Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Dejmek Luboš, Zelenka Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OIAD PRO WNALHY A OIJIVY(54) Způsob výroby alkouydiílgrdrnderivátía eiłronellaluvynález se týká zpüsobu výro~by aikoxydL hydroderiváíů citronelialu obecného vzorce IR značí metbyl nebo etłiylskupínu. Utsedexié sioijčeoiny mají použití v kosém psůmyeiu a. při výrobě některých juv idtzích hrmonů. jejích příprava je popsána v DOS 2262 740. Podle uvedenéio patentu spočíva výroba v reakci citłroneiiaiu s dimethyl- popřípadě diethylaminy za vzniku příslušných enaminů, dále .adicí a 1 ~ koboiu na dvojoou »vazbu enominu v přítomnosti kyseliny sírové a konečně v. rozkitadu enaminu přidáním alkalizačního činidla, například NaOH do kyselé reakční směsi. izolace žádanýcn alkoxydihydrocitronellalů se provádí destiiací.Nevýhody tohoto postupu jsou následující dimethyi- a diethylaminy jsou látky s vysokou tenzí par a svým zápuohem obtěžují pracovní prostředí, neutralizace kyseié reakčíií směsi přidáním aiksalizačního činidia vede ke vzniku poměrně značného.množství »nežádoueíoh vacetalů a takto získaný Surový produkt obsahuje velké množství nečistot, které potom ztěžují destilact. Navíc, při tomto způsobu iteutralizuace lze jen obtížné udržet nízkou teplotu reakční směsi a »vylučující se síran sodný značné zhoršuje míchateinost.Nyní bylo zjíštěno, že lepších výsledků co do účinku se dosáhne, jestiiže se k přípravě enaminu použije diethanolamin, jehož teoze je zcela minimáiní. Omezení vzniku nežádoucích acetalů se dosáhne postupem, kdy se kyseiá reoisční směs postupně přidává do směsi organickéhg rozp-ouštědla,s výhodou toluenu nebo hexanu, vody a 1 edu a ÍHÄQKJVŠÍIG nadbviku iatikařľmačníhto činidia, aby se stáie během dávkování reakční směsi udržovalot pH na hodnotě 6.Způsob výroby aíkoxytüihydroderivátů citroneilalu obecného vzorce íR značí methyl- nebo ethylskupinu, spočívá podle vynalezu V tom, že se necha resigovat citronellal s NN-diethanolaminem za vzniku enaminu vzorce IIR má dříve uvedený význam. Vedlejšílát~ ky nealdehydického charakteru se extrahují do organického rozpouštědla s výho~ dou toluenu nebo hexanu a vedlejších látek zbavený alkoxydihydrocitronellal se rozloží v prítomnosti organickěho rozpouštědla působením silné alkálie, s výhodou hydroxidu sodného. Uvedeným postupem se získa pro~ dukt, který podle plynové Chromatografia obsahuje 90 až 95 0/0 alkoxydihydrocitronellalu.V následujícím příkluadu je postup podle vynálezu ilustrovan, díly značí díly hmot nostní, procenta procenta hmotnostní.18,6 d diethanolaminu se smísí s 10 d bezvodého uhličitanu draselného. Při teplotě 45 až 50 °C se přidá 25 d cltronellalu, pak se směs mícha 2 hodiny. Vzniklý enamin se zbaví vlhkého uhličituanu draselného filtrací. Zbylý pevný podíl se rozmíchá s 20 d toluenu a znovu provede filtrace. Spojené flltráty se při teplo-tě pod 5 °C přidají do směsi 90 d methanolu a 55 d 1000/0 kyseliny sírnvé. Směs se nechá míchat 15 hodin. Potom se reakční směs přidá do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a alkalizačního činidla v množství zajišťujícím pl-I reakční směsi 8, přičemž chlazení možno s výhodou provést přímým vhazováním ledu do alkalické reakční směSl.odstranění značného množství vedlejších látek se dosáhne tak, že se alkoxydihydrocitronellal, obsažený V surovém reakčnlm produktu působením hydrogensiřičitanu sodného převede na adiční sloučeninu obecného vzo-rce IIIPotom se pH směsi upraví na hodnotu 9 přidáním 50 kyseliny sírová. Po rozděloní vrstev se Spodní, vodná vrstva odpus-tí,k horní se pridá 60 d vody 10 d 500/0 kyseliny sírové. Po rozmíchání se směs nechá ustat a spodní vrstva se odpustí. K horní vrstvě se pridá 60 d -vody a 64 d 30 roztoku hydrogensiřtčitanu sodného. Směs se nechá míchat 30 minut, pak se nechá ustát a spodní vrstva se převede d-o jiné revakční nádoby. Přidá se k ní 100 d toluenu a 19 kg 50 hydroxidu sodného, pH musí být vyšší než 11. Směs se 30 minut míchá, pak se nechá ustát a Spodní vrstva se odpustí.Horní vrstva se extrahuje 2 x 50 d 10 chloridem sodným a nakonec se toluenový roztok produktu vysuší 5 d bezvodého síranu sodného a toluen se odpaří, Získá se 20 d surovéhą) produktu, který podle stanovení pomocí plynové Chromatografia obsahuje 90 0/0 methoxydihydrocitronellalu.Hlavní nečistotou je hydroxydihydrocitronellal,8 0/0). Po xrektifik-aci se získa 13,5 d methoxydihydrocitronellalu o čistotě vyšší,než je 96 (V 0. Výtěžek izolovaného produk. tu je 42,8 0/0 teorie, počítáno na citronellal.Z toluenového roztoku se po oddělení hydrogensiřičitanového nduktu III odpaří toluen. Získa se 4 d směsi obsahující 15 0/0 methoxydihydrocitronellalu la 20 dalších látek.Způsob výroby .~a 1 koxydihydr-oderivátí citronellalu obecného vzorce IR značí methyl- nebo ethylskupínu, vyznačený tím, že se nechá reagovat citronellal s NN-diethanolaminem za vzniku enaminu vzorce IIten se nechá zrevagovat se směsi 96 až 100 kyseliny sírové a alkoholu R-OH, kde R má výše uvedený Význam a vzniklý enemín alkoxydihydrocitronellalu se rozloží na alkoxydihydrocítronellal obecného vzorce 1posíupuým přidánĺm kyselé reakčnĺ směsi za chlazení na teplotu v rozmezí O až 30 °C do směsi organíckého rozpouštědla, s výhodou hexann nebo tolnenu, vody a alkalizačního činidla v množství zajíšťujícím pH reakční směsi B, přičemž chlazení možno provádět přímým vhuazováním ledu do alkalické reakční směsi a na vzníklý surový alkoxydihydrocítronellal v roztoku organického rozp-ouštědla se působí poprípade vodným roztokem hydrogensířiyčitanu sodného za vzniku ve vodě rozpustného hydrogensířičitalłového raduktu obecného vzorceR má dříve uvedený význam, organické rozpouštěd 1 o~ s nečistotami nealdehydíckého charakteru se oddělí, přídá se čisté organické rozpouštědlo a adukt III se rozloží působením alkalizačního činídlya, s výhodou hydroxiclu sodného, při pH »vodné vrstvy 10,na alkoxydíhydrrocitroznellual, který se extrahuje do organíckého rozpouštědla.

MPK / Značky

MPK: C07C 47/19

Značky: alkoxydihydroderivátů, citronellalu, výroby, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246341-zpusob-vyroby-alkoxydihydroderivatu-citronellalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu</a>

Podobne patenty