Samotesniaci ventil pre tekutinové média

Číslo patentu: 246418

Dátum: 15.12.1987

Autori: Humpa Drahoslav, Gaduš Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäsšŕfłřšfťêěž POPIS WNÁLEZU 355413ÚŘAD mo vvmiuszv 45 Vydané 15 12 87 A onisw75 Autor vynalezu JOZEF RUSNÁK ing., PAVOL OSLANSKÝ, PIESTANY54 Samotesníaci ventil pre tekutinové médiae riešený samotesniaci ventil pre tekutinové média do tlakových pneumatiokých a hydraulických systémov a do vákuových systémov.Hlavnými časťami ventílu sú ventilové teleso 2, na ktorého čelnej časti vyčnieva tesniaci krúžok 9 a tanierový uzáver 31. Tanierový uzáver má definovanú polohu umiestnením štvorcového profilu časti stopIky tanierového uzáveru 3 v štvorcovom profile dutiny 11 ventilového telesa 2 a polohou regulačnej matice 10 naškrutkovanej na Akounci sto.pky tanierolvého uzáveru 3 vyčnievajúcom zo zadnej časti ventilového telesa 2. Regulačná matica 10 sa opiera prostrednictvom podložky 4 o tlač~ lnü pružinu 5 dolsadajúcu druhým koncom v dutine 11 na ventilové teleso (2).vynález sa týka samotesniacerho ventilu lpre tekutinové .media do tlakových pneumatický-ch a hydraulických systémov a do vákuových systémov.V tlakových pneumatickýoh systémoch pre tlakovaznie vybraných plynov do polovodičových .súčiastok sa používajú ručne ovládané ventily s kovovými dosadacími .plochami uzáveru. Uzatvorené ventily vykazujú netesnosti obzvlášť pre plyny s molekulami malých rozmerov, napr. héliuin. Doohádza k úniku plynu do ovzdušia počas trvania pretlaku .plynu v tlakovej nádobe.Nedostatky odstraňuje sam-otesniaci ventil pre tekutinové média, ktorého hlavné časti sú ventilové teleso a tanierový uzáver. Tanierový uzáver dosadá na tesniaci krúžok vyčnievajúci z čelnej strany ventilového telesa. Definovanie polo-hy tanierového uzáveru určuje umiestnenie štvorcového profilu ~časti stopky tanierového uzáveru v štvorcoivom profile dutiny ventilového telesa a poloha regulačnej matice naskrutkovanej na konci stopky tanierového uzáveru opierajúcej sa cez podložku 0 tlatčnú pružinu, ktorej druhý koniec dosadá v dutine na ventilové teleso. Poloha regulačnej matice určuje tiež silu pritlačenia tanier-ového uzáveru k tesniacemu krúžku.Sarmotesniacim ventilom sa jpri jeho uzatvorení zabezpečí dokonalá tesnost hydraulicxkého, pneumatickeho alebo váłkuového systému. Výhodou je aj t-o, že ventil je v klud-ovej polohe vždy uzatvorený tak, že túto polohu nie je osobitne potrebné nastavovať. Možnost ovládania ventilu je ipozmocou mechanizmu v klbovom spojení ich pohyblivýoh «častí s koncom stopky tanieroveho uzáveru. Truvale uzatvorenie ventilu spre rôzne velkosti tlaku a vákua prekonávajúce Silové pôsobenie tlačnej pružiny sa docieli zasikrutkovanim regulačnej matice napevno k zadnej časti ventilového telesa.Na obr. 1 je prikladne znázornený samotesniaci ventil pre tekutinové media. Na obrázku 2 je priečny rez ventilovým telesom 2 v »mieste štvorcového prierezu dutiny 11.ventil so samotesniacim účinkom .pozostáva z ventilového telesa 2 a tanierovéihouzáveru 3 tesne idosadajúceho na tesniaci krúžok 9, ktorý vyčnieva z čelnej strany ventilového telesa 2. Stopka tanierovétho uzáveru 3 prechádza dutinou 11 a vyčnieva V zadnej časti ventilového telesa 2, jej koniec je prispôsobený pre kĺbové spojenie s vonkajším mechanizmom na vyčnievajúcej časti stopky tanieroveho uzáveru 3 je naskrutkvovaná regulačná »matice 10 opierajúoa sa cez podložku 4 o tlačnú pružinu 5.Druhý koniec pružiny 5 dosadá v dutine 11 na ventilové teleso 2. Štvoroový profil časti stopky tanierového uzáiveru 3 je umiestnený v štvorcovom profile dutiny 11 ventilového telesa 2 a zaibraňuje otáčaniu tanierového uzáiveru 3 pri nastavovaní prítlačnej sily tanierovéiho uzá-ve-ru 3 k tesniacemu krúžku 9 otáčaním regulačnej matice 1 U.V popise funkcie a ovládania samotesniaceho ventilu vychádzame z jeho použitia v tlakovej nádoba pre plyny. Ventilove teleso 2 je priskrutkovane v otvore tlakovej nádoby 1 pomocou matice 6 s prírubovou. podložkou 7 a tesnením 8. V klude je samotesniaici ventil uzatvorený. Vpustením plynu do tlakovej nádoby vzrastá V nej tlak. Súčasne vzrastá i tlak plynu na tanier uzáveru 3 a so vzrastom tlaku sa úmerne zvyšuje prítlačný efekt tanierovéhlo uzáveru 3 k tesniacemu krúžku 9 a tým sa zvyšuje tesnosť uzáveru.Čim je vyšší rozdiel tlaku v nádoba 1 a v dutine 11 ventilového telesa, tým lepšia je tesnosť uzáveru ventilu. Otvorenie ventilu sa dosiahne pôsobením sily kolmej na os stopky tanieroveho uzáveru 3 na vyčnievajúci koniec stopky tanierového uzáveru 3. Zabezpečenie tesnosti ventilu pre tlak plynu v dutine 11 ventilového telesa 2 prekonávajúci silvové pôsobenie pružiny i nižší tlak V tlakovej nádobe 1 sa dosiahne zaskrutkovaním regulačnej matice ll napevno k zadnej časti ventilového telesa 2.vynález je možné využiť »v stojanoch s tlakovýsmi nádobazmi vlastniacimi zavzdušñovacie ventily sv hydraulických a pneumaticakých regulačnýoh zariadeniach i vo váku-ových aparatúrach.Samotesniaci ventil pre tekutinové média vyznačený tým, že obsahuje tanierový uzáver 31, ktorý dosadá tesne na tesniavci krúžok 9 ivyčnievajúci z čelnej strany ventilového telesa 2, kde polohu tanierového uzáveru 3 definuje umiestnenie štvorcovéh-o profilu časti stopky tanierového uzáveru 3 v štvorcovom »profile dutiny 11 ventilového telesa (z) a poloha regulačnejmatice 10 narskrutlkovanej .na kĺbovo pripojiteľnom konci stopky tanierového uzáveru 3 vyčnievajúcom zo zadnej strany ventilového telesa z opierajúcej sa cez podložku 4 o tlačnú pružinu 5 dosadajúcu druhým koncom v dutine 11 na -ventilové teleso 2, pričom poloha regulačnej matice 10 určuje tiež silu pritlačewnia tanierověho uzáweru 3 k tesniacemu krúžku 9.

MPK / Značky

MPK: F15K 24/00

Značky: ventil, samotesniaci, tekutinové, media

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246418-samotesniaci-ventil-pre-tekutinove-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samotesniaci ventil pre tekutinové média</a>

Podobne patenty