Samosvorná upínacia jednotka

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Miroslav, Janda Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD pno IYNÁLEZY (45) Vydané 15 12 87 A osuevv75 , Autor vynálezu TOKOLI PAVOL ing., VICENA FRANTISEK ing., NOVE ZÁMKYPredmetom riešenia je samosvorná wpínacia jednotka pre uprnanie obrobkov, najmä V auttnnatízovaných výrobných procesoch.Samosvorná upínacia jednotka podľa riešenia umožňuje autonnatizáciu upínaoíoh a o«dopínacícih činností s reguláciou upínacej sily a so zabezpečeným upnutím obrobku i v prípade poruchy zdroja tlaku, resp. po odpojení zdroja tlakovêho média.Predmetom vynálezu je samosvorná upínacia jednotka pre upinanie obrobktov, najmä v automatizovaných výrobných procesoch. Sú známe podobné princípy riešenia samosvornosti, v ktorých sa k upevnenia piestu vo valci Využíva dvoch kuželových plôch spevnených napriklad pomocou guličiek. lch nevýhoda spočíva v použití pružín k idotlačovaniu guličiek na kuželové ploohy. Nedostatočné vzájomné blokovanie kuželových plôch je dôsledkom vzniku vysokých merných tlakov a tým vzniku miestnych deformácií, čo má za následok pokles upínacej sily.Uvedené nevýhody sú zmiernené samosvornou Lupinacou jednotkou podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že záberova plocha pracovného piesta a blokovacia plocha vonkajšieho telesa je prepojená aspoň jedným blokovacim členom vloženým V .nosiči .blolkovacieho člena vytvoreným .ako zosilovač Lüpínacej sily a ďalej, že nosič blokovacieho člena je vytvorený ako medzipiest.Ďalšim význakom vynálezu je, že blokovaci člen je pravidelným telesom opatreným kužeľovou, prípadne lKIÍHOVOU plochou.j Samosvorná upínaciajeidnotka, podľa vynálezu umožňuje autmatizáciu uipínacich a odopínacích činnosti s reguláciou upínacej sily, so zabezpečením uchytenia obrobku v prípatde poruchy zdroja tlaku ako i po odpojení od zdroja tlakovej kvapaliny. Týmito vlastnosťami je lpredurčená pre nasadenie hlavne do automatizovaných výrobných systémov s rôznym stupňom automatizácie.Na pripoj-enom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia vynálezu, kde na obr. 1 je v reze znázornená tlačná samosvorrná upínacia jednotka k upinaniu obrobkov a na obr. 2 je v reze znázornená tažná samosvorná upinacia jednotka k upínaniu obrobkov.Na obr. 1 znázornená tlačná samosvorná upínacia jednotka 100 zložená z vonkajšieho telesa 110, pracovného piesta 120, blokovacieh-o člena 130 a nosiča 140 blokovacieho člena je ukotvená kotviacimi s-krut-kami 400 k základu 200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy upnutia obroblku 300. Súčasne s pohybom pracovného piesta 120 sa v tom istom smere pohybuje aj nosič 140 blokovacieho člena s blokovacím členom 130. Po upnutí obrobku 300 je pracovný piest 120 cez záberovú plocihu 121 poistený blokovacĺm »členom 130 proti vonkajšiemu telesu 110 na blokovacej .pl-oche 111. Blokovací člen 130 je do záberu vtlačený vplyvom tlaku kvapaliny na odpovedajúcu plochu nosiča 140 blokovacielho člena, pričom časť tejto sily je odovzdávaná pracovnému piestu 120 cez klinový prevod k zvýšeniu upíinacieho účinku. Uvoľnenie obrvolblku 300 sa vykoná privedením tlakovej kvapaliny nezakresleným rozvádzačom uvolňovaicim kanálem 113 vonkajšieho telesa 110 do pries-toru pred nosičom 140 blokovacieho člena. Nosič 140 blokovacieho člena vykoná uvolňovací zdvih, čim .najprv vysułnie zo záberu blokovací člen 130 a následne pracovný piest 120.V prípade potreby prechodu prípravku so základom 200 s upnutým obrobkom 300 z jedného technologického pracoviska na iné technologické pracovisko sa odpoja upíinalci kanál 112 a uvoľňovacĺ kanál 113 od zdroja tlakovej kvapaliny, výhodne pomocou rýchloprípojky. Obrobok 300 zostalne upnutý V pripravfku samosvornostou upinacej jednotky 100. Na novom teschnologickom pracovisku sa prípravok s ohrobkom 300 môže opät pripojit na zdroj tlakovej kvapaliny.Obdobne sa podľa vynálezu dajú vybudovat dalšie samosvorné upínacie jednotky tažné, tlačlné, s prieohodzim otvorom v pieste, hladkým alebo závitovým a podobne. Upínacími jednotkami podľa vynálezu sa dosialhne úspora elektrickej energie pri dlhodobom upnuti ako i úspora výrobných nákladov pri stavbe upinacích systémov s akumulačnými členmi.1. Samosvorná dpínacia jednotka .pre upi»nanie obrobkov, najmä v automatizovaných výrobných systémoch pozostávajúca z vonkajšieho telesa, pracovného piesta, bloikovacieho člena a nosiča blokovacieho člena,vyznačujúca sa tým, že záberova plocha 121 pracovného piesta 120 a .blokovacia plocha 111 vonkajšieho telesa 110 je prepojené aspoň jedným bloko-vacím čle nom 130, uloženým v nosiči 140 blolkova-cieho člena.2. Saimosvorná upínacia jednotka podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že nosič 140 blokovacieho -člena je vytvorený ako medzipiest.3. Samosvorna upinacia jednotka podľa bodu 1, vyznarčujüca sa tým, že bloko-vaci člen 130 je pravidelné teleso opatrené kuželovou .pripadne klinovou plochou.

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, upínacia, samosvorná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246414-samosvorna-upinacia-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samosvorná upínacia jednotka</a>

Podobne patenty