Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Didek Václav, Pošta Antonín, Hemer Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká orzinžového 1 mokomple nilio biłrviva.Pro barvení vlny a polyzmidu ze slabe kyselé až ieutrálni lázně se používají, vyžaduje-li se, aby vybarveuí měla vysoké mokré i suché stálosti, 1 2 metalokomplexní azobarviva.sou to koordina-ční komplexy jednoho atomu kovu s koordinačním číslem 6 (nejčastěji chromu nebo kobaltu s dvěma stejný~ mi nebo různými 0,0-dihydro~xy-, o-hydroxy-f-karboxy nebo o-hydroxy-ď-aminoazobarvivy.Vodorozpustnost těchto 1 2 kovokomplexníeh barlviv, pokud nenesou žádné lyo~ filni substituenty, je velmi nízká a k praktické aplikaci na textilní mefceriál z vodneho prostředí je nutno převést je předem do jemne formy dispersnim mletím.inou cestzu jejich úpravy pro použití v praktickém barvířstvi je zvýšení rozpust nosil vhodnou substitucí. Známá jsou 1 2 kovokomplexní barviva solubilizovanä neronogenními, hydrofilnost zvyšujícími substituenty, například skupinami sulfamoylový 2 chrmmi nebo metłmnsulíonovými. Výroba těchto berviv je -však poměrně nákladná. stejné kvality vybarvení a v dosahoväní sytých odstínů dokonce lepších výsledků -se podařilo docílit v- některých případech pomocí barviv solubilizovaných lonogenními sulfoskupinami. Vpravení sulľoskupin do molekuly 1 2 kovokomplexního berviva není ovšem bez problému. Zatím co neíonogenně substituovené 1 2 komplexy jsou v podstatě solemi jednosytných kyselin, zvyšuje substituce sulfoskupinami záporný náboj barevného aniontu a tim pochopitelně může nepříznĺvě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalítu rvybarvení a vytažlivost.Biarvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostororvým uspořádáním molekuly barevného komplexu.Nyní byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažllvostí l egalitou a vysokými stálostmi vybarvení.Dají se připravlt bud koordlnací jednoho mnonoazobarviva s 1 1 chromitým komplexem druhého monoazobarvviva koordinací v» neutrálním .až alkalickém prostředí, nebo spoločnou chrotnací dvou monoazobarviv v alkalickém prostředí některých ze známých,v literatuře popsaných postupü, například pomocí chromitého komplexu kyseliny sali~ cylové.0,1 mol Chronłitêho 1 1 komplexu mono~ azobarvlva rl-nitro-Zamínofenel - 14-sulfofenyl-3-n 1 ethyl~ 5 ~pyrazoon se vnese do alkalické kopulační suspenze 0,1 mol monoazobarviva tlmltro-Z-aminwofenol 9 14-sulfofenylJ-B-methyl-S-pyrazolon o objemu 1 000 mililitrů. Po několika hodinách zahřívání na 80 ~ 85 °C vznik-ne roztok 1 2 chromitého komplexu, který se odpaří do sucha. Získá se 120 g silného barviva, které barví vlnu a polyamíd oranžovým odstínem.fofenyl~ 3 ~methy 1-5-pyraz 0 lon se vznese do 0,1 mol monoazobarviva éłwnitro-Zamínoíenolłi-sulfokyselina l-fenyl-B-methył-S-pyrazolon rozpuštěného V 1000 m 1 vody. Po několika hodinách zahřívání alkalické suspenze na 80 °C vznikne roztok 1 2 ohromitého komplexu, ze kterého se barvívo izoluje vodpařením. Získá se 1120 g silného barviva vybarvujícího vlnu i polyamid oranžovvým odstínem.0,2 mol kopulační suspenze monoazobarviva 4-nitro-2-aminofenol-B-sulíokyselina .- 1 ďenyl-3-methyl-5-py 1 vazolon o objemu 1 000 m 1 se chromuje amvoníakálním či louhovým roztokem 37,9 g kyseliny chromosalicylové při 90 °C. Po 3 hodinách zahřívání se získá roztok, ze kterého se barvivo izoluje vysolením. Po odfiltrování a usušení se získá 100 g silného barv-íva vlnu a polyamid vybanvujícího oranžovým odstlnem.Oranžová 1 2 chromokomplexnní azobarviva obecného vzorce

MPK / Značky

MPK: C09B 45/26

Značky: oranžová, chromokomplexní, azobarviva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246343-oranzova-1-2-chromokomplexni-azobarviva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva</a>

Podobne patenty