Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZY 45 Vydané 15 12 87 A ÓBJEVY(75) Autor vynálezu SCHMIEDT PETER ing., KOŠICE, RÄCZ FRANTIŠEK ing., BELŽA(54) Horizontálna rotačná kokila pre odstredivê odllevanieÚčelom rešenia je zamedziť naidmernému opotrebovaniu a tým znehodnoteniu kokilového plášte pri uzatváraní ko-kily pred odlievaním. Účelom je tiež, aby bolo možné pri oidlievanĺ odliatkov s malým vonkajším priemerom-používať odpovedajúce malé predné víko. Uvedeneho účelu sa dosiahne tým, že na prednú prirubu kokilového plášťa savymeniteľne wpevní rotačný nástavec s ot- |ivormi pre ikliny, ktorý slnži na upevnenie as, y predného vika pornocou kvlinov I Reseme e mozne vyuzit pr 1 horrzo-ntal- v nom odstredivom odlievaní odliatkov. M ŕ~ l.Vynál-ez sa týka horiz-ontálnej riybačnej kokily pre odstredivé odlievanie, pozostávajúcej zo zadného víka, koikiloveho plášte,kokilovej vložky a predného vi-ka.Doteraz známe horizontálne rotačná kokily pre odstredivé odlíevanie majú predné víko upevnené spravidla pomocou klinov priamo na prednej .prirube kokilového plášta.Pri taikomto usporiadaní dochádza pri zaklinovaní predného víka na prednú príruhu kokilového plášta ku poškodzovaniu kokilového plášte a tým ku zníženiu jeho životnosti. Taktiež pri tomto usporiadani nie je možné zmenšiť vonkajší priemer predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte, kokilovej vložky a predného víka, ktorá má na prednej prí 4rube kokilového plášte podľa vynálezu vymenitelne upevnený rotačný nástavec s otvormi pre .kliny, Príklad prevedenia horizontálnej rotačnej ukokily pre odstredivé odlievanie podľa vynálezu je na výkrese..na výkrese, pozostáva z kokilového plášte 1, ktorý je upevnený -k zadnému víku 7 pomocou skrutiek 5. V kokilovom plášti 1 je zasunutá kokilová vložka 2, v ktorej je znázornený odstredivý odliatok 10. Ku kokilovému pláštu 1 je skrutkami 9 upevnený rotačný nástavec 8, v ktoro-m je pomocou klinov 6 upevnené predné víko 3 s nalievacím otvorom 4.Usporiadanie podľa vynálezu zamedzuje poškodzovaniu prednej príruby kokilového plášťa, čím sa zvyšuje životnost. Pri upevňovani predného víka sa v tomto prípade opotrebuje len rotačný nástavec, ktorého výroba je menej nákladná ako výroba kokilového plášť-a. Taktiež je možne pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom pracovat s odpovedajúcim .malým predným víkam, čo znižuje pravcnost pri odlievaní.Horizontálne rotačná kokila pre odstredivé odlievanie, pozostávajúca zo zadného víka, kokilového plášte, ikokilovej vložky a predného víka, vyznačená tým, že na preid nej prírułbe kokilového plášte l je vymeniteľne opevnený rotałčný nástavec 8 s otvormi pre kliny (6).

MPK / Značky

MPK: B22D 13/10, B22C 9/06

Značky: rotačná, kokila, odlievanie, horizontálna, odstředivé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246413-horizontalna-rotacna-kokila-pre-odstredive-odlievanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.</a>

Podobne patenty