Kompozícia s korózne inhibičným a s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

C 23 F 11/16 22 Prihlásené 30 05 85 21 PV 3882-85 40 Zverejnené 13 03 86 ÚRAD FRO WNÁlEZV 45 Vydané 15 12 87 A OBJEVV 75 MALÝ KLEMENTVing., WARADZIN WALTER ing. CSc., ŠAĽA, Autor vynálezu KOVÄČ ŠTEFAN doc. dr. ing. CSc., KONEČNÝ VÁCLAV RNDr. CSc.,ŠMIDA TIBOR ing., GRANČIČ ŠTEFAN, B 3 ATISLAVA,FARKAŠ JÁN doc. ing. CSc., MODRA, KOCICA OSEF Ing., PRAHA54 Knmpozicia s korozne mhibičným a s dispergaöno-sekvestraěuým účinkom pre vodné chladiace okruhyRiešenie patrí do odboru ochrany kovov proti korózii a rieši protikoróznu ochranu oceľových a ostatných kovov V texployýlmenných systémoch s vodným chladiacim Inédlom. vlKompozícia s korózne inhibičným a dispergačno-selkvestračnýrn účinkom pre vodné chladiace okruhy podľa riešenia obsahuje 1 až 20 hmot. dielov kyseliny etán-l-hydroxy-Ll-difosfónovej, 2 až 10 hmot. dielov Z-merkaptobenztiazolu, 1 až 15 hmot. dle 10 v alkalioky zmydelnenêho Ikopolyuméru kyseliny akrylovej s alkrylonitrilom, 1 až 15 hmot. dielov hydroxidu sodného la 40 až 80 hmot. dielov vody.Účinnosť kompozície možno ďalej zvýšiť pridaním 0,1 až 10 hmot. dielov trietanolamlnfosfátu.Kompozícia s korózne inhliblčným a dis.pergačno-sekvestračnym účinkom pre vodné chladiace okruhy sa kontinuálne udržuje vo vodných taplovýmennych lmÉdÍHCh o koncentrácii 20 až 100 g 41114.vynález sa týka kompozície s .korôzne inhiibičným a dispergačno-sekvestračným účinkom pre progresívnu úpravu teplovýmenného .prostredia oceľových systémov obsahujúcich taktiež materiály medi, hliníku,zinku a ich zllatin v cirkulačných chladiacioh okruhoch.Pôsobením vodného teplovýmenného prostredia na oceľové systémy dochádza ku korózii ocele a iných kovov. Korózia prebieha rovnomerne, ale vplyvom tvorby usadením nerozpustených látok, ako sú napríklad nerozpustné soli, hlavne uhličitan vápenatý,prach, il, piesok, korôzne produkty, biomasa, dostava nerovnomerný charakter, najčastejšie formou jamkovej korözie, ale zhoršuje i hydraulický odpor toku vody v potrubiach a tým zvyšuje dodatočne tepelné o-dpory na teplovýmenných plochá-ch.Aby sa zamedzilo ~korôznemu účinku vodnýclh teplovýmenných médií na oceľové systémy, pridávajú sa do týchto médií inhibítory korozie na báze ch-romuanov, dusitanov, ikremičitanov, fosforečňanov, molybdeňanov a zinočnatýoh solí.Tieto prostriedky sú schopné v rôznej miere potláčat ikoróziu ocele, ale nie medi,hliníku a zinku wa ich zliatin, ani nepotláčajú rast vrstiev usadenín a nemôžu preto zabrániť zvyšovaniu hydraulických a tepelných odporov a tým i vzniku nerovnomerných foriem korózie.Okrem toho sú niektoré známe inhibítory korózie i zdravotne závodné, napríklad chromany, dusirany a zároveň nepotlačlajú bezpečne koróziu ocele, pokial nie je dodržaná ich nutná minimálna koncentrácia vo vodnom médiu.Pre potlačenie usadeniin nánosov sa pretopridávajú prísady s dispergačným účinkom ako sú napríklad celulóza a jej deriváty,polyakryláty, ,polyakrylamidy a najnovšie syntetické polyméry, ako napr. lkopülymér etylénoxidu a /propylénoxtdu a iné.Pre poitlačenie tvorby pevných usa-denia sú známe sekvestračné činidlá, ktoré tvorbou nesteohiometrických komplexov zabraňujú vzniku nerozpustných solí a tvorbe ich vrstiev na povrchu oceli. Medzi inhicbitory týchto IIäIlOISOV patria v prvom rade polyfosfáty, prírodné polyméry, ak~o je lignín a tanín.Doteraz všeobecne najviac používané .polyfosfátové programy majú nevýľhodu vtom,že u systémov s dlhšou zdržnou d-obou, vysokými prevádzkovýimi teplotami a vyššími hodnotami »pH nastáva vratnost retrograłdácia polyfostátu na ortofosforečňan, čoho dôsledkom sú lepkave usadeniny ortofosforečňanu vápenatého.Nedostatky známeho stavu techniky v tejto oblasti do značnej miery odstraňuje kompozlcia s korôzne ínhibičným a dispergačno-.sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý predčí zahraničné kompozície, chránené nasledoŕvnými patentamiUS - č. 4149 969 a chráni kompozíciu v zložení molybdenát alkalického kovu, ťažké kovy Zn, Mn, Ni, sodné soli kyseliny etán-1-hydrvoxy-Ll-ditosfónovej, benztri-azol,Z-menkaptobexiztiazol, tolyltriazolUS - č. 4217 216 - .chráni kompozíclu v zložení polymér kyseliny .akrylovej, citrónová kyselina, fosfónová kyselina, benztriazol,sulfopolystyrol a »dihydrát molybdeňanu sodnéh-0A - č. 40 175 - chráni kompozíciu V zložení derivát kyseliny fo-sfónovej, guanidínfosfát- chránia kompozície v zložení deriváty kyseliny oxydikauboxylovej, amínokarboxylovej a f-osfónovej v rôznych koncen-tráciach.Uvádzaný vynález pozostáva 1z 1 až 15 hmot. diel-ov alakalicky zmydelneneho kopolyméru kyseliny akrylovej s akrylonitrilomUvádzana kompozícia sa pridá do vodného teplovýmennéhc média V koncentrácii 20 až 100 g. m 4.Tát-o kompozĺcia ako viaczložlçová zmes syntetických organických inhibitorov korózie vrátane špecifických kontrolných činidiel pre usadeniny, zabezpečuje dvojitú .kontrolu korózie.Na anóde je táto zabezpečovaná pôsobením azolového inhibit-ora Z-merkaptobenztiazolom, ktorý je špecifický inhibitor .korózie Cu, Al, Zn a ich zliatin a na katóde je poskytované kyselinou etán-l-hydroxy-Ll-difosfónovou, kde foefón-ová časť inhibitora okrem pôsobenia ako katödový inhíbitor korózie má tiež silnú chelatačnú zložku, ktorá zabezpečuje stabilitu tvrdosti vody pri vysokých teplotách 200 až 250 °C, dlhých dobách zdržanie 100 hodín a vysokých hodnotádh .pH pl-I 10,5 až 11, kde kyselina etán-l-hýdroxy-Ll-diiosfonová pri daných podmienkach je značne stabilná, čim sa zabezpečuje možnosť vyššieho zahustenia a tiež napomáha odstraňovať spolu s aniónaktívnym dispergátorom - kopolymer kys.Kompozicia poskytuje kontrolu usadenin,čirm umožňuje prevádzkovanie upravovacieho programu chladiacej vody v neutrálnych a alkalíckých rozsahoch a zároveň poskytuje selektivnu kontrolu nánosov urhličitanu väpenatélho úpravou kryštalickej mriežkovej štruktúry).Kompozicia má samopasivarčnú schopnost bez .potreby použitia tvrdiacich iónov. Takisto ju možno použiť i v systémoch, kdekoncentrácie vápnika sú nedostatočné pre riadnu tvorbu fosfát-ového filmu.Uvedený spôsob prevádzkovania za použitia uvedenej kompozícíe pri vyšších zahusteni.ach zabezpečuje pomerne rellké zniženie nákladov na chemickú úpravu cirkulačných chladiacich vôd, Šetrenie pridavnej vody a úsporu energie nutnej pre čerpanie vodného teplovýmenného prostredia i pre jeho cihladenie.Vynález a jeho účinky sú bližšie vysvetlené pomocou ďalej ttvedených príkladoch ich prevedenia.Úlprava použitím komlpozicie v množstve o 50 g.m 3 cirkulačnej vody o zložení 8 hmot. dielov kyseliny etán-l-hydroxy-Ll-difosfónovej, 11 hmot. dielov hydroxidu sodného, 1,5 hmot. dielov alkalicky zmydelneneho kopolyméru kyseliny akrýlovej s alkrylonitrilom, 5 hmot. dielov Z-mertkaptobenztiazolu a zvyšok voda, znížila koróziu ocele o 92 0/0 a tvorbu usandenin vznikajúcicti ečistôt a solí vápnika o 94 0/0prava .použitím kompozície v množstve o 50 g.m 3 cirkulačnej vody o zložení 8 hmot. dielov kyseliny etán-l-hydroxy-Ll-difosfónovej, 11 -hmot. dielov hydroxidu sodne-ho, 1,5 hmot. dielov alkalicky zmydelnenělho kopolymêru kyseliny akrylovej s akrylonitrilom, 5 hmot. dielov Z-merkaptobenztiazolu, 5 hmot. dielov trietanolaminfosfátu a zvyšok voda, obmedzila koróziu o 96 a znížila tvorbu wsadenín vznikajúcich z nečistôt a soli vápnika o 96 0/0.Vynález je určený pre použitie v oceľových systémoch vodných tepl-ovýmenných prostreudiach v chemiclkom, potravinárskom,farmaceutincíkom, hutnom priemysle, ale hlavne v energetike.1. Kompozicia s korözne inhibičným a di.speirgarčno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy vyznačujüci sa tým, že obsahuje od 1 až 20 lhmct. dielov kyseliny etán-l-hydroxy-Ll-difosfonovej, 2 až 10 hmot. dielov Zanerkarptobenztiazolu, 1 až 15 hmot. dielov .alkalicky zmydelneného kopc lyméru kyseliny akrylovej s akrylonitrilom,1 až 15 hmot. dielov hydroxidu sodneho a 40 až 80 hmot. dielov vody.2. Kompozicia podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že dalej obsahuje 0,1 až 10 hmot. dielov trietanolaminfosfátu.

MPK / Značky

MPK: C23F 11/16

Značky: účinkom, kompozícia, vodné, chladiace, inhibíčnym, okruhy, dispergačno-sekvestračným, korozně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246448-kompozicia-s-korozne-inhibicnym-a-s-dispergacno-sekvestracnym-ucinkom-pre-vodne-chladiace-okruhy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia s korózne inhibičným a s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy</a>

Podobne patenty