Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rejent Jan, Sova Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD no vvNALezv (453 Vydané 15 12 37 A OBJEVY1751 Autor vynllazu ŠTEFULA ÄN ing. csc., KRAMARIK JÁN mg., NOVÁ DUBNICA54 Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhn motoraZapojenie elektrického obvodu je určené pre získavanie signálu o poklese otáčok vznetoveho motora so vstrekovacím čerpadlom s otáčlkovým regulátorom pri preťažení motora. Zo snímača otáčok je signál vedený do pamäte a rozdielového člena a do pamäte je ešte privedený signál z indikátora maximálnej dodávky paliva na otáčku vstreko~ vacieho čerpadla vznetového motora. Z pamäte je signál vedený do rozdielového člena, ktorého výstup je úmemý preťaženiu vznetového motora.Zažpojenie elektrického obvodu je možné použiť pre regulačná účely pohonu u stavebných, zemných, cestných a .poľnohospodárskych strojov.áĺlĺýnález sa týka Ťzapojenia elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáičok vznetového motora iso- vst-rek-ovacímčerpadlem ~s otáčkovým regulátorom pri jeho pretažení.Doteraz známa metóda získavania, signá-lu o poklese otáčok vznetového motora pri jeho pretľaženííľxrychádza z rozdielu teoretirckýcšh .a skutočných otáčok. Teoretické otáčky motora sú odvodené od polohy akcelerátora a skutečnéi otáčiky sa získavajú zo snímača otáčok. Nevýhodou tejto metódy je, že vyžaduje presné nastavenie snímača polohy akncelerátoraĺ pre každý stroj zvlášť,pričom neberie do úĺvahy pokles výkonu motora v dôsledku jeho opotrebenia v pracov»ných podmienkach.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že signál o poklese otáčok vzneto ~véhomotera -so-vstrekovacím čerpadlem sotáčkovým regwlátorom je pri preťažení metora vytvorený rozdielom skutočných otá čok motora a otáčok z pamäte, ktorási .zapamätá otáčky dosiahnuté pri maximálnej dodávke paliva na otáčlku, .bez ohladu na polohu akcelerátera, technického stavu motora a pracovných podmienok, čo zabez v pečuje -legický-v signál- ed -indikátera -maxi málnej dodávky paliva na otáčku vstrekovaeieho čerpadla.Riešením podľa vynálezu sa získa signál úmerný preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača otáčok 1, ktorý je spojený s rozdielovým členom 3 a pamäťou 2. Pamäť 2 je ešte .spojená s výstupom indi-kátora maximálnej dodávky paliva na otáčku vsťrelkovacieho čerpadla 4 vznetového motora a so vstupom rozdielového člena 3.Elektrický signál od snímača otáčok 1 vznetového motora je privedený do rozdielového člena 3 a tiež -do pamäte 2. Pamäť 2 pracuje tak, že pri zvyšovaní otáčok na jej výstupe je signál r-ovný vistupnému. Pri znižovaní otáčok, ak nie je logický signál na výstupe indľkátora maximálnej dodávky paliva na otáčku vstrekovacieho čerpadla 4, vznetového motora Výstupný signál z pamäte 2 tiež sleduje vstupný signál. Ked však pri znižovaní otáčok vznetového motora príde logický signál o maximálnej dodávke paliva na otánčku z indilkátora maximálnej dodávky paliva vstrekovacieho čerpadla 4,vznetového motora, zapamätá si pamäť 2 ten signál, ktorý zodpovedá otáčkam vznetového motora v okamihu prícłhodu signálu. Pri ďalšo-m zataževaní vznetového motora jeho otáčky klesajú, Výstupný signál z pamäte 2 sa nemení a Výstupný signál z rozdielového člena 3 je úmerný preťaženiu vznetového motora. Pri edlahčení vznetového motora, pe zániku logického signálu z indilkáte-ra maximálnej dodávky paliva na otáčku vstrekovacieho čerpadla 4 vznetového motora prepíše sa pamäť do hodnoty vstupného signálu zo snímača otáčok 1.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora so vstrekevacím čerpadlem s otáčkovým regulátorom pri .pretažení je možné použit pre regulačná účely pohonu u stavebných, zemných, cestných a poľnohospodárskych strojov.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora so lvstrekovacím čerpadlem s otáčkevýín reguláteřom iprľjeho ppreťažení vyznačujúce sa tým, že výstup zo snímača otáčolk 1 je spoje-ný so vstupom rozdielovéh-o člena 3 a sowvstupom pamäte» 2, pričom vstup pamäte 2 je ešte spojený s výstupom indikátera maximálnej dodávky paliva na otáčku vstrekevaclehe čerpadla 4 vznetového motora a výstup pamäte 2je spojený so vstupom rozdielového člena

MPK / Značky

MPK: B60K 31/04

Značky: otáčok, poklese, obvodů, zapojenie, signálu, motora, elektrického, vznětového, získanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246438-zapojenie-elektrickeho-obvodu-pre-ziskanie-signalu-o-poklese-otacok-vznetoveho-motora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora</a>

Podobne patenty