Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Smrž Rudolf, Pošta Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS VYNÁLEZU pešiu guroasxénu osvěoćsuíVynález se týká žlutých 1 2 chromokom pleí 1 ích azobarviv.Pro barvení vlny a polyomídu ze slabě ky« solé až neutrální lázně se použivají, vyžaduje-li se, aby vyharvení měla VYSJKÉ mok» re i suché slálosti, 1 z 2 metalokomplexní azobarviva.jsou to koordíneční komplexy jednoho atomu kovu s ko-ordínačním číslem 6 nejčastěji chromu nebo kobaltu s dvěma stejnými nebo různými o,o-dihydroxy-, o-hydro» xy-oľlçarboxy nebo 0 hYdľ 0 XYOl-aľľlĺnvü-BZObar-vivy.Vodorozpustoost těchto 1 2 kovokom~ plexnicli barviv, pokud nenesou žádné lyofílní substituenty, je velmi nízká a k praktické aplikaci na textilní materiál z vodné~ ho prostředí je nutno převést je předem do jemné formy dispersním mletím.jinou cestu jejich úpravy pro použití v praktickém barvířství je zvýšení rozpustnosti vhodnou substituoi. Známa jsou 1 z 2 kovokomplexní barviva solubílisovaná neio 246342nogenními hydrofilnost zvyšujícími substituenty, například skupinami sulfamroylovými nebo meihansulfonylovvými. Výroba těchto barviv je však poměrně nákladná. Stej~ né kvality vybarvení a v dosahování sytých odstínů dokonce lepších výsledků se podařilo docílit v. některých případech pomocí barviv s-olubilisovaných ionogenními sulfoskupinami. Vpravení sulfoskupin do molekuly 1 2 kovokomplexního baru/iva není ovšem bez problému. Zatimco neionogenně substituované 1 z komplexy jsou v podstatě solemi jednosytných kyselín, zvyšuje sublstítuce sulfoskupinami záporný náboj barevného a»nío.n~tu a tím pochopiteľne může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalitu vybarvení a vytažlivost. Barvířskê chování je omlivňováno, jak je známe, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topoárafií »a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu, vybarvujícl vlnua polyamid ze slabé kyselé až neutrální lázně žlutými odstíny, se vyznačují vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustnosti za studena, dobrou vytažlivostí i egalitou a vysokými stálostmi vybvarvení.Dají se připravit bud koordinací jednoho monoazobarviva s 1 1 chromitým komplexem druhého monoazobarviva koordinaci vneuträlním až alkalickém prostředí nebo společnou chromací dvou monoazobarvlv v alkalickěm prostředí některým ze známých,v literatuře popsaných postupů, například pomocí chromítého komplexu kyseliny salícylové.0,1 mol chromitého 1 z 1 komplexu monoazobarviva Zaminobenzo-ová kyselina ~ l-éľ-sulfofenyl)-3-methyl-5-pyrozo 1 on se vnese do neutrální suspenze 0,1 mol mono.azobarvíva Z-aminobenzoová kyselina - 1(4-suifofenyl-3-methyl-5-pyrazolon o objemu 1000 ml. Po několika hodinách zahřívání na B 0 °C vznikne roztok 1 2 chromitého směsného komplexu, ze kterého se barvivo izoluje odpařením. Získá se 110 g barvi-va, které vybnarvuje vlnu i polyamid žlutým odstínem.0,2 molu kopulační suspenze monoazobarlviva Z-aminobenzoová kyselina - 13-sulfofenylj-3-methyl-5-pyrazolon o objemu 1000 mililitrů se chromuje amonlakálním či lou~ hovým roztokem 37,9 g kyseliny chromosalicylové při 90 °C. Po 4 hodinách se ziská roztok, který po odpaření poskytne 110 g silného, vlnu o polyamid žlutě barvicího,barviva.0,2 molu kopulační suspenze monoazobazu viva Z-amino-ćl-sulfobenzo-ová kyselina ~ 1 ďenyl-B-methyl-S-.pyrazolon o objemu 1000mílihtrů se chromuje amoníakálním rozto~ kem 37,9 g kyseliny chromosalicylové při 90 °C. Po 4 hodinách se získá roztok, který po odpaření poskytne 110 g silného, vlnu a polyamid žlutě barvícího barviva.žlutá 1 2 chromokolnplexní azobarviva obecného vzorce

MPK / Značky

MPK: C09B 45/26

Značky: žlutá, azobarviva, chromokomplexní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246342-zluta-1-2-chromokomplexni-azobarviva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva</a>

Podobne patenty