Upínacie čeľuste

Číslo patentu: 246428

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wildt Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD FRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 12 87 A OBJEVY75 Autor vynálezu KOPACKA MILAN ing., BRATISLAVARiešenie sa týka upíoacích čeľu-stí, ktoré si zachovávajú rovnobežnosť funkčných plôch .po celej dĺžke rozovretia. V pevnej čeľusti sú uchytené dve operné tyče 3,ktoré prechádzajú záipadkami 5 zapustenývmi »do voľnej čeľusti 2 a vzájomne rozovretými pružinou 8 tak, aby ozubenie vnútornej strany zápxadky 5 zapaudlo do oz~u|benia opornej tyče 3 a tým zabránilo vzpriečeniiu voľnej čeľuste 2 pri upinaní predmetu a dotahovaní uťahovacou mati» cou 7, ktorá je uložená na skrutke 4 pevne zapustenej do ,pevnej čeľuste l. stlačením západiek 5 do vnútra voľnej čeľuste 2 sa voľná čeľust 2 môže voľne pohybovať po operných tyčiach 3 a skrutke 4, pokial je uvoľnená aj uťahovacia mati-ca 7.vynález sa týka upinacích čeľusti, ktoré si zachovávajú rovnobežnost funkčných plôch po celej dĺžke rozovretie.Pri zváraní, spájkovaní a montáži súčiastok sa po-užíva viacero druhov upínacích čeľustí a prípravkov, ktoré majú pri svojich kladoch i rôzne nevýhody vyplývajúce z ich konštrukčného riešenia.Pri kĺlbových čeľustiach je nevýhodou cibmedłzené rozovretie čeľusti umožňujúce upnutie len tých predmetov, ktorých veľkost nepresahuje jeho maximálnu hodnotu. Rovlnobežnosť funkčných plôch čeľustí je zaručená len V jednej ich polohe, a to spôsobuje, že väčšina predmetov je zovretá hranou čeľuste, čo môže byť ľahko príčinou poškodenia ich povrchu.Stolové zverálky, ktoré si rovnobežn-ost čeľustí zachovávajú, a ktorých rozovretie je dostatočne veľké, sú zase veľmi masívne a nedajú sa používať na manévrovanie s upxnutým predmetom, pretože sú konštruuvané na iné účely ako pridŕžanie súčiastok v rôznych polohách.Uvedené nedostatky riešia čeľuste podľa vynálezu, ktoré sú charakteristické tým, že pozostávajú z pevnej a .z voľnej čeľuste. V pevnej čeľusti je uchytená skrutka, na ktorej je umiestnená podl-ožka a uťaihovacia matica pre zabezpečenie potrebnej uipínacej sily čeľustí. Na pevnej čeľu-sti sú tiež uchytené dve oporné tyče, ktoré prechádzajú západkami zapwstenými vo voľnej čeľusti a vzájomne rozovretými pružinou pre fixevanie voľnej čeľuste.Výhody takto .riešených čeľusti spočívajú v tom, že aj »napriek odľahčenému riešeniu a .odstráneniu masívností čeľustí je podľa vynálezu zaistená dostatočnú tuhost celej sústavy a potrebná upínacia sila. Urpínaný predmet je bez ohľadu na svoju hrúbku uchytený medzi dve navzájom rovnobežne funkčné plochy čeľusti, a teda upínacia sila je rozložené nla ploche a nielen na hrane, -aIko to býva u rkĺbových čeľusti, a tým je zaistená menšia možnost poškodenia povrchu upínaneho predmetu.Vzhľadom na to, že voľná čeľust a utahovacla maticla sa pohybujú samostatne, nezávisl-e na sebe, je upínanie rýchle a jednoduché, nakoľko uťahovacia .matica nemusí pred sebou posú-vať prítlačnú dosku, v tomto prípade voľnú čeľust. Konštrukcia čeľustizaisťuje ľubovoľné rozovretie čeľusti, ktoré závisí len od dĺžky skrutky a op-orných tyčí.Použitím ,záipadiek sa zabráni vzpriečeniu tyčí vo voľnej čeľusti, čo má dve výhody. Nepoškodzuje sa povrch operných tyčí a »dier v čeľusti, čo umožňuje ľahký a »plynulý pohytb voľnej čeľwste po operných tyčiach bez zadrháivania sa a oporné tyče nie sú namáhané »na ohyb, ale iba na -vzper. Pri poškod-ení niektorej časti čeľusti je oprava jednoduchá, vzhľadom na to, že všetky časti sú vymeniteľné.Konštr-ukčné riešenie upínacích čeľustí je znázornená na pripojenom výkrese.V pevnej čeľusti 1 sú uchytené skrutka 4 a dve oporné tyče 3, ktoré prechádzajú otvormi voľnej čeľuste 2. Zdvih čeľustí závisí len od dĺžky operných tyčí 3 a skrutky 4,na ktorej je umiestnená podložka 6 a uťahovacia matica 7 zabezpečujúca potrebnú opínaciu silu čeľustí. oporné tyče 3 prechádzajú západkalmi 5, ktoré .sú uložené vo voľnej čeľosti 2 a vzájomne rozovreté pružinou 8 tak, aby zapadlo ich ozubenie do ozubenia oponných tyčí 3 a tým iixoval-o voľnú čeľust 2, ktorá sa stlačením západiek 5 z vonkajšej strany proti .pôsobeniu pružiny B opät uvoľní a môže sa voľne p.ohybovat po operných tyčiach 3. Upevnenie čeľustí na zariadenie, na ktorom sú aplikované, môže byt prevedené ľubovoľne rozoberateľným alebo pevným spojením.Upinanie do čeľusti sa deje nasledovne. Uťahovaciu maticu 7 presunieme do takej vzdialenosti od pevnej čeľuste 1, aby bolo rozovretie čeľustí dostatočné pre upevnenie predmetu. stlačením západiek 5 uvoľníme voľnú čeľust 2 a -čeľuste rozovrleme na .potrebnú vzdialenost. Vložíme upínaný predmet a so stlačenými západkami 5 naň priložime v-oľnú čeľu-sť z na doraz.sPo uvoľnení zánpadiek 5 ich pritlačí pružina 8 na oporné tyče 3. Tým zapadne ozubenie na západlkä-oh 5 do ozubenie na oporných tyčiach 3 a znemožní další pohyb voľnej čeľuste 2 k pevnej čeľusti 1. Utahovacou maticou 7 vyvinieme potrebnú upínaciu silu a zápavdxky 5 zabránia tomu, aby sa voľná čeľust 2 vzpriečlla vzhľadom na nosné tyče 3. Tým sa odstráni namáhanie oporných tyčí 3 na chyb, sú namáhané len na vzper, čo má tiež vplyv na odľahčenost konštrułkcie.Upínacie čeľuste pozostávajúca z pevnej a voľnej čeľuste, vyznačujúce sa tý-m, že v pevnej čeľusti 1 je uchytená skrutka 4,na ktorej je umiestnená podložka 6 a uťahovacia matica 7 pre zabezpečenie potrebnej upínacej sily čeľusti, ďalej sú napevnej čeľusti l -uchytené dve oporné tyče 3 prechádzajúce západkami 5 zapustenými vo voľnej čeľusti 2 a vzájomne rozovr-etými pružinou 8 pre fixovanie V-oľnej čeľuste 21.

MPK / Značky

MPK: B23K 37/00

Značky: čeľuste, upínacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246428-upinacie-celuste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie čeľuste</a>

Podobne patenty