Spôsob výroby dielcov, osobitne vkladacích vložiek pre vnútorné vybavenie športovej a športovo-vychádzkovej obuvi

Číslo patentu: 246412

Dátum: 15.12.1987

Autori: Daia Miroslav, Karasz Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 12 37 A OBIEVY75 Autor vynúlezu KOČIŠÍK MARIÁN ing., TURCÁNY JOZEF ing., PARTIZANSKE54 Spôsob výroby dielcov, osobitne vklaxlacích vložiek pre vnútorné vybavenie športovej a športovn-vychádzkovej obuviRiešenie sa týka zdokonaieného spôsobu výroby vklandacích vložiek do športovej a športovov-vychádzkovej obuvi.Účelom riešenia je dosiahnuť zvýšenú schopnost dodatočného tvarovania ukladacicih vložiek z po-lyolefínovej peny podľa tvaru chodidla užívateľa obuvi počas nosenia.Uváiďzaného účelu sa dosahuje tým, že v priebehu výrojby vložiek sa z polyoleiínových platní vyisekávaním pripravujú nálože a tie sa nielen preidhrievajú, ale aj v chladných formách tvarujú po dobu trvanie, ktoré je vzájomne zosúladené. Výhodne je, ak sa nálože ,preidhrievajú v priebežnej sušiarni po dobu 230 až 250 sekúnd a napokon sa tvarujú v chladných formách, ktoré sú uložené v staničkách otočného lisovacího. zariadenia po tú istú dobu, ako sa prehrievajú.Vynalezsa týka spôsobu výroby dielcov,osobitne vklaidacích vložiek, pre vnútorné vybavenie športovej a športovo-vychádzkovej obuvi, vykaz-uľjúcich mer-nú hmotnosť 50 až 100 kg m a majúcich z vonkajšej strany pripevnenú textilnú stielku, pri ktorom sa z poilyolefínovej peny v platniach alebo fóllaoh, schopnej tepelného tvarovanie,pripravujú po predchádzajúcom zlepení platní s text 1 lom, vysekávanim nalože, »ktoré sa v ďalšej fáze predhrievajú pri teplote 140 až 170 C a dalej sa upravujú tvarovaním v chladných formách.V obuvníckom priemysle sa pre športovú a športovo-vychádzkovú obuv vyrábajú, ako jej súčasť, lalrčené vkladacie vložky, ktorých funkcia spočíva v zvýšení ,pohodlia uživateľa pri používaní obuvi, zvlášť pri špeciálnylch športových úkonoch. Pre styk s nohou sa -na nášlapovií čast vložky nalepujú textilná stielka. Známe sú tieto dielce z polyuretánov a pien na báze prírodného,resp. syntetických latexov. Výroba uvedených vkladacích viožiek je však zbytočne draha z hladiska materiálových ,komponentov, zariadení pre výrobu a spotreby energie. Merná hmotnost dielcov vyrobených z PUR, resp. latexových pien sa .pohybuje v rozmedzí 300 až 600 kg m a možnost ich ďalšieho tvarovanie počas používania obuvi,čím je myslené prispôsobovanie sa tvaru chodidla, nieje prakticky žiadne.Analogické výrobky z polyoleíinovej peny, najmä z polyolefinovej peny s extrémne nízkou mernou hmotnosťou 50 až 100 kg m, sú nielen zdravotne nezávadné,ale majú tiež schopnost itvaroviat sa ďalej počas nosenia obuvi podla iklenby nohy a pôsobiť ako jej funkčná podpora. vyrábajú sa vysekávaním predliskov z platní penových polyolefínov, ktoré sa predhrievajú na teplotu približne 160 °C nasledovne sa pod miernym tlakom tvarujú v chladných formáoh GB 2 061 695), čo je v princípe obecne znáimy postup pre výrobu výliskov z polyolefinovej peny Ethaform, Industrie Erzeugnisse, prospekvt firmy DOW Chemical Company Technical Information WRP 114,January 1978, prospekt fy BXL Plastics Limited).Hoci je úžitková hodnota vkladacích vložiek tohoto typu velmi dobrá, podarilo sa zvýši ich úžitkové vlastnosti, a síce tým, že bol vypracovaný spôsob výroby dielcov, osobitne vkladacich vložiek, pre vnútorné vybavenie športovej a športovo-vychádzkovej obuvi, vykazujúcich mernú hmotnost 50 až 100 kg m a majúcich z vonkajšej strany pripevnenú textilnú stieliku, pri ktorom sa z polyolefínovej peny v platniach alebo fóllach, schopnej tepelného tvarovanie, pripriavujú, po predchádzajúcom zlepení platní s textilom, vysekávaním nálože, ktoré sa V ďalšej fáze predhrievajú pri teplote 140 až 170 °C a ďalej sa upravujú tvarovaním v chladných formách, podstata ktorého podľa vynálezu sjpočiva v tom, že pripravené ná 4lože sa nielen predhrievajú, ale aj v chladných formáich tvarujú po dobu, trvanie ktorej je vzâjomne zosúladene. Celkom konkretne sa spôsobom podľa vynálezu pri dosiahnutí ešte vyššieho účinku postupuje tak,že nálože sa ipredhrievajú v priebežnej sušiarni po dobu 230 až 250 sekúnd a napokon sa tvarujú v chlaldných formách, ktoré sú uložené v staničkach otočného lisovacieho zariaidenia, po tú istú dobu, ako sa predhrievajú.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu je daný tým, že finálny výrobok, teda vkladacia vložka, má zvýšenú schopnosť tvarovanie ,podľa klenby nohy počas nosenia obuvi, čo je dané tým, že už predom tvarovaná vložka v chladných formách je tvrdá, resp. mäkká presne v miestach, kide tvrdá, resp. mäká byt má. Po čas nosenia sa zvýšenou mierou individuálne dotvára, čo je schopnost, ktorá bola skôr známa iba u ráimovej obuvi, iktorej pôdovacia hmota sa po istej dobe nosenia tiež stlačuje ale-bo vytesnuje do strán. U vkladacej vložky vyrobenej spôsobom podľa vynálezu je tento činok, po prvé, rozložený do prechodného a opakujúceho sa stlačovania v dôsledku prechodne aplikovaného tlaku nohy počas nosenia a po druhe, do trvanlivého stlačenia, manifestujúceho sa ako povrchová nerovnost pri limatovej skúške povrchu vložiek po istej dobe nosenia. Treba doidať, že hoci tieto poznatky boli dosiahnuté ompirickou cestou pri skúškach praktického nosenia, považujú. sa v obuvníckom priemysle výsledky skúšok nosenim vždy za objektívne kritérium hodnotenia.Spôsob podľa vynálezu sa uskutočňuje tak, že z polyolefínovej peny mernej hmotnosti 50 až 100 kg m v platniach alebo fóliach, podlepenej z jednej strany textilom,sa vysekávajú, napriklad na dvojramennom seikacom stroji, nalože tieto sa v priebežnom ohrievacom zariadení pri teplote 140 až 170 C privedú do čiastočne plastického stavu, vhodného pre tvarovanie tlakom. V tomto stave sú formovane do tvaru vkladacích vložiek v studených formách tlakom 0,5 až 1 MPa. Tieto formy sú uložené napríklad v staničkách otočného lisovacieho zariaideiíia. Doba ohrievanie náloží je síce závislá od ich hrúbky a od teploty v ohrievacom zariadeni, ale pre spôsob podla vynálezu je dôležité, že doba chladenia, resp. tvarovanie vo formách je totožná s dobou ohrievanie najvýhodnejšie je doba 230 až 250 sekúnd. Formy pre tvarovanie sú konštruované tak, aby súčasne s tvarovaním nálože do tvaru vkladacej vložky bolo na vložke zreteľne označené miesto, kde treba odidelit vlastný dielec od preto-ku, .ktorý tvorí približne 10 z hmotnosti ,nälože Výtvarované dielce sa zbavujú pretekov presekávanIm na sekacom stroji pomocou presekávacích nožov a používajú sa pri kompletizovaní obuvi.blásleduje príklad výroby vkladacích vložiek spôsobom podľa vynálezu. Ľahčený polyetylén obchodného označenia Plastaz te PO 53, vyrábaný v platniatth rozmerov 1 500 X 1000 X 30 mm sa na štiepacom stroji FECKEN KIRFEL štiepa na platne hrúbky 9 mm, pričom tolerancia hrúbky predstavuje -l~ 1 mm. Takto pripravené platne sa z jednej strany zlepujú s textilom, na ktorom je nänos kaučułkového lepidla. Zlepovanie platni s textilom sa uskutočňuje na rotazčoom lise pri teplote 60 °C a tlaku 10 MPa tak, že na odporzídajüou sa rolu textilu šírky 150 cm sú postupne ukladané platne. Pôsobeníln tlaku a teploty dochádza k spojeniu materiálov, dostatočr-ióinu pr ďalšie výrobné operácie. Z podlepenýcli. polyetylénových platnívysekávajil neilože na.dvojramennýelh sekacleh strojoch v iva Cími nožmi výšky 150 lllíll. Nasleduje prohrievanio pripravenýith nzšioží v išüânüêĺlł priebežnej silšiarne, pri teplote .50 3 G po dobu 4 minúty tak, že ná-lože sa ukladajú na-dopravník, ktorý je súčasfřou ssušiaąrne, Chxcidžaijü. je JlĺPĺu)I 0 IT 1 a takto Íišpíłlllšł n» pravené sro dalo spraoovsivajíi 1 i.~..ova.nini. Lisovanio, resp. formovanie lohritatych ruiloži do požnzb-.iišlio tvaru sa Lleimtočňujo na13 ~stai 1 ičkovom karuselovom zariadení v staničkách vybavených lisovacimi formami. Formovanie prebieha v chladných formách pod iłvałiom 0,5 až 1 MPa, pričom doba oto.enia jednej formy okolo osi karusela je 4 minúty, tj. je súhlasná s iobou ohrievanie nąžloži v komore. jednotlive formy sú IIS.fJIG~ tržite a pravidelne zásobované náložami, vyehádzajúcimi zo sušiarne v tom poradí volkostnýoh clsiel, ako sú uložené formy v staničitách lisovaoieho zariadenia.Vytvarovane výrobky sú oddeľované od zbytkmr nálože, presahujúcich mimo dutiny formy preseknutim sekacim nožom kasich strojoch. Takto vyrobené vkla-dacie zložky pre dobré ivzikálno-mechanioíke Ilastnosli svojou estetrekou úrovňou značne zvyšujú atraktívnosť obuvi, ktorej SÚČBSŤĚbat i ďalšie výrobky, u ktorých sa výhodsime uplatnia význačné vlastnosti ľahčeného polyetyiênu, hlavne nízka hmotnosť, tepelne izolačné vlastnosti a dobrá odolnost vôiíi pôsobenin chemikálií.Ako priklad je možné uviest rôzne Jendriže, výplne, ortopedické dielce, jazyky a podobne.Spôsob výroby dielcov, osobitne vkladacích vložielç pre vnútorné vybavenie športovo-vychádzkovej obuvi, vykazujúcioh rnernú hmotnost 50 až 100 kg m a majúoich z. vonkajšej stranny pripevnenú textilnú stielku, pri ktorom sa z polylefínovej peny v pla-tniach alebo fóliaich, schopne tepelného tvaroviania, pripravujú, po predchádzajúcom zlepenĺ platní s textiloin, vysekávaníin ničože, ktoré sa v ďalšej fnze preitlhrievajú pritvarovanim V chladných formách. vyznačujúci sa. tým, že pripravené nálože sa nielen predhrievajú, ale aj V Cbladných formách tvarujú po dobu, trvanie ktorej je vzájomne zosüladene, a sice tak, že nálože sa predhrievajü v priebežnej sušiarni po dobu 230 250 sekúnd a napokon sa. tvarujú v chladnýoh formách, ktoré sú uložené v Staničkách otočneho lisovacieho zariadenia, po tú istú dobu, alko sa predhrievajú.

MPK / Značky

MPK: A43B 13/38

Značky: spôsob, vkládacích, vložiek, športovej, obuvi, výroby, vybavenie, osobitne, športovo-vychádzkovej, dielcov, vnútorné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246412-sposob-vyroby-dielcov-osobitne-vkladacich-vloziek-pre-vnutorne-vybavenie-sportovej-a-sportovo-vychadzkovej-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dielcov, osobitne vkladacích vložiek pre vnútorné vybavenie športovej a športovo-vychádzkovej obuvi</a>

Podobne patenty