Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Číslo patentu: 246425

Dátum: 15.12.1987

Autor: Weis Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) - Autor vynalezu HOLAKOVSKY STEFAN ing., BRATISLAVA54 Plášt Ilmiča výfuku sendvičovei konštrukcieÚčelom riešenia je zníženie hladiny hluku, vyžarovaného plášť tlmiča výfuku. Popiso-vaxný účel je ia tý plášťom tlmiča výfuku senudvičovej ko ulkcieą ktorý je zložený z vnútorného plášťa z oceľového plechu, stredného plášť hl a a vonkajšíeh lášťa z oceľové ple . Stredný št môže byť zložený z viacerých na sebe navrstvených hliníkových fólĺĺ. dnostlivé plášte môžu byt navzájom spo zvarmi.rVynález -sEL-týika tlmičov výfuku spaľovacích motorovpktorých.plášť je sendvičovej konštrukcie. .ra návrhu tlmičov výfuku treba pri splnení požiadaviek nízkeho protitlaku a vysiekého vložného útlmu zabezpečiťaj nízke vyžarovanie h 1 uku .plášťom tlmlča výfuku,t. j. nížlť priezvučnosť plášťa.Najčastejšie-používané tlmiče výfuku sú lkonštruované z oceľového plechu, pričom zníženie priezvučnvosti je možné dosiahnuť iba prípadným zvýšením hrúbky plechu. Sú známe aj tlmiče výfuku, ktorých plášť je z dvoch vr-stiev plechu, medzi ktorými je tlmiaca vrstva z azbestu.Ďalej sú známe tlmiče výfuku, u ktorých je vnútorný plášť dierovaný a priestor medzi ním a vonkajším Iplášťom je vyplnený vatou alebo iným tlmiacim materiálom.Tlmiče výfuku z jednou vrstvou .plechu nemôžu ani pri vysokom vlož-nom útlme zabezpečiť splnenie stále prísnejších požiadaviek na zníženie celkovej hladiny hluku tl miča výfuku. Pri znižovaní hluku vyžarova- .ného z výstupného otvoru koncovej .rúrky tlmiča výfuku začne prevládať zložka hluku vyžarovaná plášťom tlmiča výfuku. Zväčševalnie hrúbky plášťa je málo účinné z hľadiska znižovania jeho priezvučnosti a súčasneneprlaznivo zvyš-uje hmotnosť tlmiča výfuku.Dvojitý plášť tlmiča výfuku s azbestovou výplñou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa tlmiča výfuku a týmaj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a sklenenou vatou medzi vnútor 4,ným a vonkajším .plášťom majúolçrem prĺe došlých nevýhod aj ďalší nedostatok v tom,že sklenené vata pôsobením prúdenia a teplotných zmien vypadá cez dierovanie vnú torného plášťa, čím sa zníži nielen vložnýútlm tl-miča výfuku, ale sa aj zníži priezvučnosť plášťa.Uvedené nevýhody odstraňuje plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie, zložený z vnútorného plášťa, stredného plášťa a vonkajšieho plášťa, pričom vnútorný plášť je z oceľového plechu, stredný plášť z hliníka a vonkajší plášť z oceľového plechu. Výhodné je ako stredný plášť .použiť na sebe navrstvené hlinĺlkové fólie. Jednotlivé plášte tlmlča výfuku môžu byť navzájom spojené zvarmi.Výhodou plášťa tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie podľa vynálezu je najmä podstatné zníženie hladiny hluku vyžarovanej plášťom tlmiča výfuku. Ďalšou výhodou.môže byt aj zastavenie korózie tlmiča výfuku na hlinlkovej vrstve, ktorá je odolnejšia voči prevádzkovým vplyvom ako ocelový plech.Na obrázku je priklandne znázornený rez časťou plášťa tlmiča výfuku podľa vynálezu.Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie p-odla vynálezu je zložený z vnútorného plašťa 1 z oceľového plechu, na ktorom je stredný plášť 2 z hliníka a na ňom vonkajší plášť 3 z oceľového plechu. Stredný plášťi 2 je zložený v tomto konkrétnom usporia daníz dvoch hliníkových fólií. jednotlivé vrstvy plášťa tlmiča výfuku sú navzájom spojené zvarmi 4.1. Plášť tlmiča výfuku sendvi-čovej konštrukcie zložený z vnútorného plášťa, stredného plášťa a vonkajšieho plášťa vyznačený tým, že vnútorný plášť.1 je z oceľového plechu, stredný plášť 2 je z hliníka a vonkajší plášť 3 je z oceľového plechu.2. Plášť tlmiča výfuku sendvlčovej kon štrukcie podľa bodu 1, vyznačený tým, že stredný plášť 2 je z 1 až 10 na sebe navrslvených hliníkových fólii.3. Plášť tlmiča výfuku sendvič-ovej konštrukcie pondla bodov 1 a 2, vyznačený týum,že vnútorný plášť 1, stredný plášť 2 a vonkajší lplášt 3 sú spojené zvarmi (4).

MPK / Značky

MPK: F01N 7/16

Značky: tlmiča, plášť, konštrukcie, výfuku, sendvičovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246425-plast-tlmica-vyfuku-sendvicovej-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie</a>

Podobne patenty