Spôsob prilepovania polyvinylchloridových podošiev

Číslo patentu: 246450

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šeda Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

okno mo VYNÁlEZV 4 A QBJEVY 45 vydane 15 12 87ĺ 75 l Autor vynálezu ELIÁŠ RUDOLF ing., PARTIZÁNSKE54 Spôsob prâlepnvania polyvinylchlnridových pndošievRiešenie sa zabývá problematikou úsporného prilepovania polyvinylchloridtovýcth podošiev, opatrenýwch na povrohu lakom, najmä lakom obsaxhujúcim 0,2 až 10 hmotnostných percent termdplastického .polyure-tanu, ku zvrškom z prírodných alebo pöromerických úsní.Účelom rešenia je úspora pracovných síl viazaných pri úprave lôžka lakovaných polyvinyltchloridových podošiev pred prilepovaním, alko aj úspora prostredkov potrebných pre üpravu lôžka lakovaných podošiev.Tohoto účelu sa dosiahne ak sa lďková vrstva na podošve modifikuje nánosom roztolkovéfho polyuretanového lepidla s obsa~ nom sušiny 0,5 až 15 hmotnostných percent,do ktorého bolo vopred pridaných 3 až 12 hmotnostný-ch percent izokyanátového sietovacieho prostriedku a zdrsnená napínacia záložka tzvršku obuvi sa opatrí nánosom roztokového polyuretanového lepidla o obsahu sušiny 18 až 24 hmotnostný-ch percent s prídavkom 8 až 10 hmotnostnýcth percent izokyanátového sietovacieho prostriedku. Obidva nánosy sa vysušia a po naaktivovaní lepidla na podošve sa .podošve so zvrškom zalisuj-e. výsledný spoj má velmi tdobrú teplostálosť spoja .až do 80 C a aj kvalita spoja je dobra.vynález sa ĺtýka spôsobu prilepovania polyvinylchloridových podošiev, opatrených na .povrchu lakom, najmä lakom obsahujúcim 0,2 až 1-0 hmotnostnýcih percent termoplastického polyuretanu, ku zvrškom z príro-dných alebo pór-omerickýĺch úsní, za použitia lepidieil nia báze lineárnysch polyesteruretanov s prídavlkom izokyanátového sieťovacieho prostriedku, ktoré sa nanášajú na zdrsnenú .napinaciu záložku zvršku obuvi i na podošvu, ktore nánosy sa napokon usušia a po naaktivovaní sa vzájomne zalisovávajú.Ako je známe, je prilepovanie polyvinylchloridových podošiev, opatrených na povrchu farebným či bezfarebných lakom, spojené s určitými ťažkosťami preto sa pre zvýšenie adhezie lepidla k povrchu lakovanýclh podošiev z ipolyvinylchloriudu, lak z povrchu lôžka podošiev odstraňuje umývaním organirckým rozpúšťadlom, najmä acetónom, alebo zdrsňovaním. Ak sú podošvy z polyvinylchlorldu lakované lakom, ktorý obsahuje 0,2 až 1 U ihmotnostných percent termoplasticłkého polyuretanu, stačí oživiť povrch lôžka podošiev organickým rozpúštťadlom ketónického typu, napriklad acetónom, v ktorom je primiešaných 0,1 až 10 bmotnostných percent izokyanátového siet-ovacieho prostriedku.Takto upravené lakované podošvy z polyvinylchloridu sa ku zvrškom obuvi prilepujú známymi postupmi. Bud sa na podošvy,ako aj na zdrsnené napínacie záložky zvrškov nanáša dv-ojzložkové polyuretánové 1 epidlo o sušine 18 hmotnostných percent, do ktorého bolo pridaných 8 hmotnostných percent izokyanátového sietovacieho prostriedku, alebo sa na podošvy robí nanes 18 až 20 percentným roztokom polyuretanového lepidla s obsah-om 8 bmotnostných percent izokyanátového sieťovacieho prostriedku a na napínacie záložky zvškov, ktoréšú vo väčšine eprípatdov zdrsnené, sa nanáša-polyuretanové lepidlo s obsahom sušiny 22 až 24 hmotnostnýoh percent, v ktorom je pridaných 8 až 10 hmotnostných percent izokyanátového sietovacieho .prostriedku CS Z 09 f 777. ř Nech-sa už použije akýkoľvek z popísaných postupov pre prllepovanie lak-ovanýgch podošiev z .polyvinylchloridu ku zvršk-om z prírodných alebo póromeriokých úsní, vždy budú tieto postupy viazať celkom zbytočne pracovné sily. Naviacmajú tieto postupy Celý rad ďalších nevýhod, nakolko umývanie laku organickým rozpúšťadlom je zdraviu škodlivé a málo produktivne, zdrsňovanie si vyžaduje používat špeciálne zdrsňovacie nástroje a je možne iba u pod-ošiev s vyššou molekulovou hmotnosťou polyvinylohloridu. Oživenie povrchu podošiev acetónom s obsahom 0,1 až 10 hmotnostných percent izokyanátového sieťovacieho prostriedku tiež zaraďuje do procesu prilepovania podošiev operáciu so zdraviu škodlivými organickýmirozpúšťadlami, .a ak sa táto operácia zaradína spovdkuový dopravník pred nanašaním 1 e pidla na -podošvy, znižujú sa počiatočné pevnosti spoja, pretože v krátkom časovom úseku, ktorý vymedzuje dĺžka dopravníka, sa z .lepidla .nestačia odparit organické rozpúšťadlá.Popísané nevýhody sa odstraňujú, ak sa pri prileąpovaní polyvinylchloridových podošlev, opatrených na povrchu lakom, najmä lakom obsahujúcim 0,2 až 10 bmotnostnýich percent termoplastickébo polyuretanm ku zvrškom z prírodných alebo póromerických úsní, za použitia lepidiel na báze lineárných polyesteruretanov s ąinridçavkom izokyanátového síeťovacieho prostriedku, ktoré sa nanášajú na zdrsnenú napinaciu záložku zvrškov obuvi i na podošvu, ktoré nánosy sa napokon usušia a po naaktivovaní sa vzájomne zalisovávajú, spôsobom podľa vynálezu,podstata ktorého spočívá v tom, že lalková vrstva na podošve sa modifikuje nánosom roztokového polyuretanového lepidla s obsahom sušiny 0,5 až 15 hmotnostnýchpercent, do ktorého bolo vopred pridaných 3 až 12 hmotnostných percent izokyanátoveho sieťovacieho prostriedku a zdrsnená napínacia záložka zvršku obuvi sa opatri. nánosom roztokovébo polyuretanovérłio lepidla o obsalhu sušiny 18 až 24 hmotn-ostnýcb percent s prídavkom 8 až 10 hmotnostných percent izokyanátoveho .sietovacieho prostriewdku.Technicky ú-činok spôsobu podľa vynálezu je treba vidieť v tom, že modifikácie lakovej vrstvy na podošve nánosom dvojzložkoveho polyuretanového lepidla so zníženým obsahom sušiny a so zvýšeným obsahom .izokyanátoveho sieťovaciebo prostriedku, spôsobuje po naneseni na podošvu zmie šame laku s lepidlom a tým zvýšenie-,ad-héą zle samotného lepidla k povrchu podošievàNaviac sa zodstraňujú operácie ako .je umývanie laku podošiev, zdrvsňovanie alebo oživovanie povrchu podošiev roztokom acetönu s obsahom i-zdkyanátoveho sieťovaciehojprostriedku, čo priaznivo vplýva .napokonomickü ~stránku spôsobu podľa -víynálezu,ako úspora pracovných sil a materiálolvých nákladov. j Pri spôsobe podľa vynálezu sa postupuje nasledovne. Vrstva laku s obsahom 0,2 až 1 G ahmotnostnýeh percent lineárneho- poly esteruirptanu na povrchu podošvy sa modifikuje jedným nánosom roztokového polyuretanového lepidla s obsahom sušiny -0,-5 až IS hmot-mastných gperzcent, do ktorého bolo vopred pridaných 3 ažhmotnostných percent izoIkyanát-oveho sieäovacieho pro srrieďku pritom sa nanesené lepidlo zmieša s lakom na povrchu podošvy. Na zvdrsnemi napíneciu záložku zvrškouv obuvi sa robí tiež jeden nános -roztokovým polyunetanovým ílepidlom, ktoré má obsah sušiny 18 .až 24 hmotnostným percent a obsahuje prídav-ok B až 10 hmlotnostných percent izokyaná 245455tového sieťovacieho prostriedku. Potom sa nánosy l-etpidiel na podošvách a Záložkäch vysušia, film lepidla na .podošve sa neaktívuje, podošvy sa naložia na zvršky a ząlisw jú. výsledný spoj má veľmi dobrú ÍEPIÚGÍĚ lost spoja až do 80 °C a aj kvalita spoja je dobrá.- Poclošva z polyvinylchloridu opatrená na povrchu lakom, obsahujúcirn 0,5 hmotnostných percent termoplasticlçétho po 1 yureta~ nu, bola modifikované na lôžkovej ploche nánosom roztokoveho polyuretanovélho lepidla so sušinou 13 hnrotnostných .percent,keď do tohoto lepidla bolo vopred ,prida ných 8 hmotnostných percent izolkyanátového síetovacieho prostriedku. Nános sa potom nechal vyschnút. Medzitým bol na zdnsnený povrch napínacej záložky úsňového zvršku urobený nános roztdkového polyuretanověho lepidla o sušine 23 »hmotnostných percent, ktoré obsahovalo 8 hmotnostných percent izokyanátověho sietovacieho prostriedku. Aj tento nános bol vysušený. Potom bol film lepidla na jnodošve naakti~vovaný, -podošva naložená na zdrsnenú záložku zvršku obuvi a zalísovaný. Výsledkom bol kvalitný spo-j s dobrou odolnostouiprotí pôsobením te,pla.Podošva z polyvinylchlori-du opatrená na povrchu lakom, obsahujúcim E 5 hmotnostných percent termoplastickêho polyuretanu, bola modifikované na lôžkovej ploche nánossom roztokového polyuretanovélho lepidla so sušinou 10 hmotnostnýoh percent,v ktorom bol obsah izolkyanátového sieťovacieho prostriedku 7 hmotnostných per cent. Súčasne bol urobený nános na zdrs~ nený povrch narpínacej záložky roztollšovýrn,polyuretanovým lepidlom o sušine 18 hmot nostných percent, do ktorého bolo pridazných 8 hrnotnostnýnch percent izokyanátovélho sieťovacíeho prostriedku. Po vysušenĺ lepiudiel bol film lepidla na podošve naakti~ vovaný, podošva naložená na zdrsnenú napínaciu záložku póromerického zvršku obuvi a zalísovaná. Výsledná pevnosť spoja bola vyššia ako štruktúrna pevnosť zvršku.Spôsob prilepovanía polyvinylchlorido~ vých podošiev, oipatrenýrch na .povrchu lakom, najmä lakom obsahujúcim 0,2 až 10 hmotnostných percent termoplastidkého polyuretanu, ku zvrškom z prírodných alebo póromerických usni, za použitia lepidiel na báze líneárnych polyesteruretznov v prídavkom izo-kyanátového sietovacieho prostriedku, ktoré sa nanášajü na zdrsnenú napínaciu záložku zvršku obuvi i na podošvu, ktoré nánosy sa napokon usušia a po naaktivo~ vání sa vzájomne zalisovávajú, vyznačujú ci sa tým, že laková vrstva na podošve sa modifikuje nánosom roztokového polyuretanovelho legpidla s obsahom vsušiny 0,5 až 15 hmotnostných percent, do ktorého bolo vopred pridaných 3 až 12 hmotnostnýoh percent ízokyanátového sietovacieho prostriedku a zdrsnená napínacia záložka zvršku obuvi sa opatrí nánosom roztokoveho polyuret-anového lepidla o obsahu sušiny 18 až 24 hmotnostných percent s prídavkom 8 až 10 hmotnostných percent izoikyanátového sietovacieho prostriedku.

MPK / Značky

MPK: A43B 13/32

Značky: spôsob, podošiev, prilepovania, polyvinylchloridových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246450-sposob-prilepovania-polyvinylchloridovych-podosiev.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prilepovania polyvinylchloridových podošiev</a>

Podobne patenty