Redukčná prevodovka vývodového hriadeľa

Číslo patentu: 246420

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Vendelan, Macho Vendelín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 v M 1101 Vvnälelu LENKO JOZEF ing., BRCKO TEODOR ing., MARTIN54 Redukčné prevodovka vývoduvéhu hriadeľaÚčelom riešenia je prenos výkonu na vý~ vodový hrizrdel na lesných kolesových ťaha~ čocłh a traktoroch s kĺbovým rámom, vonkajšou cestou ponad zadnú nápravu.Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou redukčnej prevodovky vývovdového hriadeľa so spojkou 2 a bľzíłou 5 na vstupe a Vý- 6 nmennou koncovkou 10 na výstupe.Redulkčnú prevodovku vývodového hríadeľa možno využít na lesných kolesových ťahačoch prç lesopestovné práce a na traktoroch s klbovým rámom, kde je požadovaný odber výkonu na vývoddvý hríadeľ.Doteraz používané redukčné prevodovky vývodoveho hriadeľa na poľnohospodárskyoh traktoroch sú usporiadané V bloku s mechanickou prevodovkou pohonu kolies a s prevodom zadnej nápravy. Hriadeľ, ktorým sa prenáša výkon na vývodový hriadel prechádza priebežne cez tieto prevody.Na lesných kolesových ťahačoch, alebo traktoroch s kĺbovým rámom, ktoré použivajú klasické pevné nápravy, nie je možné z priestorových dôvodov vyviest pohon vývodového hriadeľa takým spôsobom ako na poľnohospodárskych traktoroh. Preto na traktoroch s kĺbovým rámom nebýva vývodový hriadel pre rotačný pohon náradia,alebo sa rieši »pomocou hydraulickěho obvo-du.Uvedený nedostatok rieši redakčná prevodovka vývodového hrladela podla vynálezu, ktorého podstatou je, že .medzi vstupný hriadel a unášač je zaradená spojka, pričom na unášači je uložený pastorok ozubeného prevodu, ktorý je ukončený výmennou koncovkou .vývodového hria-deľa a medzi unášač a stkriňu je zaradená brzda.Redukičná prevodovka vývodového nriadeľa umožňuje prenos výkonu na vývodový hriadel vonkajšou cestou, kĺbüVýtm hriadelom ponad zadnú nápravu. spojka a brzdanamontovaná na vstwpnom hriadeli vytvára tak z redukčnej prevodovky autonómny prevodový argregät ku ktoremu je potrebné doviest vstupný výkon napríklad kĺbovým hriadelom a tlakové médium pre ovládanie spojky a brzdy, čiže pre zapínanie a odpájanie otáčania koncového vývodoveho hriadela.Na výkrese je znázornená schematicke usporiadanie redakčnej prevodovky vývodového ihriatdela.vynález sa môže využiť na traktoroch a lesných kolesových ťahačooh s kĺibovým rámom, pre zabudovanie vývodového hriadeľa na rotačný pohon iuáradia.Vstupný hriadel 1 spojky 2 je cez unášač 8 a prevod 9 spojený s výmennou koncovkou 10 výwodového hriadeľa. spojka 2 sa zapína tlakovým olejom prúdiacim cez otvor 3 v telese skrine 11 a je rozpájaná silovým účinkom -pružín 4. Pri zopnutej spojke 2 je zároveň rozpojená brzda 5 pôsobením tlakového oleja prúdiaceho cez otvor i v telese skrine 11. Pri rozpojenej spojke 2 je zároveň zabrzdená brzda 5 pomocou siloveho účinku pružín 7, čim je automaticky cez ozubený prevod 9 zastavená výmenná koncovka 10 vývodového hriadela.1. Redulkčná prevodovka vývodovétho hriadeľa pozostávajúca zo spojky a brzdy .namontovanej na vstopnom hriadeli ozubeného prevodu uloženého v skrini a z výmennej koncovky na výstupe vyznavčujúci sa tým, že medzi vstupný hriadel 1 a unášač B je zaradená spojka 2, pri-čom na unášači 8 je uložený pastorok ozubeného prevodu 9,ktorý je ukončený výmennou koncovkou 10 vývodového hriadeľa a medzi unášač 8 a skriňu 11 je zaradená brzda 5.Z. Redukičná prevodovka vývodového hriadeľa podľa bodu 1 vyznačujúca sa týnn, že V skrini 11 je otvor 3 pre prívod tlakového média na zapnutie spojky 2 a otvor 4 pre prívod tlakového média -na uvoľnenie brzdy 5.3. Redukčnä prevodovka vývodového hriadeľa podla bodu 1 a 2 vyznačujúca sa tým,že ozubený prevod 9 je viacstuipňový.

MPK / Značky

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovka, hriadeľa, redukčná, vývodového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246420-redukcna-prevodovka-vyvodoveho-hriadela.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Redukčná prevodovka vývodového hriadeľa</a>

Podobne patenty