omítkoviny v tenké vrstvě v tlouštce 1-3 mm anebo pro případ tapetování s cílem úpravy savosti struktury podkladu, jednovrstvá aplikace stěrkové omítkoviny s následným napuštěním tapetovým lepidlem nebo provedení vyrovnávací makulatury pod tapety nalepením makulaturní papírové vrstvy anebo nátěrem tekutou makulaturou.Každá 2 těchto operací se provádí jiným druhem materiálu, což je technologicky, surovinově a ekonomicky nevýhodné.Výše uvedené nevýhody dosavadního provádění odstraňuje provádění vnitřní povrchové úpravy včetně úpravy podkladu pro tapetování hmotou podle tohoto vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že sestava z 1,5-10 hmotových dílü škrobu ve formě vodního roztoku, 10-75 hmotových dílů lnertního plniva. například mikromletého vápence, živce, kaolinu, křídy, a která dále může obsahovat 0,5-15 hmotových dílů modifikujících pŕísad, jako například hydro fobik, smáčedel, fungicidů. tixotropních přisad a celulözy o délce vláken 0,1-4 mm vesměs ve formě suspenzí, koloidních roztoku a roztoku łeditelnych vodou.Takto připravená kompozice se použije pro ruční vyspravení negativních nerovnosti podkladu, přičemž je aplikována ocelovým nebo umělohmotným hladítkem nebo stěrkou. Pro případ konečné povrchové úpravy malbou se tato kompozice naředí 3-10 hmotovými díly vody a aplikuje se jako tenkovrstvá omítka strojně nástřikem omítacími aparaturami tlakovými nebo a vłetenovým čerpadlem e následným vyhlazením ocelovým hladítkem nebo stěrkou anebo ručně přímo ocelovým nebo umělohmotným hladítkem. Pro případ konečné povrchové úpravy tapetami se kompozice naředí 10-30 hmotovými díly vody a aplikuje se s cílem úpravy savosti 3 struktury povrchu nátěrem malířskou nebo zednickou štětkou, případně kartáčem anebo nástłikem tlakovou aparaturou s pistolí o velikosti trysky do 3 mm anebo malířskými postřikovači.způsob provádění povrchové úpravy je lépe osvětlen v následujících příkladech. Díly a procenta,v následujících příkladech jsou míněny hmctnostně.Bytový objekt konstruovaný z betonových plošných prefabrikátů měl mít provedenou povrchovou úpravu v bytech tapetamí a ve společných prostorách tenkovrstvou omítkou a malbou.Povrchová úprava byla provedena taktocentrálne byla vyrobene hmota obsahující 10 dílů roztoku škrobu o sušině 6 D, 15 dílů suspenze odpadních papírenských kalů o sušině 13 , 9 dílů koloidního roztoku oxidu křmičitého, 1 díl mikromleté křemeliny, 1 díl 10 roztoku hexametafosfatu vodného, 63 dílů mikromletého živce a 1 díl ve vodě rozpustného fungicidu. Touto hmotou bylo provedeno vyrovnâní styků panelů předem při montáži vyplněných stykovou maltou a vytmelení negativních nerovnosti větších než 3 mm ocelcvou stěrkou. Společné prostory byly omítkaři provedeny toutéłhmotou s přídavkem 8 dílů vody, přičemž hmota byla aplikováns ocelovými hladítky dvouvrstvě V bytovych prostorách byly provedeny tapety, přičemž tapetáři provedli prípravu podkladu nateremobdálníkovými kartáči toutéž hmotou, ŕeděnou 15-20 díly vody.objekt s kombinovanými konstrukcemi z betonových prefabrikátu s podílem cihelných obezdivek opatŕených jádrovou omitkou byl opatřen kombinovanými povrchovými úpravani taktoHmota, skládající se 2 25 dílů 10 roztoku škrobu, 25 dílů 40 suspenze celulőzovýoh kslů, 6 dilů koloidniho roztoku oxidu křemičitého nebo vodniho skla o sušině 25-30 I, 12 dilů mikromletého vápence, 1 díl smáčedln a 1 díl silikonového hydrofobika je po namícháni použite v namichnné formě na vytmeleni styků a nsgativnich nerovnosti betonových preíabrikátů. Po přidání 7-10 dílů vody byla hmota aplikována umělohmotnými hladltky jako tenkovrstvá onitka na jádrové omítce cihelných obezdivek a na stropních betonových prefabrikátech.Na závěr byla hmota naředěna cca 15 díly vody a byla nástřikem aplikována v jonná krupičkové struktułe jako podklad pro konečnou povrchovou úpravu tapetami pro stěny s nalhou na strogech.Hmocu podle vynálezu lze vyrobit z běžně dostupných surovín na stávajícim Iažíneni e její aplikaci se zjednoduší organizace práce, zásobování výrobky na stavbách a sníäí se pracnasc. Tuto hmotu lze využít při dokončovacích pracech v celé oblasti stavebnictví.Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí ŕeditelná vodou, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 1,5 až 10 dílů škrobu ve formě vodného roztoku, 10 až 75 dilů inertniho plniva jako je mąkronletý vápeneo, živec, kaolin nebo křida a s výhodou 0,5 až 15 dilů modifikujícíoh přísad jako jsou hydrofobika, smáčedla, fungicidy, tixotropní přísady nebo rozvlákněná celulóza o délce vláken 0,1 až 4 mm.

MPK / Značky

MPK: C04B 24/38

Značky: hmota, stavebních, konstrukcí, úpravu, povrchovou, vnitřní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246652-hmota-pro-vnitrni-povrchovou-upravu-stavebnich-konstrukci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí</a>

Podobne patenty