Dvojprstový drapák na drevo

Číslo patentu: 246445

Dátum: 15.12.1987

Autori: Glanc Václav, Zajíc Bohuslav, Eechura Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(541 Dvoiprstový drapák na drevoÚčelom riešenia je návrh dvojpristověho drapäka na prenášanie dlhých ibremien tak,aby v maximálnej miere bolo zabránené poškodeniu pákovia priamočiareho hydrometora a hydrauiického potrubia prenášaným nbremenom, nárazmi drapáłka pri zostavovaní náklavdu .alebo pri pohybe drapáku medzi zavetvenými neusporiadanými stromami.Uvedenéiho účinku sa d-osiaihne tým, že priamočixary hydromotor a tiahio sú uložené vo vnútri skrine drapáka.Dvojprstový drapák na drevo sa môže využit na manipuláciu a prenášanie dlhých bremien, najmä stromov pomocou hydraulických rú-k, sklopnýlch ramien na mobilných strojoch.-Vynález rieši kinematické usporiadanie dvojprstového .drapáka na uchopenie a prenášanie dlhých predmetov, .ako sú napriklad stromy, kmene stromov, rúry a pod.Drapáky »doteraz používané na vyššie uvedené účely ,majú rôzne kinematiclké usporiadanie. jedným z obvyklýclh riešení je, že oba pr-sty sú samostatne upevnené na spoločný trám la otáčajü sa olkolo upevnenia.pôsobením prlamočiaryłoh hydromotorov. Na každom prste je z vonkajšej strany samostatný hydromotor. Pohyb prstov nie je navzájom mechanicky zviazaný.Nevýhodou tohoto riešenia je veľký počet hydraulických vedení, ktoré rovnako ako prlamočiare hydromotory sú ľahko zraniteľné pri manipulácii s .drapakom medzi neusporiawdanými bremenami.Ďalšie kinematické usporiadania používajú jeden priamočiary hydromotor medzi.pevnými stenami, na ktoré sú upevnené prsty drapärka, mechanicky navzájom spojené sústavou .pak a tlahel, alebo jedným -tiaIhlom, ktoré sú umiestnené z vonkajšej strany stien.Nedostatkom všetjkýach takýchto systémov je, že nevylučujú poškodenie pákovia a tiarhel, prípadne priamočiareho hydromotora .a hydraulického potrubia k nim, pri pohybe idrapáka medzi neusporiadaným nákladom kmeňov, neodvetrvených stromov, pri prenášani a manipulácii s bremenami a pod.Uvedený nedostatok rieši dvojprstový dra.pák na drevo podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na olba konce skrine sú otočne upevnené prsty pomocou čapov, pričom obra prsty sú navzájom spojené priamočiarym hydromotorom a tiahlom, ktoré sú uložené vo vnútri skrine tak, že jeden koniec priamočiareho hydromotora a jeden .koniec tiahla sú spoločným čapom spojené s ľavým prstom, druhý koniec priamočiareho hydromot-ora je samostatný-m čapom spojený s pravým prstom, rovnałko je ďalším samostat 4ným čapom spojený aj druhý koniec tiahla s pravým prstom.Dvojprstový drapák na drevo je jednoduchý drapäk s kruhovým pohybom prstov,ktoré sa otvárajú a zatvárajú pomocou jedneho priamočiareho hydromotora. Oba prsty sú mechanicky spojené tiahlom, ktoré zabezpečuje súmerný pohyb oboch prstov aj pri ich nesymetrickom zaťažení.Priamočiary hydromotor a tiahlo sú uložené v tulhej robustnej skrini, ktorá má len Anajnutnejšie otvory, nutné pre montáž drapáka a pre prívody hydrauliického média. Pevnosť a tuhost skrine je zárukou, že mechanizmus drapáka a jeho hydraulické elementy sa nepoškodia ani .pri .prudkom náraze drapáka na prelkážku a ani konármi pri zostavovaní nákladu z neodvetvených stromov a následnej manipulácii s bremenom.vynález sa môže využiť na žeriavooh, hydraulických rukách na mobilných strojoch,sklopných ramenách na lesných ťahačoch.alebo na strojoch pre manipuláciu a presun dlhých lbremien, najmä neodvetvených strom-ov.Na pripojených výkresoch je znázornená kinematická schéma usporiadania drapáka. Na obr. 1 je vertikálne usporiadanie drapáku v náryse. Na obr. 2 je usporiadanie prvkov drapáka v ihorizontálnej rovine.Skriňa 1 je nosnou časťou drapáka, iktorý sa prostredníctvom oka 11 v -hornej časti skrine 1 upevňuje napríklad »na rameno hydrauliclkej ruky. Na obva konce skrine sú otočne upevnené prsty 2 a 3 pomocou ~čapov(i a 8. jeden koniec priamočiareho hydromotora 5 je spoločným čapom 7 spojený s ľavým prstom 2 a tiahl-om 4. Druhý koniec priamočiareho hydromotora 5 je spojený s pravým prstom 3 samostatnýmčapom 9, rovnako, ako druhý koniec tiahla 4 je samostatným čapom 10 spojený s pravým prstom 3. Tiahlo 4 a priamočiary hydromotor 5 sú uložené vo vnútri skrine 1.Dvojlprstový ldrapák na drevo pozostávajúci zo skrine, na ktorej sú upevnené prsty spojené navzájom priamočiarym hydromotorom a tiahl-omrvyzna-čujúci sa tým, že na oba konce skrine .1 .sú otočne upevnené prsty 2 a 3 pomocou čapov 6 a 8,pričom oba prsty 2 a 3 sú navzájom spojené priamočiarym hydromotorom 5 a tiahlom 4, ktoré sú uložené vo vnútriskrine 1 tak, že jeden koniec priamočiaretho hydromotora 5 a jeden koniec tiahla 4 sú spoločným ~čapom 7 spojené s ľavým prstom 2, druhý koniec priamočiareho hydromotora 5 je samostatným čapom 9 spojený s pravým prstom 3 rovnako, ako je ďalším samostatným čapom 10 spojený. druhý lkoniec tlahla 4 s pravým prstom 3.

MPK / Značky

MPK: B66C 1/28

Značky: dřevo, drapák, dvojprstový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246445-dvojprstovy-drapak-na-drevo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojprstový drapák na drevo</a>

Podobne patenty