Vedenie piesta priamočiareho hydromotora

Číslo patentu: 246444

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pešat Boetislav, Kocourek Zdenik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OŘAD PRO VVNÁlEZY A 05 m 45 vydane 15 12 B 775 ü Autor vynálezu FIGUR JOZEF ing., SARADÍN AN ing., POVAŽSKÁ BYSTRICA(54) Vedenie piesta priamočiareho hydrnmotoraÚčelom riešenia je skvalitnenie stredenia piesta a zjednodušenie výroby piestov určených pre dlhé hydrvomotory. .Uvedeného účelu sa dosiahne vedením 7 l 5 a 7 piesta tvoreným vodiacimi segmentami, uloženými V obvodovej drážke telesa ipiesta na pruržných lkrúžkoch. Po vonkajšom ołbvode vodiacioh segmentov sú vytvorené .drážky pre uloženie poistného krúžku.»vynález sa tyka vedenia piesta priamočiareho hydromot-ora. . ĺ AV známych .k-onštru-kciách priamočiarylc-h hydromotorov pre nižšie, menovite tlaky je piest hydromotora vo valci vedený priamo tesniacimi .prvkami, alebo je vo valci vedený svojim. povrchom z vhodného klzného materiálu. Nevýhodou uvedených spôsobov je, že .pri vedení piesta, ktoré vytvára jeho kovový povrch, je potrebná vysoka presnosť rozmerov valca a .pri veľkých dlžkach hydromotora je splnenie tejto požiadavky výrobne obtlažne.U dlhších priamočiarych hydromotorov,kde piest je vedený vo valci tesniacimi elementami, dochádza vplyvom vlastnej hmotnosti piestnej tyče a piesta k jednostrannému zaťaženia tesniacich prvkov a tým Ik ich zvýšenému opotrebovaniu.Uvedené nedostatky odstraňuje vedenie piesta upriamočiareho hydromotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vedenie je tvorené vondiacimi segmentami uloženými v obvołdovej drážke telesa plestana pružnýoh krúžkoch. Po vonkajšom obvode vodiacich segmentov »sú vytvorené dražky .pre uloženie poistného krúžku.Výhody vedenia piesta podlra vynálezu sú V dolbrom stredení piesta vo valci hydromot-ora, čo má za následok zníženie opotrebovania tesniacich prvkov. eho výhody sú tiež pri výrobe dlhých hydromotorov z dôvoudu nižších požladavok na presnosť valca.Príklad prevedenia vedenia je znázornený na priloženom výkrese, kde predstavuje obr. 1 rpozdĺžny rez a obr. 2 priečny rez.»Piest priamolčiareho hydromotora .podľa vynálezu je spojený s ípiestnou tyčou 1 a pozostáva z telesa piesta 2, na ktorom sú umiestnené vodiace segmenty 3 s poistným krúžk-om 4, pružné krúžky 6 a tesniace prvlky 7. Piest je vo valsci 5 a oddeľuje ľavú dutinu hydromotora 8 old pravej dutiny 9. Vedenie piesta tvoria Vodiace segmenty 3, ktoré sú k stene valca 5 pritlâčané pružnýml krúžkami B. Poistný krúžok 4 privdržiava vodiace segmenty 3 pri montáži.Vedenie piesta priamočiareho hydrometera vyznačené tým, že je tvorené vodlacimidrážke telesa piesta 2 na cpružných krúž 1 list výkresov-koch 6, .pričom po vonkajšom obvode vodiacich segmentov 3 sú vytvorené drážky-pre uloženie poistného krúžku 41.

MPK / Značky

MPK: F16J 1/04

Značky: hydromotora, priamočiareho, vedenie, piesta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246444-vedenie-piesta-priamociareho-hydromotora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vedenie piesta priamočiareho hydromotora</a>

Podobne patenty