Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu

Číslo patentu: 246328

Dátum: 13.03.1986

Autori: Heinrich Rudolf, Schumacher Hans, Tarcsay Lajos, Baschang Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÁLElY 45 Vvdáno 15 12 87 A OBJEVYAutor vynálezu HAvgL ZDENĚK ing. css., PRAHA YAŇURA JAN, KRALUPY nad Vltavou,KRYSTUFEQK JVAN ing., MORAVSKA TREBOVA,MOSTECKY 11 m akademik, PRAHAZpůsob výroby dichmr-2,2 pa.ra.cyk 1 ofanu probíhä tak, že se vodný roztok kvartérní amoniové báze obecného vzorce Irozklâdá za zvýšené teploty 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 °C V reakčním prostředí tvořeném směsi inertního~ uhlovodíkového rozpouštědla a dimetyl-sulfoxidu.Inertním uhlovodíkołvým .rozpouštědlem jsou aromatické uhllovodíky nebo benzen,towluen či xylen.zVynález se týká zpçisobu výroby dichloiuDichl-or~ 2,Zparacvklofuan je známá s 1 ou~ čenina obecného vzorcesou známypostupy přípravy ,dlchlo-r-2,2 para~cyk 1 ofanu založené ne chlorlaci 2,2 paracyk 1 ofanu (U. S. pat. č. 3221068,3 288 728, 3 342 739.Nevýhodou uvedených ,postupů přípravy dichlor-2,2 paracyk 1 ofanu je skutečnost,že vyžadují jako výchozí sloučeninu 2,21 paruacyklofan, sloučeninu, která je obtížně dostupná a cenově nákladná, Další nevýhodou popsaných způsobů přípravy dichlor-2,2 jpa.racykloľanu je fakt, že re-akční proldukt vznikajíwcí chlorací 2,2 paruacyk 1 of«anu obsahuje, mimo dich 1 or-2,2 paracyklofan nezreagovanou výchozi látku, dichllorderivát s atomy chloru vázanými na jednom arumetickém kruhu a chlorderíváty s více než dvěma atomy chloru v molekule. Vzhledem k dalšímu použití, výrobě přesně definovaného polymeru, jsou uvedené příměsi nežâd-oucí a musí se odstraňovat např. rektifikalcí za sníženého tlaku.Uvedené nedostatky přípnavy dichlor-2,2 ~pvaracýklofanu řeší způsob podle vynálezu,při němž se postupuje tak, že se klvartěrní amoniová báze obecného vzorce IR je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 uhlíky, nozkládá při teplotě 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 C v reakčním systému tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouš~ tědlem .a dimetylsulľoxidem. lnertním uh 1 o~ vodíkovým rozpouštědlem mohou být podle vynálezu nepř. aroimatické uhlovodíky ben« zen, toluen a xylen. Alkylový r-adllçál R je podle vynálezu výhodne metyl nebo etyl.Vých-ozí kva-rtérní amoniová báze se připravuje známým způsobem z kvartérní a~ moniovvé soli IIR je stejný nebo rozdíluý velky s 1 až 12 uhlíky a X je letom chloru, atom bromu nebo 310111 jódu, působením oxidu ,stříbrné ho nebo působením silně hazickěho anexu.Výhodou postupu podle vynálezu je skutečnost, že vznikající »dichloąr-2,2 paracyklofan, ve výtěžku 85 0/0 hmot., má přesně definovanou strukturu charakterizovanou přítomností pouze 1 ratomu chloru na každém benzenovém jádře a tudíž i polvmer,připravený z tohoto substituovaného para» cyklofanu má přesně definovanou strukturu i vlastnosti. Postup podle vynälezu je nejlépe osvětlen v následujícim příkladu.K 4 l toluenu se přidá roztok 215,6 g I R-CH 3 V 500 ml vody a 1000 ml dimetylsulfoxidu. Vzniklá směs se míchá 8 hodin ,při teplotě 60 C a dalších 8 hodin při teplotě 90 (3. Po ochlazcní se oddělí fáze, organická fáze se promyje vodou, přefiltruje a odpaří do sucha.1. Způsob výroby clícl 1 l 0 r-2,2 maracyklo- rozkladá za zvýšné teploty 4 U až 140 C,fanu vyznačený tím, že se vodný roztok výhodné 50 až 95 °C V reralkčníln prostředí klvartérní almoniové báze obecného vzorce tvgřeném směsi inertního uhlovodíkového 1 rozpouštědla a dímetyl-sulfoxldu.2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím,že inertním uhlovodĺkovým rozpouštědlem m, jsou aromlatícké uhlovodíky.3. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že uhlovodíkovýn rozpouštědleln je benzen.~ M 4. Způsob podle bodu 1 V značený tím,H-3 b CHzNmbOH že uhlovodíkovým rozpouštědlĺem je toluen. 5. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, I že IlhIOVOdÍKOVÝIII rozpouštědlem je xylen.

MPK / Značky

MPK: C07C 25/18, C07C 17/26

Značky: způsob, přípravy, dichlor-(2,2)paracyklofanu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246328-zpusob-pripravy-dichlor-22paracyklofanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu</a>

Podobne patenty