Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNALEZV 45 Vydané 15 12 37 A OBJEVV(75) Autor vyndłezu LABA JOZEF ing., MARCIN IGOR ing., PALIO ANTON ing.,IŠTVAN MILAN ing., FREMAL DUŠAN, PRESOV154) Lineárne valivé vedenie pre vymedznvanie vôleLineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle je určené .pre stavbu lineárnych jednotiełk strojov a zariadení, v ktorých sa vyžaduje presné vedenie a bezvôľovosť chodu a uloženia v mechanizme. je určené hlaiv 19 Ž rne pre stavbu priemyselných roibotov, ma- N nipulátorov, ako aj obrábacích strojov.Lineárne vedenie je tvorené dvomi čars- 99 1 ťami, z ktorých jedna je zložená z dvoch vi pevne nastavenýech kladiek, oproti ktorým k ,až je postavená kladka, pritláčajúca šmýukadlo m 5mechanizmu. Druhú časť vedenia tvoria zaaretované staviteľné kladky, pritláčajüce šmýkadlo najmenej z hroch strán.- Vynálézv rieši lineárneuvalivé vedenie poadzovania vôle vo vedení mechanizmu a jeho presného ustavenia do osidineárneho po honu. Lineárne vedenie môže Iñať ipritom. bud hranatý, alebo kruhoyý profil, iv zgivis- p, losti od potreby zabezpečenia pootáčania mechanizmu okolo osi vedenia.Doteraz známe lineárne valtvé vedenia pre vymedzovanie vôle využívajú bud axiálne Valivé hniezda, alebo lineárne valčekové vedenia, prípadne -kombinácie pevných a pohyblivých kladiek, uložených v posuvných telesách.Uvedené lineárne valivé vedenia posuvových mechanizmov majú nasledovné nedostatky lineárne valivé uloženia pre kruhové prierezy sú určené pre menšie prierezy vedení, lineárne valčelkové vedenia musia mať .nezakrivenú dotykovú plochu a sú tažkqsti snldodržanímąs presnosti -.výroby .pre presnejšie ustavenie do osi pohonu. Pri použití klatdiek, uložených na pevných a pohyblivýich telesách, je nutné dodržiavanie minimálne dvoch rozmerov pre presné ustavenie mechanizmu, alebo nutnosť zabrusovania olbežných častí pevných kladiek.Uvedené nedostatky rieši lineárne valivé vedenie .pre vymedzovanie vôle podľa vynaiezu, ktoreho podstata spočíva V použití dvoch pevne uistavených kladiek, .oproti ktorým je minimálne jedna kladka pritláčajúca šmý-kaidl-o ik pevne ustaveným kladkám a v použití ďalších najmenej troch kladiek,ktoré pritláčajú šmýkaidlo a tvoria tak druhú časť jeho vedenia.Príklad prevedeniâ lineár-neho vedenia posuvového mechanizmu je znázornený na výkresoch, nkide na obr. 1 je schéma mechanizmu a na obr. 2 je v reze znázornenej rez cez prednú časť vedenia šmýlkadla mechanizmu.Mechanizmus je tvorený šmýkadlom 1,ktoré je povháñané lineárnym pohonom 14, ktorý je uloženýv t-elese 7. Šmýkadlo 1 je uložené v dvoch kladkách 2, ktoré sú nastavené bud pomocou prípravku, alebo presne ordmerané na hodnotu .pevnej vzdialenosti 17. Táto vzdialenosť 17 sarmôže bud zväčšiť, alebo zmenšiť .podľa potreby budpre vyvoidenie predpätia, alebo dosiahnutia minimálne potrebnej vôle medzi kladlrami2 a šmýkaidlovm 1. . »Po nastavení pevnej vzdialenosti 17 je potrebná aretácia Ikladiek 2 pomocou trvalého uipevnenia 13. Pomocou prednej kladky 3 sa vyvodí bud pritlačná sila 18, alebo nastaví minimálne potrebná vôľa medzi kladkami 2 a 3 a šmýkadlom 1. Pri použití excentrivckej prednej kladky .Ži-možno prítlačhüsi 1 u 18 vyvodiť .pomocpü Ťĺllàtnentového klúča na predpísanú thodnoturěPrednú klaidku 3 je nutné zaistiť aretačným zariadením 16. . ~ Ť 5 Druhá časť vedenia sa nastavuje nasleNajskôr sa (postupne po obvode nastavia všetky zadné. kladky 4 tak, aby sa vymedízila Vôlamedzi nimi a šmýkadlogr 1,. Potom sa postupne zvyšuje pritlačná sila 18 na prevdpísanú. hodnotu. .V- pr-ípasde potreby-vedenia s vôlou sa táto nastaví naraz a kladky 4 sa zaistia aretačným zariadenímjâTým je dosiahnuté, že os 15 šmýíkadlal je totožné s osou ltnearneho pohon-u 1 d, čo je nutné pre správnu funkciu mechanizmu. Klaidky 2 sú konštrukčne vyriešené z montážneho hľadiska tak, že priemer drieku 8 čapu je menší ako teleso 5 čapu a zároveň väčší ako päta 6 čapu. Pomocou telesa 5 a päty G sú kladky 2 uložené v telese 7. Na clrieku 8, ktorý je vyosený o excentricitu 11 voči telesu 5 a päte 6, je ložisko 9, na ktorom je krúžok 111, ipritláčajúci šmýkadlo 1. Išladka 2 je vybavená otočným zariadením 12 a zaistené voči poptočeniu pomocou trvalého upevnenia 13. i Lineárne valivé vedenie ,pre vymedzovanie vôle je možné použit pre stavbu lineárnych jednotiek strojov a zariadení, V ktorých sa vyžaduje presné vedenie a bezvôľovoisť uloženia mechanizmu e vhodné ,pre upevnenie šmýkadiel ~kruhového~ aj .hranatého prierezu, ktoré ,sú poháiíane bud guličkovou skrutkou, alebo pneumatlckým,resp. hydraulickýmvalcorn, u ktorých musí být zabezpečené bezvôlové spojenie a presne ustavenie do osi pohonu. Takéto jednotky sü vhodné pre -stavbu obrábacích strojov, robotov a imanipulátorov ap.Lineárne valive vedeniepreĺvymedzovanie vôle, .a .to pomocou staviteľných kladiek s možnosťou presneho ustavenia do osi posuvového mechanizmu vyznačeného tým, že šmýkaidlo 1 lineárneho pohonu 14 je uložené na dvoch kladkách 2, oproti ktorým je umiestnená .predna kladka 3 a zaroveňje uložené najmenej v troch zadných klafdkäch 4,apričom všetky kladky 2,v 3 v,-4 sú telesomr 5 -čapu a pätou6 čapu uložené v telese 7 a na d-rie-ku B čapu je ložisko 9, na .ktorom je krúžok 10, pritláčajúci šmýkadl-o 1.2. Vynález podľa bodu 1 vyznačený tým, že priemer -drieku S čapu je menší akopriemer telesa 5 čapu a zároveň väčší ako priemer päty 6 čapu.

MPK / Značky

MPK: F16H 55/52

Značky: vedenie, vôle, vymedzovanie, valivé, lineárně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246426-linearne-valive-vedenie-pre-vymedzovanie-vole.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle</a>

Podobne patenty