Zapojenie elektronickej triediacej pamäte

Číslo patentu: 246440

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štiller Zbynik, Krejeí Radomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEŽY 45 Vydané 15 12 37 A OBJEVY751 Autor vynálezu MURÄRIK OZEF ing., KOŠECA, CABADA JAROMIR ing., PAPRADNO54 Zapojenie elektronickej triediaeej pamäteÚčelom zapojenia je zjednodušenie výroby a ovládania tríediacej pamäte, zvýšenie spoľahlivosti a vnariability systému. Uvedeného účelu -sa dosiahne zapojením, v ktorom sú na merací a synchronizačný DbV 0 ~d,umiestnený na vstupe tríediacej dráhy, za sebou pripojené dekodér, pamäť registrov,posuvné registre a alkčný člen, ktorý je pripojený svojimi výstupmi na vytrieďovav-cie stanice. Na meraci a Synchronizační obvod je ďalej pripojený synchronizačný obvod,ktorý je svojimi vývstujpmi pripojený na pamät registrov a posuvné registre, 246440vynález rieši zapojenie elektronickej trie-diacej pamäte, vho-dné pre vytrieďovaciePre účely triedenia sa používajú mechanické, eielktriclçé a elektronické pamäte. Hlavnou nevýhodou mechanickej koiíkovej pamäte je obtiažne nastavovanie a jej nízka spoľahlivosť. Elektrické pamäte s reléovými automatikami a elektronicke pamäte na báze logiky TTL, realizované s integrovanými obvondmi strednej hustoty integrácie sú nevýhodné vzhľadom k veľkému množstvu konštrukčných prvkov, z čoho tiež vyplýva ich nizka spoľahlivosť.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie ele-ktroniclkej triediacej pamäte podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že na meraní a synchronizačný obvod umiestne-ný na vstupe triediacej dráhy, sú za seboupripojené dekodér, pamät registrov, posuvné registre a akčný člen, pripojený svojimi VÝSÍUDIIIÍÍIEI vytrieďovacie stanice. Na merací a synchronizačný obvod je ďalej pripojený synchronizačný obvod, ktorý je svojimi výstupmi pripojený na pamät registrovspočíva V tom, že posuvné registre majú rôzny počet buniek, pričom počet buniek v registri je rovný pri-slušnej triede, ktorú udaný register ovláda a počet registrov je rovný počtu tried.Výhody zapojenia podľa vynálezu sú v znížení výrobnýtch nákladov, jednoduchosti,nastavovanie, vyššej spoľahlivosti a vellkej variabilite systému, vzhľadom na paralelné vyhodnocovanie.Príklad (prevedenia zapojenia je znázornený na obrázku schematiky.Na vstupe triediacej dráhy lil je umiestnený merací a synchronizačný obvod 2, ku ktorému sú za sebou pripojené dekodér 3,pamäť 6 registrov, posuvné registre 7 akčný člen 8, ktorý je svojimi výstupmi pripojený na vytrieďovacie stanice 9. Popritom je na merací a synchronizačný obvod 2 pripojený sýncthronizačný obvod 4, ktorý je svojimi výstupmi pripojený na pamät 6 registrov a posuvné registre 7. Jednotlivé členy zapojenia sú pripojené na napájač 5. Výrobolk 1 sa .pohyibuje po triediacej dráhe 1 D. Na vstuipe triediacej dráhy je odmeraný a synchronizovaný meracím a synchronizačným obvodom 2, ktorý vydá v určitom -kóde na zbernicu údaj o tom, do ktorej triedy výrobok 1 jpatrí. Tento údaj je v dekodéri 3 preved-ený do unitárneho kódu Výstupný údaj dekodéra 3 je privedený na vstupy pamäte B. Z merarcieho a synchronizačného obvodu 2 je na synchronizačný obvod 4 privedený signál ga, z ktorého vyrobí -synchronizačný obvod 4 dvojfázový signal çal a tp 2. V čase trvania 5 v 1 je vstupná hodnota pamäte 6 uch-ovaná. V čase trvania 3 v 2 je informácia z, výstupu pamäte i posunutá doregistrov 7 sa rovná triede, ktorá je jednotlivými registrami 7 ovládané. Takto je dosiahnuté, že výrobok 1 je vytriedený v príslušnej vytrieďovacej stanici 9 za predpokladu, že počet impulzov od prechodu výrobku cez merací a synchronizačný obvod 2 sa rovná triede, do ktorej výrobok .patri a tá sa rovná dĺžke registra príslušnej triedy.1. Zapojenie elektronickej tried.iacej pämäte vyznačené tým, že na merací a synchronizačný obvod 2, umiestnený na vstupe triediarcej dráhy (101, sú za sebou pripojené delkodér 3, pamäť 6 registrov,posuvné registre 7 a »akčný člen 8, pripojený svojimi výstupmi na vytrieďovacle stanice 9, pričom na merací a synchronizačný obvod-Z je dalej pripojený syn chronizačný obvod 43, ktorý je svojimi výstupmi pripojený na pamäť (6) registrov a posuvné registre 7.2. Zapojenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že posuvné registre 7 majú rôzny počet buniek v registri je rovný príslušnej triede, ktorú daný register ovláda a počet registrov 7 je rovný počtu tried.

MPK / Značky

MPK: G06F 15/46

Značky: pamäte, zapojenie, elektronickej, triediacej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246440-zapojenie-elektronickej-triediacej-pamate.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie elektronickej triediacej pamäte</a>

Podobne patenty