Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vrzal Vladimír, Chumela Josef, Sousedík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZY (45) Vydané 15 12 87 A OIIEVV(751 Autor vynálezu VRLAIg LADISLAV ing., HODUL PAVEL doc. ing. Csc.,ANTOS KAMIL prof. ing. CSc., BRATISLAVA54 Mazací a/alebn mastiaci textilný prostriedok pre šiiacie nitePredmet riešenia sa týka mazacieho a/ale« ho mastiaceho prostriedku pre šijacie nite pozostävajúceho z 10 až 40 vähových dielov lpolydimetyllsiloxánu s viskozit-ou 3,5 . 10 až 1.104,34, 2 až 7 hmotnostným-h dielov polyetoxaméru s 5 až 25 lmólmi etylénoxidu vyššej malstnej kyseliny resp. jej tríglyceridu, 5 až 20 hmotnostných dielov monoetanolamóniovej soli zmesi mono- a dies-teru kyseliny fo-sforečnej oktaetoxaméru zmesi vyšších mastných alkoholov s -dĺžlklov reťazca C 10 až C 13 a 40 až 60 hmotnostných dielov vody.Vynález sa týka mazarcieho a/alelb-o mastiaceho textilného prostriedku pre šijacie nite. Pre zabezpečenie dobrej šijacej schopnosti pri šití na vysokovýkonných šijacích strojoch, je treba niť upraviť preparáciou,ktorá znižuje povrchové trenie pri vysokých šmykových rýchlostiach a potlačuje tavenie a odieranie povrchových vlákien.Pri šití vysokými rýchlosťami, alebo pri šití hustýlch materiálov s niektorými špeciálnymi úpravami sa ihla veľmi rýchlo zohreje na teplotu vyššiu, ako je teplota tavenia rpolyesterového vlákna 220 až 260 °C. Tým sa niť pretaví, čoho dôsledkom je pretrh. Preto sa šijacie nite z polyesteru nezaobídu bez špeciálnej finálnej úpravy.Problém zvýšenia odolnosti voči tribotermiclkému poškodeniu sa pre bežné typy nití na báze chemických vlákien rieši principiálne dvojaký/m spôsobom, a to preparačnými prostriedkami na báze organických látok, ktoré sa v teplotnej oblasti topenia zpolyméru vyznačujú endotermickou zmenou,alebo v tejto oblasti sublimujú apatent DE-OS 3 048 650.Druhý spôsob spočíva v aplikácii nánosu tepelne stáleho oleja s výhodou dia 1 kyl-,dlary 1-, alebo alkylarylsilikônového oleja vo forme emulzie vytvorenej pôsobením vlhodných emulgátorov. Takýto typ silikónovej emulzie využíva napr. čs. A 0 č. 189 817, pričom sa ako emulgátory využívajú alkylpolyg-lykolétery s 12 až 22 atómami uhlíka v hydrofóbnorm reťazci a 3 až 20 mölmi etylénoxidu v molekule. Podobne je to podla čs. AO č. 185 368.V inom autorskom osvedčení čs. AO číslo 208 610 sa odporúčajú deriváty kyseliny fosforečnej ako tepelne odolné produkty s ďalšími emulgátormi typu -oxyetylovaných mastných alkoholov.Pre doúpravu šijacích nití boli navrhnuté tiež milkroemulzné systémy v čs. AO číslo 234 819.V závislosti od spôsobu nánosu doupravovacieho prostriedku nános z kúpeľa, nános nanäšacimi valčekmi, nános knótovým efektom je potrebné vyhovieť dalším požiadavkám kladeným na aplikovaný prostriedok, pričom sa do značnej miery uplatňujú kritéria zdravotnej nezávadnosti a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej nite.V dôsledku používania emulzií pri-pravených len na báze neiónových emulgátorov dochádza vzhladom na nízku viskozitu emulzií často k stekaniu mastiaceho prostriedku a nanesené množstvo nezabezpečuje požadovaný efekt, lebo časť preparácie stelka z upravovaného materiálu.Uvedené nedostatky rieši mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok prešijacie nite vyznačený týrm, že pozostáva z 10 až 40 hmotnostných dielov polydimetylsiloxánu s vi-skozitou 35.10 až 1.104 m 2 s 1 a z 2 až 7 lhmotnostných dielov polyetoxaméru s 5 až 25 mólmi etylénoxidu vyššej mastnej kyseliny, resp. jej triglyceridu, 5 až 20 hmotnostných dielov monoetanolamóniovej soli zmesi mono a diesteru kyseliny f-owsforečnej olktaetoxaméru zmesi vyšších mastných alkoholov s dlžkou reťazca C 10 až C 13 a 40 až 60 hmo-tnostných dielov vody.V ďalšom je mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite ozrejmený na príkladoch prevedenia bez toho, že by sa výlučne na tieto vzťahoval.V 35 hmotnostnýlch dieloch polydimetylsiloxánu s visko-zitou 3,5 . 10 mas sa rozpustí 2,7 hmotnostného dielu zmesi eikozaetoxaméru zmesi ricínového oleja a ricínolejovej kyseliny a pridá sa 12,8 .hmotnostného dielu lmonoetanolamóniovej soli zmesi mono- a diesteru kyseliny fostorečnej oktaetoxaméru zmesi vyšších mastných alkoholov s priemernou dĺžkou reťazca C 13. Takto získaný koncentrát sa vleje za intenzívneho miešania v mixéri do 49,5 hmotnostných dielov vody. Výsledky šijacích skúšok sú uvedené v tabuľke.V 35 hmotnostných diel-och polydimetylsiloxánu s viskozitou 2.104 m 2 s 1 sa »rozpustí 5,1 hmotnostného dielu hexaetoxaméru kyseliny olejovej .a pridá sa 11,2 hmotnostného dielu Inonoetanolamöniovej soli zmesi mono- a diesteru kyseliny ťosťorečnej oktaetoxaméru zmesi vyšších .mastných alkoholov s priemernou dlžkou reťazca C 15. Takto získaný k-o-ncentrát sa vleje za intenzívneho miešania v mixéri do 48,7 hmotnostného dielu vody.Výsledky šijacích skúšok sú uvedené v tabuľke.5 6 Tabuľka Vzorłka nite emnosť Farba Doúprava Koeficient Šijacie tex w trenía skúškyTebex 1 Z X 2 rbiela bez doüpravy 0,226 3 Tebex 12 X 2 biela podľa príkladu 1 0,143 .1 Tebex 12 X 2 biela podľa príklaldu 2 0,151 1 Hodnotenie šijacej schopnostiMazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok apre šijacie nite vyznačený tym, že pozostáva z 10 až 40 hmotnostných dielov .polydimetylssiloxánu s viskozitou 35.10 až 1.104 m 2 s 1 a z 2 až 7 hmotnostnych dielov npolyetoxalméru s 5 až 25 mólmi ety 1 én~ oxidu vyššej mastnej kyseliny, resp. jej tri glyceridu, 5 až 20 hmotnostný/oh dielov m-onoetanolamöniove soli zmesi mono a diesteru kyseliny fosforečnej oktaetoxaméru zmesi vyšších mastných alkoholov s dĺžkou reťazca C 10 až C 15 a 40 až 60 hmotnoistných dielov vody.

MPK / Značky

MPK: C10M 173/02, C10M 107/50, D06M 15/647

Značky: šijacie, prostriedok, mastiaci, textilný, mazací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246442-mazaci-a-alebo-mastiaci-textilny-prostriedok-pre-sijacie-nite.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite</a>

Podobne patenty