Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu

Číslo patentu: 246431

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m iK AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 51 Int. (21.4ĺ 75 Autom vynálezu BULÍK JOZEF ing. CSc., PREŠOV(54) Spôsob prípravy alkoholického roztoku alhumínu určeného k lyofilizačnému procesuRiešenie možno použiť v imunologicko-biologickej výrobe pri lýofilizácii ałlkoholického roztoku albumínu.Účelom vynálezu je podstatné zníženie objemu alkoholického roztoku albumínu určeného- k lyofilizačnému procesu, čo umožňuje zvýšenie kapacity bez nároku na ďalšie zmrazovacie, lýofilizačné a -destilačné zariadenie. Navrhovaný spôsob prináša značnú úsporu na viacerých druhoch energií vvoda, puara, elektricfký prúd a pod..Zvýšenie účinku sa dosahuje tým, že 10 percentná koncentrácia alkohoxlickeho roztoku albuniínu pripravovaného k lyofilizačnemu procesu sa znižuje na hodnotu 3 až 7 objemových diafiltráciou cez molekulárne sita o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a to znížením pôvodného objemu o 5 až 10 .Vynález sa týka spôsobu prípravy alkoholickêho roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu, pri ktorom koncentrácia alkoholu alburnínového roztoku pred zmrazením a. .následnou lyofilizáciou sa znižuje diafiltráciou cez vhodné molelkulárne sitá.V súčasnom období etanolovou frakcionáciou ľudstkej plazmy získaný albumí-n vo for-me frakcie V .sa pred zmrazení-m a následnou lyofilizáciou rozpúšta V redestilovanej apyrogénnej vode na 10 objemových percent koncentrácie alkoholu. Po filtrácii za účelom zníženia koncentrácie etanolu sa roztok riedi redestilovanou arpyrogénnou vodou V pomere 1 1 objemu.Nevýhodou uvedeného technologického postupu je značné narastanie objemu roztoku albumínu a vysoká spotreba redestilovanej apyr-ogénnej vody. Používaný technologický postup ďalej vyžaduje zvýšenú kapacitu na namrazovanie, lyofilízáciu a prípravu redestilovanej apyrogénnej Vody. To má za následok ďalšie požiadavky na spotrebu rôznych druhov energií.Doteraz používaný technologický postup rozpúšťania albumínu prevádza sa tak, že 1 000 g albuminovej pasty frakcie V sa rozpúšťa V 2 250 m 1 redestilovanej apyrogennej vody. Roztok albumínu sa filtruje cez azbestocelulózovú vložku a filtrát za účelom zníženia koncentrácie -etanolu sa riedi redestilovanou aipyrogénnou vodou V pomere 1 1 objemu. Hodnota pH sa upraví ,na 5,75 až 5,85. Nariedený roztok albumínu sa preleje do špeciálnej rozjplňovacej .nádoby, ktorá na dne je opatrená výpustom. Roztok albumínu sa potom rozplñuje do 500 ml NTS fliaš po 240 ml, namrazuje a lyofilizuje sa.Podstata nového spôsobu prípravy alkoholickeho roztoku albumínu určeného k lyofilizačnemu procesu spočíva V tom, že albumínová frakcie V sa suspenduje V redestilovanej apyrogénnej vode V pomere 1 2,25 objemu. získaný alkoholický roztok albumínu .sa filtruje cez azbestocelulózovú Vlož-ku a potom sa podrobi diaiiltrácii cez molekulárne sitá o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a-by celkový objem roztoku .sa znížil o 5 až 10 objemových °/0. Uvedeným postupom koncentrácia alkoholu albumínu sa zníži na hodnotu 3 až 7 objemových .Výhoda uvedeného spôsobu prípravy albumínu so zníženým obsah-om alkoholu určeného k zmrazova-niu a následnej lyofilizácii oproti doteraz používanému spočíva V tom, že objem roztoku albumínu z rovnakéh-o východzieho množstva frakcie V sa znížio 50 objemových 0/0. Ús-pora redestilovanej apyr-ogennej vody a nižší objem roztoku albumínu na namrazovanie a lyotilizáciu má.priaznivý dopad na úsporu kapacity namrazovania, lyofilizacie a prípravu apyrogénnej Vody. Výsledkom tlvevdeného je aj značná úspora na spotrebe energií.1 000 g albumínu frakcie V suspenduje sa v 2250 ml redestilovanej v-ody. Po dok-onalom rozpustení sa mieša vrtulkovým miešadlom roztok 3 hodiny a filtruje cez azbestocelulözovú vložku a vrstvu kremeliny .do zásobného nerezoveho kotla. Čirý filtrát roztoku albumínu obsahujúci cca 10 objemových alkoholu sa pumpou pod tlalkom 50 kPa vháňa do systému molełkulárnyvch síłt hmotnosti 10 000 »do tej doby, pokial celkový objem albumínu sa nez-níži o 5 objemových .Týmto postupom koncentrácia alkoholu V roztoku albumínu klesne na 5 až 7 objemových . K takto »príprave-němu alkoholickému roztoku albumínu sa pridá 11,50 g hytdrouhličitanu sodného, aby hodnota pH bola V rozmedzí 5,75 až 5,85. Po dokonalej homogenizácii alkoholický roztok albumínu sa priamo zo zásobníka stlačeným vzduchom rozplñuje do 500 ml NTS fliaš, resp. do nerezových tácni. Potom rozplnený roztok albumínu »sa zmrazí a lyofillizuje.l 000 g albumínu frakcie V sa suspenduje V 2250 ml redestilovanej Vody. Po .dokonalom rozpustení roztok sa mieša Vrtulkovým miešadlom 3 hodiny a fil-truje cez azbestocelulozovú vložku a vrstvu kremeliny do zäsobného nerezového kotla. Čirý filtrát roztoku albumíntt obsahujúci cca 10 objemových 0/0 alkoholu sa pump-ou pod tlakom 10 kPa vháňa do systému molekulárnych sit hmotnosti 50000 do tej doby, pokial celkový objem awlbumínu sa nezníži o 10 »objemových °/0.Týmto postupom ltoncentrácia alkoholu V roztoku albumínu klesne na 3 až 5 objemových . K takto pripravenemu alkoholickému roztoku albumínu sa pridá 11,50 g hydrouhličitantt sodného, aby hodnota pH bola v rozmedzí 5,75 až 5,85. Po dokonalej homogenizácii alkoholický roztok albumínu sa priamo zo zásobníka stlačeným vzduchom rozplňuje do 500 ml NTS fliaš, resp. do nerezových tacni. Potom rozplnený roztok albumínu sa zmra-zí a lyofilizuje.Porovnanie spotreby redestílovąnej aipyarogénnej vody a objemu roztoku albumínu naObjem materiálu na jednu šaržuredest. vodautrocb roztok albumínu na lyofilízácíu v litrochSpôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilľzarönému pro-Cesu vyznačujúci sa tým, že albumínová frakcia V sa, suspenduje v reüostilovanej apyro~ génnej v-o-de v pomere 1 2,25 oabje 1 nłą, filtruje cez azbestocelulózové vložky a podro buje diafľltráxcii ce mołekulárne sitá a pórovirtovstí 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa do doby, pokiaľ pôvodný objem roztoku albumínu sa DBZHÍŽÍ o 510 objemových 0/0 a koncentrácia alkoholu neklevsne na 3 až 7 objemových 0/0.

MPK / Značky

MPK: C07K 3/24

Značky: roztoku, procesu, přípravy, určeného, lyofilizačnému, albuminu, alkoholického, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246431-sposob-pripravy-alkoholickeho-roztoku-albuminu-urceneho-k-lyofilizacnemu-procesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu</a>

Podobne patenty